Vad kan jag få ersättning för vid sakskada orsakad av en hund?

FRÅGA
Min katt blev ihjälbiten av en lösgående hund. Hunden befann sig på en tomt eller emellan tomt och en lada. Ägaren påstod att hunden skulle flyttas från ladan till huset och att de slarvat med kopplet.Ägaren var inne i huset vid händelsen och sprang ut när hon hörde ett skrik från sin dotter. Ägaren bor inte i området utan var på besök hos en släkting. Katten har lämnats för krimering som kostar 2500. Vi har även beställt en gravsten för 10.000. Denna händelse har skapat ett trauma som gjort att vi inte kunnat jobba på ett tag så inkomst har blivit utebliven.Vad gäller skadestånd i detta fall?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du undrar vilka kostnader som du är berättigad ersättning för till följd av skadorna på din katt. Regler om skadestånd för skador som har orsakats av hundar går att finna i lagen om tillsyn över hundar och katter (hädanefter tillsynslagen) och skadeståndslagen. Jag kommer därför att utgå från dessa i mitt svar.

Har du rätt till ersättning?

Som utgångspunkt gäller att en skada som har orsakas av en hund ska ersättas av dess ägare eller innehavare, oavsett om han eller hon har vållat skadan (19 § 1 st. tillsynslagen). Det föreligger således ett så kallat strikt ansvar vilket medför att skadestånd utgår oavsett vårdslöshet eller oaktsamhet från ägaren eller innehavaren. I ditt fall betyder detta att hundägaren är skyldig att ersätta dig för den skada som hunden har orsakat dig.

Vilken ersättning har du rätt till?

Ur juridisk synpunkt är din katt att betrakta som lös egendom. Du har därför råkat ut för en sakskada. Detta berättigar dig till ersättning för kattens värde samt, givet vissa omständigheter, andra kostnader till följd av skadan (5 kap. 7 § 1 och 2 punkterna skadeståndslagen).

Återanskaffningsvärdet

Sakskador kan delas upp i partiella skador och totalskador, även kallade irreparabla skador. Eftersom din katt, beklagligt nog, har blivit ihjälbiten så har du råkat ut för en totalskada. Vid denna typ av skador är huvudregeln att ersättning utgår för återanskaffningskostnaden för en likadan katt. Vid beräkningen utgår man från kostnaden för att anskaffa en likadan katt men gör avdrag för den värdeminskning som kattens ålder innebär.

Följdskador

Därtill kan även andra kostnader till följd av skadan komma att ersättas. Det handlar i så fall om kostnader som har blivit nödvändiga till följd av skadan. Som exempel kan nämnas kostnader för transport av det skadade föremålet och utgifter som den skadelidande ådrar sig för att begränsa skadan. Dessa följdskador måste emellertid ha varit nödvändiga och inte kunnat undvikas (prop. 1972:5 s.580). I ditt fall är det svårt att avgöra vilka, om några, av skadorna som kan falla in under denna kategori.

Högsta domstolen har tidigare ansett att djurambulans, vård och avlivning av skadade husdjur är att betrakta som ersättningsgilla följdskador (NJA 2001 s.65 I & II). I ditt fall är det möjligt att kremeringskostnaden kan komma att bedömas på ett likartat sätt och räknas som en nödvändig och ersättningsgill kostnad till följd av skadan. Det är dock inte på något sätt självklart. Det kan däremot med större säkerhet konstateras att kostnaden för gravstenen inte kommer att vara ersättningsgill. Dels är den knappast att betrakta som nödvändig och dels framstår den som orimligt hög.

Psykiskt lidande och inkomstförlust

Avslutningsvis är du, dessvärre, inte berättigad till någon ersättning för psykiskt lidande eller inkomstförlust heller. Psykiskt lidande ersätts endast vid personskada och ersättning för inkomstförlust utgår endast vid sakskada om det rör sig om en skada på egendom som används i näringsverksamhet.

Sammanfattning

I ditt fall är du således berättigad till skadestånd oavsett hundägarens vållande. Skadeståndet kommer att omfatta ersättning för din katts återanskaffningsvärde med avdrag för värdeminskningen till följd av dess ålder. Därtill kan du även vara berättigad till ersättning för följdskada i form av kremeringskostnaden. Du kommer däremot inte att ersättas för kostnaden för gravstenen, för det psykiska lidandet eller för inkomstförlusten som du har upplevt till följd av skadan.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du känner att du vill ha ytterligare hjälp i ditt ärende kan du exempelvis boka en tid med vår juristbyrå. Du kan även kontakta oss via telefon för mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10:00-16:00

Vänligen,

Joakim Strömbladh
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndssansvar för djurägare (483)
2021-11-18 Principen om full ersättning
2021-11-15 Kan en hundägare bli skadeståndsansvarig när hunden har skrämt en någon och därmed orsakat en skada?
2021-11-15 Vem bär ansvaret om hund förstör hundvaktens saker?
2021-10-22 Grannens katt förstörde min matta

Alla besvarade frågor (97626)