Vad kan hända vid missad mönstring?

2020-02-09 i Övriga brott
FRÅGA
Jag har blivit tillkallad för brott mot totalförsvarsplikten. Jag sov när jag skulle gå på mönstring. Vad gör jag? Kommer jag bli märkt av detta o inte kunna skaffa jobb?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

Tillämplig lagstiftning i det här fallet blir lagen om totalförsvarsplikt. Nedan angivna lagrum (paragrafer) utgör hänvisningar till nyss nämnda lag om ingenting annat anges.

Allmänt

Totalförsvarsplikten gäller för varje svensk medborgare från början av det kalenderår denne fyller 16 år och fram till slutet av det kalenderår samma person fyller 70 år (1 kap. 2 §). Envar som omfattas av totalförsvarsplikten i Sverige tituleras totalförsvarspliktig. Den totalförsvarspliktige är bland annat skyldig att medverka vid föreskriven utredning om dennes personliga förhållanden, vilket exempelvis är syftet med en mönstring (1 kap. 3 § 2 st). Mönstringen är således obligatorisk och eventuell utevaro är dessutom straffsanktionerad (se nästa stycke).

En totalförsvarspliktig som uppsåtligen eller av oaktsamhet uteblir från en mönstring eller annan obligatorisk lagstadgad utredning, för vilken denne personligen har att inställa sig till, döms till penningböter (10 kap. 1 §).

Dina frågor och en kortare sammanfattning

Du skriver att du har blivit tillkallad. Jag utgår ifrån att du här menar att du har blivit delgiven misstanke om brott mot totalförsvarsplikten och kallad till polisförhör. Enligt 10 kap. 1 § krävs uppsåt eller oaktsamhet för att kunna bli dömd för brott mot totalförsvarsplikten genom att utebli från en mönstring.

Enligt egen utsaga försov du dig varför uppsåt helt torde saknas. Däremot skulle ditt agerande kunna betraktas som oaktsamt och därmed föranleda straffansvar i enlighet med bestämmelsen i 10 kap. 1 §. Trots din relativt låga ålder kan boten komma att uppgå till 2 000 kr, vilket blev utgången vid straffmätningen i en ganska nyligen avkunnad hovrättsdom (RH 2019:24).

När du skriver "märkt" tror jag mig veta att du syftar på belastningsregistret. Här aktualiseras lagen om belastningsregister och enligt 3 § registreras en påföljd för ett begånget brott. Gallring (alltså borttagande av uppgift) avseende böter sker efter fem år, vilket stadgas i 17 § 9 p. I fråga om dina möjligheter till framtida sysselsättning kan ingenting sägas med säkerhet. I vart fall inte under de kommande fem åren, givetvis förutsatt att du blir åtalad och fälld för din frånvaro. Det är nämligen upp till varje enskild arbetsgivare huruvida man vill begära att potentiella arbetstagare uppvisar utdrag ur belastningsregistret.

Vid ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan, via den kostnadsfria telefonrådgivningen eller genom några av våra betaltjänster.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (946)
2021-05-15 Hets mot folkgrupp? Hur många personer behöver nås av ett meddelande eller uttalande för att det ska vara fråga om hets mot folkgrupp?
2021-05-12 Får jag inneha kniv ute i skogen?
2021-05-10 Sysselsättningsplikt på anstalt
2021-05-09 Barnpornografibrott

Alla besvarade frågor (92309)