FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 20/12/2018

Vad innebär lojalitetspliktens förbud mot bedrivande av konkurrerande verksamhet?

Bakgrund

Jag har sagt upp mig från min anställning och uppsägningstiden pågår ett par månader till. Efter uppsägningstiden kommer jag att starta egen konkurrerande verksamhet. Detta har jag meddelat min arbetsgivare. Har ej och kommer ej vidta några direkta förberedelser under uppsägningstid då jag är medveten om lojalitetsplikten. Av endast skattemässiga skäl, skulle jag dock behöva upprätta stiftelseurkund och bolagsordning för mitt AB innan årsskiftet. Faktisk start av verksamheten, inklusive registrering av bolaget mm, kommer att ske först efter uppsägningstiden. Har ej undertecknat någon konkurrensklausul.


Fråga

Kan det faktum att jag upprättar en stiftelseurkund och en bolagsordning, men i övrigt inte företar några andra åtgärder, i sig anses var sådan förberedelse som strider emot lojalitetsplikten? Om så, vad för skada lider då bolaget som jag kan bli skyldig att ersätta? Det tar ju kanske 30 min att upprätta stiftelseurkund och bolagsordning. Det ger mig således inget faktiskt försprång jämfört med om jag upprättar den dagen efter det att min anställning upphört. Har svårt att se vilken skada bolaget kan lida. Dock tacksam för kommentarer.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad innebär lojalitetsplikten mellan arbetsgivare och arbetstagare?

Simplifierat är innebörden av lojalitetsplikten att arbetstagaren får inte skada arbetsgivaren. Utöver förmögenhetsprestationer (själva avtalade arbetet) anses råda ett personligt förhållande mellan arbetsgivare och arbetstagare som sträcker sig längre än kontraktsförhållanden i allmänhet. Lojaliteten innebär härvid att arbetstagaren i vissa är fall skyldig att sätta arbetsgivarens intressen före sina egna (AD 1994:79). Lojalitetsplikten kan sägas innefatta flertalet undergrenar, varibland förbudet mot att bedriva konkurrerande verksamhet är en.

Fördjupat om bedrivande av konkurrerande verksamhet

Huvudregeln är att det är otillåtet för arbetstagare att bedriva konkurrerande verksamhet. Förfarandet är illojalt i den mån arbetstagarens verksamhet antingen tillfogar, eller är ägnad att tillfoga, arbetsgivaren mer påtaglig skada eller om den sker under sådana omständigheter att den i övrigt bör uppfattas som illojal mot arbetsgivaren (AD 2009:38, AD 1993:18 mfl). Bedrivande av verksamhet inom samma verksamhetsområde är således inte absolut förbjudet, däremot torde konkurrerande verksamhet i allmänhet innebära skada.

Arbetsgivaren kan självfallet samtycka till konkurrerande verksamhetsbedrivande, dock råder en presumtion om att samtycke ej föreligger. I det fall arbetsgivaren uppmärksammar arbetstagaren om att viss konkurrerande verksamhet inte accepteras ses bedrivandet som i hög grad illojalt om det ändock fortskrider (AD 1993:18).

Vissa undantag råder. För det första är det är inte illojalt att söka anställning i konkurrerande verksamhet (AD 1998:80). För det andra råder att konkurrensförbudet som huvudregel upplöses efter anställningens upphörande. Undantagsvis kan förbudet dock fortlöpa viss tid genom en så kallad konkurrensklausul, det vill säga ett avtal med en bestämmelse därom. Konkurrensklausuler undergår visserligen vissa begränsningar och kan således inte avtalas helt fritt. Bland annat råder en övre gräns om två års giltighet (se 1969 års överenskommelse, så kallat exklusivavtal). I detta fall föreligger ingen konkurrensklausul varför djupare redogörelse på området utelämnas.

Vad sker vid brott mot förbudet mot bedrivande av konkurrerande verksamhet

Kortfattat kan sägas något om vilka följderna kan bli av att bedriva konkurrerande verksamhet.

För det första kan bedrivande av konkurrerande verksamhet kan utgöra sakliga skäl för uppsägning (7 § lagen om anställningsskydd (LAS)). I grövre fall kan det även utgöra grund för uppsägning (18 § LAS).

För det andra kan tillfogande av skada genom konkurrerande verksamhet i mer kvalificerade fall medföra arbetstagarens skadeståndsansvar mot arbetsgivaren för kontraktsbrott. Detta påverkas självfallet av vad som sägs i avtalet, men som ovan stadgas anses lojalitetsplikten vara en integrerad del av anställningsavtalet även om inget uttryckligen regleras. Observera att det till skillnad från utomobligatoriska fall, det vill säga då det inte råder en avtalsrelation, inte råder något krav på brottslig handling för krav om ersättning för allmän förmögenhetsskada i avtalsrelationer (jfr 2 kap. 2 § skadeståndslagen). Allmän förmögenhetsskada är då skada ekonomisk skada orsakas utan att någon person eller något föremål skadas (1 kap. 2 § skadeståndslagen).

Sammanfattning - vad gäller i ditt fall?

Eftersom det inte föreligger någon konkurrensklausul är du fri att bedriva konkurrerande verksamhet direkt då anställningen upphör, precis som du själv konstaterar. Av vad du anger torde för det första vara relativt uppenbart att du aldrig kommer bedriva någon egentlig verksamhet i bolaget innan du slutar anställningen, även om du vidtar vissa upprättande formaliteter. För det andra ter det sig, utifrån vad du anför, vara uteslutet att det skulle innebära någon skada för arbetsgivaren eller annars vara otillbörligt (jfr ovan refererade domarna AD 2009:38, AD 1993:18 mfl). Sammantaget når jag således samma slutsats som du verkar ha nått.

Hoppas att du är belåten med min kommentar!

Vänlig hälsning,

Joar LindénRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”