Vad innebär stöld?

FRÅGA
Hej!Vad avser brottet stöld? Vad säger brottsbalken att det brottet innefattar?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Stöld enligt brottsbalken

Lydelsen i 8 kap 1 § brottsbalken (BrB) är:

"Den som olovligen tager vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det, dömes, om tillgreppet innebär skada, för stöld till fängelse i högst två år".

I paragrafen finns fyra krav som måste vara uppfyllda för att en handling ska klassas som stöld:

- Olovligen tager. Att olovligen ta något innebär att man tar någonting som man inte har rätt till, som inte tidigare var i ens besittning

- Annan tillhör. Det man tar måste vara någon annans. Det måste också vara ett konkret föremål som har ett ekonomiskt värde på den legala marknaden. Det kan till exempel inte vara ett pass, kontokort eller narkotika.

- Uppsåt att tillägna sig det. Den som begår en stöld måste ha tänkt att göra föremålet till sitt, inte endast tillfälligt tillägna sig det

- Tillgreppet innebär skada. Här menas endast ekonomisk skada.

För att någon ska dömas för stöld krävs uppsåt, det vill säga att man hade som avsikt att begå stölden. Det innebär till exempel att den som tror sig vara ägare till det tillgripna inte ska dömas för stöld (1 kap 2 § 1 st BrB).

Ringa stöld eller grov stöld

En stöld kan även räknas som ringa eller grov, vilket får betydelse för vilket straff som döms ut.

En stöld räknas som ringa ifall omständigheterna är mindre allvarliga. Gäller det en stöld i butik går gränsen mellan ringa stöld och stöld av normalgraden vid 1250 kr (Mål: B 6140-18). Ringa stöld är det som tidigare kallades för snatteri (8 kap 2 § BrB).

Om en stöld ska räknas som grov stöld görs en bedömning med hänsyn till bland annat ifall stölden skett efter intrång i någons bostad, om stölden begicks när offret hade föremålet på sig, om gärningsmannen hade vapen eller andra hjälpmedel och värdet på stöldgodset (8 kap 4 § BrB). Exempel på gärningar som kan ses som särskilt allvarliga är om stölden är en del av en organiserad brottslighet eller om offret är en gammal eller sjuk person och därför särskilt utsatta.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Lovisa Lindgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (632)
2020-09-21 Vad blir straffet för snatteri i matbutik?
2020-09-18 Straff för ringa stöld i matbutik
2020-09-07 Glömt skanna vissa varor i självskanningen
2020-09-05 rimligt straff för ringa stöld?

Alla besvarade frågor (84344)