Vad kan hända om man bryter mot skolans ordningsregler?

FRÅGA
Går på en skola som har mobilförbud hela dagen, dvs att dom samlar in den på morgonen och man får den på sista lektionen. Har dom rätt att ta den under hela skoldagen? Dom har även tagit den och man inte får tillbaka den då ens föräldrar måste hämta ut den, har även hänt en kompis att hon inte fick tillbaka sin mobil förrän dagen efter då hennes föräldrar inte hade möjlighet att hämta den samma dag.Kan man t ex bli avstängd eller liknande för att man inte lämnar in sin mobil?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du skriver inte vilken årskurs du går i men jag antar att det är grundskolan eller gymnasiet och då är skollagen (SkolL) tillämplig.

Rätt att omhänderta störande mobiltelefoner:

Om ett föremål (exempelvis en mobil) är störande under lektionstid har en lärare rätt att ta föremålet enligt 5 kap. 22 § SkolL. Har ett föremål blivit omhändertaget ska det som huvudregel lämnas tillbaka till eleven vid skoldagens slut enligt 5 kap. 23 § SkolL. Om eleven vid upprepade tillfällen stört lektionen med en mobil behöver dock inte mobilen lämnas tillbaka förrän elevens vårdnadshavare har informerats om omhändertagandet. Ett omhändertagande får dock inte bestå längre än fyra dagar (5 kap. 23 § SkolL).

Om en mobil uppfattas som störande har alltså läraren rätt att omhänderta den, men har däremot inte rätt att exempelvis kroppsvisitera eleven eller använda våld om eleven gör motstånd. I sådana fall ska omhändertagandet avbrytas och istället kan lärare vidta andra disciplinära åtgärder, såsom att avvisa eleven från klassrummet.

Skolans ordningsregler:

Om du inte använder mobilen och dessutom har den på ljudlöst borde läraren inte uppfatta den som störande och har i sådant fall inte rätt att beslagta mobilen. Det finns dock ingen bestämmelse i skollagen som förbjuder att skolan upprättar egna ordningsregler. Skolan kan i sina ordningsregler ta in bestämmelser som exempelvis innebär ett mobilförbud. I sådana fall har läraren - med hänvisning till skolans ordningsregel - rätt att ta mobilen i förebyggande syfte. Även i dessa fall har dock lärare inte rätt att med tvång ta mobilen från elev som vägrar lämnar över den.

Vad kan hända om man vägrar lämna in sin mobil?

Lärare får som sagt inte med tvång ta mobilen från en elev men har rätt att vidta disciplinära åtgärder om en elev inte följer skolans ordningsregler. De disciplinära åtgärder som kan vidtas är utvisning, kvarsittning, tillfällig omplacering, tillfällig placering vid annan skolenhet, och avstängning (5 kap 6 § SkolL). Skolan får bara använda en disciplinär åtgärd om den står i rimlig proportion till sitt syfte och övriga omständigheter.

En lärare får under vissa förutsättningar utvisa en elev från undervisningslokalen för resten av lektionen. Det får läraren göra om eleven stör undervisningen eller på annat sätt uppträder olämpligt och inte slutar med det när läraren säger till. (5 kap. 7-8 §§ SkolL).

Om en elev vid upprepade tillfällen stört ordningen eller uppträtt olämpligt, ska rektorn se till att saken utreds. När en utredning är klar kan rektorn besluta om att ge en elev en skriftlig varning. Syftet med den skriftliga varningen är att dokumentera det som har bestämts i samtalen med eleven om vilka konsekvenser det kan få om eleven inte ändrar sitt beteende (5 kap. 9-11 §§ SkolL).

Tillfälliga omplaceringar till en annan klass eller en annan skola kan beslutas av rektorn om den skriftliga varningen inte har följts. Omplaceringen får bara i undantagsfall gälla längre än två veckor. Den får aldrig vara längre än fyra veckor (5 kap. 12-13 §§ SkolL).

Slutligen kan en elev bli avstängd. Vid obligatoriska skolformer (grundskolan) måste i princip tre krav vara uppfyllda för att rektorn ska kunna stänga av en elev: (1) det ska vara nödvändigt med hänsyn till andra elevers trygghet och studiero, (2) de andra disciplinära åtgärderna har genomförts men inte hjälpt, och (3) eleven ska erbjudas kompensation för missad undervisning. En elev får inte stängas av för en längre tidsperiod än en vecka och inte heller vid fler tillfällen än två gånger per kalenderhalvår (5 kap. 14-15 §§ SkolL)

Vid frivilliga skolformer (gymnasiet) får eleven stängas av om eleven stör eller hindrar utbildningen. För att rektorn ska kunna stänga av en elev måste eleven ha stört de andra eleverna mycket. Skolan ska också ha prövat alla andra möjligheter, som tillsägelser och varningar, utan att det har gett ett förbättrat beteende. Som huvudregel får avstängningen inte vara längre än två veckor under ett kalenderhalvår (5 kap. 17-18 §§ SkolL).

Sammanfattning:

Så för att sammanfatta har skolan enligt skollagen rätt att ta mobiler som stör. De har även rätt att behålla mobilen hela dagen eller till och med upp till fyra dagar enligt skollagen om mobilen stört undervisningen upprepade gånger.

Utöver dessa regler kan skolan ha strängare ordningsregler vilket din skola verkar ha eftersom det har införts totalt mobilförbud under hela dagen. Det är fullt lagligt för skolor att införa mobilförbud i ordningsreglerna.

Slutligen kan läraren inte ta mobilen med tvång men kan vidta disciplinära åtgärder. Du kommer inte bli avstängd direkt om du vägrar ge ifrån dig din mobil eftersom den disciplinära åtgärden måste stå i rimlig proportion till sitt syfte vilket kortfattat innebär att "straffet ska matcha brottet". Däremot kan du bli utvisad från lektionen eller få kvarsittning om du genom att vägra att ge ifrån dig mobilen har stört undervisningen. Vid upprepade störningar kan en utredning göras och skriftlig varning utfärdas. Först efter allt detta skett kan omplacering och avstängning bli aktuellt.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Elise Sohlberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skola och utbildning (254)
2020-01-24 Kränkande behandling och förtal av lärare
2020-01-22 Får en gymnasieskola alkoholtesta eleverna?
2020-01-22 Får lärare beslagta en mobiltelefon?
2019-12-30 Kan jag jobba på skola om jag har begått brott?

Alla besvarade frågor (77203)