Vad kan jag förvänta mig då jag är misstänkt för tjänstefel?

2019-06-13 i Övriga brott
FRÅGA
Jag har i egenskap av frivårdsinspektör missat att kalla en klient under hens övervakning efter det att hen varit dels frihetsberövad, dels haft fotboja. Nu är jag kallad till polisförhör med anledning av att jag är misstänkt för tjänstefel. Vad kan jag förvänta mig ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Att du är misstänkt för tjänstefel och ska på polisförhör, innebär inte per automatik att du är skyldig till brottet. Utifrån att jag inte har närmre bakgrund till den situation du är i går det inte att göra någon direkt bedömning av hur domstolen eventuellt kommer att döma. När det hållits förhör med dig och förundersökningen är klar kommer åklagaren att ta ställning till om det finns tillräckliga bevis för att väcka åtal mot dig. Åklagaren har en skyldighet att väcka åtal om det på objektiva grunder finns tillräckliga skäl för att du ska dömas av domstol.

Brottet tjänstefel stadgas i 20 kap. 1 § Brottsbalken och innebär att den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften skall dömas för tjänstefel till böter eller fängelse i högst två år. Om brottet är att betrakta som ringa ska inget straffansvar dömas ut. Det är tyvärr svårt att avgöra exakt vart i straffskalan du befinner dig om du blir dömd, du torde dock ligga i den lägre delen. Det vill säga antingen ringa tjänstefel alt. tjänstefel av normalgraden innebärande böter. Som exempel från praxis kan ges att när en domare utan laglig grund hade förklarat villkorlig frigivning förverkad ansågs det vara ett ringa tjänstefel utan straffansvar (NJA 2004 s. 164) medan en polisman som åsidosatt föreskrifter om tillsyn av omhändertagna dömdes för tjänstefel av normalgraden, innebärande böter (RH 1995:144).

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (790)
2020-07-10 Påföljd för grovt penningtvättsbrott
2020-07-09 Vad som räknas som ett barnpornografibrott
2020-07-08 När är banker skydliga att undersöka kundens suspekta ekonomiska beteende?
2020-07-06 Vad är preskriptionstiden för falsk tillvitelse?

Alla besvarade frågor (81799)