Vad kan en myndighetsperson lova i sin myndighetsutövning?

FRÅGA
Hej! Jag har fått ett löfte från en myndighet. Personen så uttryckligen "jag lovar att...". Om personen inte håller det löftet i sin myndighetsutövning. Kan jag på något sätt vända mig till rättsstaten. Alltså är det ett brott mot någon lag eller bestämmelse att lova något i sin myndighetsutövning och inte hålla det?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Begreppet myndighetsutövning

Till att börja med vill jag förtydliga innebörden av begreppet myndighetsutövning, eftersom det inte är samma sak som tjänsteutövning; gärningen ska för att det ska vara frågan om myndighetsutövning inte bara vara begången i tjänsten utan också innebära utövning av offentlig myndighet. Det kan man säga innebär befogenhet att för enskild bestämma om förmån, rättighet, skyldighet, disciplinär bestraffning eller annat jämförbart förhållande.

Reglering

Beroende på vilken myndighet det är frågan om, gäller vissa olika regleringar. I 4 § Förvaltningslagen (2017:900) (FL), föreskrivs dock att förvaltningslagen gäller såtillvida inget annat framkommer i någon annan lag. Jag kommer därför, i brist på övrig information, utgå från förvaltningslagens regleringar.

Grunderna för en god förvaltning

En myndighet får enbart vidta åtgärder som har stöd i rättsordningen, vidare ska en myndighet vara saklig och opartisk, 5 § FL. En enskild kan inleda ett ärende hos en myndighet genom en ansökan, anmälan eller annan framställning, 19 § FL.

Av din information framgår det inte vad myndighetspersonen lovat, men enligt lag, så kan alltså en person i sin myndighetsutövning (alltså när denne vidtar åtgärder mot en enskild i form av ex. förmån) inte vidta åtgärder som inte har stöd i rättsordningen. Det innebär rent teoretiskt att om det myndighetspersonen i fråga har lovat inte har stöd i rättsordningen och hen vidtar denna åtgärd ändå, så kan han riskera att dömas för tjänstefel, 20 kap. 1 § 1 st. Brottsbalken (1962:700).

Principen om negativ rättskraft

Vad gäller ändring av beslut, 38 § FL, så får myndighet ändra om ett beslut enbart om beslutet är uppenbart oriktigt och kan ändras snabbt och enkelt, men får inte som huvudregel ändras till den enskildes nackdel. Regeln innebär att enskilda ska kunna förlita sig på att myndighetens positiva besked är riktiga och kunna förhålla sig och agera utifrån besluten.

Det innebär således om den här myndighetspersonen tar ett beslut som är positivt för din del, kan beslutet som huvudregel inte ändras till din nackdel, eftersom dessa beslut har negativ rättskraft (med vissa undantag, 37 andra stycket § FL).

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Victoria Ström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (869)
2021-05-16 Gäller yttrandefriheten mellan individer?
2021-05-11 Nya fel vid ombesiktning
2021-05-11 Vart i lagen hittar man att det är strandlinjen vid tillfället för bilandet som avgränsar fastigheten?
2021-05-08 Hur långt sträcker sig allemansrätten för ridning?

Alla besvarade frågor (92309)