Vad innehåller ett belastningsregisterutdrag som ska skickas till skola, och varför innehåller det inte samma som vanliga utrdrag?

FRÅGA
HejJag skulle vilja veta om brottet "förskingring" ( uppsåt), påföljd strafföreläggande/böter syns på det belastningsregister man beställer hem för "skola, förskola" eller ej? Vet att en sådan dom ligger kvar i 5år från utfärdande och att detta syns i "vanliga" utdraget ur belastningsregistret och undrar också om det INTE syns, varför dessa utdrag inte visar samma saker..?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

"Syns brottet förskingring i belastningsregisterutdraget som beställs för skola och förskola?"

Som du själv skriver så har en enskild person rätt att begära ut ett begränsat utdrag ur belastningsregistret enligt bestämmelser i skollagen (9§ andra stycket 2p. lag om belastningsregister). Den som erbjuds anställning inom förskola, grundskola och liknande, ska lämna ett utdrag ur belastningsregistret (2 kap. 31§ skollagen). Detta registerutdrag är alltså inte lika omfattande som ett "vanligt" belastningsregisterutdrag. Dessa begränsade utdrag ska endast innehålla uppgifter om domar, beslut, åtalsunderlåtelse eller strafföreläggande beträffande mord, dråp, grov misshandel, människorov, samtliga sexualbrott i 6 kap brottsbalken, grovt rån och barnpornografibrott (22§ 3st förordning om belastningsregisterutdrag). Dock kan även andra brott än ovan nämnda komma med i registerutdraget, om brottet förekommer under samma lagföring som dessa ovan nämnda brott. Således kommer brottet förskingring inte komma med i det begränsade belastningsregisterutdraget som skolan kräver att du lämnar in, såvida det inte förekommer tillsammans något av ovan nämnda brott.

"Varför visar dessa utdrag inte samma saker?"

Belastningsutdraget är en del av den information som ska ligga till grund för en skola vid en anställning, vid bedömningen om personen är pålitlig eller lämplig att anställa på en sådan arbetsplats. Dessa regler finns för att skydda barn mot att personer anställs som dömts för vissa typer av brott. I förarbetena till lagen framgår bland annat att endast de brott som kan vara av betydelse för lämplighetsprövningen ska finnas med, för att kunna förebygga övergrepp mot barn och ungdomar. Då blir främst våldsbrott och sexualbrott av intresse, då dessa brott präglas av brist på likgiltighet och hänsyn till offret, och är ett angrepp på deras personliga integritet Den anställda har också visst skydd här, att inte bli utsatt dubbel bestraffning i situationer där detta inte är befogat (Prop 1999/2000:123, främst s.26-28). Detta är en rättspolitisk åsikt som generellt präglar det svenska rättssystemet, och därför ska en person som tidigare dömts inte utsättas för repressalier för brott de redan försonat. Dessa krav på belastningsregisterutdrag för vissa arbetsplatser och myndigheter är undantag från denna princip, då det skyddet för unga och barn är av större intresse än skyddet för enskildas rätt att inte bli utsatt för dubbel bestraffning. Det är regeringen i slutändan som beslutat om vilka brott som bör finnas med i registret till skolor, för att skolor ska kunna göra en tillräckligt bra lämplighetsbedömning.

Du kan läsa mer om tankarna bakom dessa regler i propositionen till lagen. Du kan även läsa mer om de begränsade registerutdrag på polisens hemsida, och på skolverkets hemsida.

Jag hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Sara Pedersen
Fick du svar på din fråga?