Vad innebär utnyttjande av barn för sexuell posering?

FRÅGA
Hej!Utnyttjande av barn för sexuell posering, när barnet fyllt 15 men inte 18, så säger ju lagen att det bara är olagligt om poseringen är ämnad att skada barnets utveckling och hälsa..Säg att barnet är 16 år gammal och har mått psykiskt dåligt en tid, och övertalas att posera i webcamera mot ersättning? Är detta olagligt? Om barnet inte övertalats utan gjort det själv - mot ersättning? Är detta olagligt? Obs att det mesta berodde på den psykiska ohälsan hos barnet..Personen som köpte visste om att den som sålde var minderårig.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline,

Du undrar hur rekvisiten i paragrafen om utnyttjande av barn för sexuell posering ska tolkas, specifikt andra stycket (6 kap. 8 § 2 st. brottsbalken (BrB)).

För det första föreskrivs att någon utnyttjar eller främjar att ett barn under som fyllt femton men inte arton år, utför eller medverkar i sexuell posering. I just detta stycke stadgas vidare kravet att poseringen varit ägnad att skada barnets hälsa eller utveckling. Gärningsmannen döms till böter eller fängelse i högst två år. Om brottet är att anses som grovt, döms till fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

Ägnad att skada barnets hälsa eller utveckling

Jag citerar innehållet ien proposition där dessa rekvisit förklaras tydligt: "...Av uttrycket "är ägnad att skada barnets hälsa eller utveckling" följer att det är tillräckligt för straffansvar att poseringen typiskt sett är sådan att barnets hälsa eller utveckling kan skadas. Det behöver alltså inte i det enskilda fallet bevisas att så verkligen har skett. I subjektivt hänseende krävs inte heller något syfte från gärningsmannens sida att skada barnets hälsa eller utveckling, utan det är tillräckligt att gärningsmannen har uppsåt beträffande de faktiska omständigheterna som utgör underlag för domstolens värdering av frågan om poseringen varit ägnad att skada barnets hälsa eller utveckling. Vilka slag av poseringar som uppfyller det angivna kriteriet får bedömas utifrån samtliga omständigheter. Så torde dock regelmässigt vara fallet då poseringen skett mot ersättning, eller under tvång, eller barnet blivit vilselett eller någon övertalat eller på annat sätt påverkat barnet att posera i en för barnet typiskt sett skadlig miljö..." (prop. 2004/05:45 s. 147)

Vidare står det att: "..Vad gäller sexuell posering som sker mot ersättning avses såväl ekonomisk ersättning som ersättning av annat slag - t.ex. kläder, smycken, alkohol eller narkotika. Ersättningen behöver inte ha getts ut till den unge utan även sådana fall där ersättningen har getts ut helt eller delvis till någon annan omfattas..." (prop. 2004/05:45 s. 147)

Sammanfattning

Det stämmer att bestämmelsen för åldersgruppen 15-18 år stadgar ett krav på att poseringen varit ägnad att skada barnets hälsa eller utveckling. Med detta menas att det är tillräckligt för straffansvar att poseringen typiskt sett är sådan att barnets hälsa eller utveckling kan skadas. Det räcker med att poseringen skett mot ersättning för att straffansvar ska utgå. Även om barnet inte "övertalats" att posera som du beskriver i detta fall, har ersättning i vart fall utgått. Att barnet lider av psykisk ohälsa torde snarare ses som en försvårande omständighet avseende straffansvaret, då det talar för att barnet varit i en ännu svagare position som gärningsmannen utnyttjat.

/Vänligen,

Viktoria Tomsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (456)
2022-01-18 Försök vs förberedelse av köp av sexuell tjänst
2021-12-31 Sexköp att betala för sexchatt?
2021-12-30 Försök till sexuellt ofredande
2021-12-28 Är det olagligt att skicka bild på sina magrutor?

Alla besvarade frågor (98612)