Vad kan hända om vårdnadshavare tar sitt barn och rymmer?

2015-09-05 i Vårdnadstvist
FRÅGA
vi har gemensam vårdnad om dottern. tingsrätten har bestämt ett intremistisk beslut om att barnet ska bo hos pappan pga barnets miljö(?) Jag får träffa barnet några gånger i veckan. Vad är det värsta som kan hända om jag bara tar barnet och "rymmer"? jag är offer för misshandel och ekenomisk strypning, så jag va tvungen och rymma där då vi bodde tillsammans. Han vill inte att jag ska träffa barnet utan det är hovrätten som har bestämt det. tack för svaret
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Sammanfattning och råd

Om du tar ditt barn och ”rymmer” så riskerar du att göra dig skyldig till brottet egenmäktighet med barn, vilket kan leda till böter eller fängelse i högst ett år.

Det kan även hållas mot dig i en vårdnadstvist, vilket i värsta fall kan leda till att barnets pappa får ensam vårdnad av barnet och till att du inte heller får boende eller umgänge med barnet.

Mitt råd är att du kontaktar en jurist innan du gör någonting. Du kan komma i kontakt med Familjens jurist, som är vår samarbetspartner inom familjejuridik, via http://lawline.se/boka. De hjälper även till att reda ut om du är berättigad till rättshjälp eller har någon försäkring som täcker kostnader för juridisk rådgivning.

Utredning

Brott?

Så kallade brott mot familjen regleras i kapitel 7 i Brottsbalken (BrB).

Av BrB 7:4 st. 1 mening 1 och 2 framgår att den som har gemensam vårdnad om ett barn och som utan beaktansvärt skäl på eget bevåg skiljer barnet från den andra vårdnadshavaren döms för brottet egenmäktighet med barn till böter eller fängelse i högst ett år.

Om vårdnadshavare flyttar isär så kan som huvudregel inte den vårdnadshavare som flyttar ta med sig barn som parterna har gemensam vårdnad om, mot den andra partens vilja. Regeln har tillkommit med hänsyn till barnets bästa, som rent generellt anses vara att barnet har rätt att stanna kvar i sin invanda miljö.

Är det dock så att barnet tar skada, riskerar att utsättas för övergrepp eller drabbas av ohälsa av att vara kvar kan situationen vara sådan att det föreligger beaktansvärda skäl for en vårdnadshavare att egenmäktigt föra bort barnet till en annan miljö. I så fall begås inget brott.

I en vårdnadstvist?

Frågor om barns vårdnad, boende och umgänge regleras i kapitel 6 i Föräldrabalken (FB).

Av FB 6:2a framgår att barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut som rör vårdnad, boende och umgänge. Av bestämmelsens st. 2 framgår vidare att vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska särskilt beaktas risken för att barnet olovligen förs bort och barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.

Om du skulle hamna i en vårdnadstvist om ditt barn (du skriver att det handlar om ett interimistiskt beslut, så det kanske redan är aktuellt) så kan alltså det faktum att du har tagit barnet och ”rymt” hållas emot dig. Visserligen beaktas även risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp i bedömningen kring vad som är barnets bästa, vilket enligt vad du berättar skulle kunna hållas mot barnets pappa.

Hur frågor om vårdnad boende och umgänge avgörs är väldigt komplext. I vart fall är det alltid bättre att ha så få saker som talar mot att du ska få vårdnaden som möjligt.

Jag hoppas att situationen löser sig till det bästa för dig och ditt barn. Har du fler frågor är du välkommen att kontakta oss igen.

Vänliga hälsningar,

Martin Amnell
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (756)
2020-09-28 Vilka omständigheter beaktas i vårdnadstvister?
2020-09-27 Vem ska skjutsa barnen vid överlämning mellan hemmen då den ena föräldern flyttar till en ny kommun?
2020-09-15 Kan fadern avsäga sig vårdnaden för vårt barn?
2020-09-15 Beslutsfattande vid gemensam vårdnad och växelvis boende

Alla besvarade frågor (84444)