FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt06/02/2021

Vad innebär umgängesrätt?

Hej! Min kille är i en situation där han inte får träffa sina barn. Han kom hit till sverige för några år sedan utan att han stod som far till sina barn på papper. Han och hans ex flickvän separerades och nu får han inte träffa barnen. Han har försökt fått tag på mammans nummer men hon blockar han såfort han ringer etc. Av deras gemensamma vänner jobbar flickvännen och hennes nya kille hela tiden, slutar sent på kvällen för att de jobbar inom restaurang och börjar tidigt.Barnen går endast till skolan men har ingen fritid alls. De är alltid hemma själva. Vi träffade på barnen i somras, när de slängde sopor och vi skulle träffa en vän som bor i samma område och de sa att mammans nya kille har satt upp kameror i hela hemmet för att hålla koll på de, om de gör hushålls sysslor, de får inte vara ute och träffa sina vänner. De hade väldigt bråttom upp för att de var rädda att de tog för lång tid att slänga sopor,Mammans nya kille ser allt de gör på telefonerna för han har installerat något app för det också, för de är rädda att barnen ska prata med sin pappa. Barnen vill träffa pappan men de är rädda för mamman och nya pojkvännen. Hur kan man gå tillväga för detta? Kan mamman kräva underhåll för de åren han inte fått träffa sina barn? Han har försökt prata med henne om att ha barnen varann vecka eller helger för att dels underlätta för de som jobbar så mycket samt att han vill träffa sina barn. Hon har bytt efternamn på barnen från hans till hennes efternamn med?

Mvh

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om föräldrarskap och umgängesrätt finns i Föräldrabalken (FB). I lagen finns vissa bestämmelser som är anpassade till barn som tillkommit genom assisterad befruktning, eftersom att det inte framgår av bakgrundsinformationen att dessa bestämmelser skulle vara tillämpliga har jag valt att inte redogöra för dem i mitt svar.

Hur fastställs faderskap?

I svensk rätt är utgångspunkten att modern är den som föder barnet. Den som vid barnets födelse är gift med modern presumeras att vara barnets far, om inte andra omständigheter talar emot det (1 kap. 1 § FB). Om det på grund av barnets arvsanlag eller annan särskild omständighet kan hållas för visst att en man är barnets far, trots att han inte varit gift med modern, ska hans faderskap fastställas genom dom eller bekräftelse (1 kap. 3 § FB).

Om faderskap ska fastställas genom bekräftelse enligt 1 kap. 4 § FB, ska bekräftelsen av faderskapet göras skriftligen och bevittnas av två personer. Bekräftelsen ska skriftligen godkännas av socialnämnden och av modern eller en särskilt förordnad vårdnadshavare för barnet. Socialnämnden får lämna sitt godkännande endast om det kan antas att mannen är far till barnet.

Om faderskapet istället ska fastställas genom dom i enlighet med 1 kap. 5 § FB ska domstolen förklara att en man är fadern om det genom en genetisk undersökning är utrett att han är barnets far, eller att det är utrett att han har haft samlag med barnets mor under den tid då barnet kan ha tillkommit och det med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att barnet har tillkommit genom samlaget. Socialnämnden i den kommunen som barnet är folkbokfört i har ansvar för att utreda faderskapet enligt 2 kap. 1-2 §§ FB.

Av det som framgick av bakgrundsinformationen skulle jag inledningsvis rekommendera att ni tar kontakt med socialnämnden i den kommunen där barnen är folkbokförda för att fastställa faderskapet till barnen.

Har barnen rätt till umgänge med din pojkvän?

Av art.7 i barnkonventionen framgår att ett barn så långt det är möjligt har "rätt att få veta vilka dess föräldrar är och få deras omvårdnad." Huvudregeln är att barnets behov av umgänge, stabilitet och kontinuitet ska ges stor betydelse. Enligt 6 kap. 15 § FB ska barn ha rätt till umgänge med den föräldern som barnet inte bor med. Barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med så långt möjligt tillgodoses. Hänsyn ska tas till barnets vilja att umgås med beaktande av dess ålder och mognad, 6 kap 2 a §3 st. FB. Även risken för att barnet utsätts för övergrepp, olovligen förs bort, hålls kvar eller annars far illa ska ligga till grund för bedömningen om umgänge ska medges, 6:2 a 2 st. FB.

Hur ska umgängesfrågan avgöras?

Står barnet under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem, får de avtala om barnets umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med. Avtal är verkställbart om det är skriftligt och godkänt av socialnämnd. Även domstolen får besluta om umgänge mellan barnet och den föräldern som vill umgås med sitt barn. Det är i första hand föräldern som vill umgås med barnet som ska väcka talan. Socialnämnden har däremot också rätt att väcka talan om umgänge mellan barnet och en förälder, 6 kap 15 a § 1st. FB.

Sammanfattningsvis avgörs frågan om barnens umgängesrätt genom avtal mellan föräldrarna eller domstolsbeslut. Det förstnämnda alternativet förutsätter att din pojkvän tar kontakt med barnens mor och når en överenskommelse som godkänns av socialnämnden. Det sistnämnda alternativet förutsätter att din pojkvän eller socialnämnden väcker talan i domstol.

Behöver en förälder betala underhållsbidrag?

Den förälder som inte är vårdnadshavare alternativt är vårdnadshavare men inte har barnet varaktigt boende hos sig ska betala underhåll till barnet. Underhållsbidraget fastställs genom dom eller avtal (7 kap. 2 § FB).

Kan en förälder byta barnets efternamn utan den andra förälderns samtycke?

Enligt 6 kap. 11 § FB har vårdnadshavaren rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Utgångspunkten är att beslut som rör barnets personliga angelägenheter ska fattas gemensamt av båda föräldrarna om barnet står under två vårdnadshavare, 6 kap. 13 § FB. Vårdnadshavaren behöver i takt med barnets stigande ålder och utveckling ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål. Av frågan framgick inte huruvida din pojkvän var vårdnadshavare vid tidpunkten barnet bytte efternamn.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänliga hälsningar,Pearl Yeuki Ku ChiuRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000