Vad innebär efterlevande makas fria förfoganderätt?

2015-11-27 i Efterarv
FRÅGA
Vilken rätt har efterlevande maka med fri förfogande rätt att göra med kvarlåtenskapen. Det finns ej gemensamma arvingar utan bara särkullbarn. Har den efterlevande makan rätt att ge gåvor av större värde till sina egna barn efter att den första maken dött? Har jag som barn till den först avlidne rätt att fråga om hur det förhåller sig med nya lån som är tagna efter min förälders bortgång?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du som är ett så kallat särkullbarn har rätt att ärva din förälder direkt vid hans/hennes bortgång och behöver således inte avvakta efterlevande makas bortgång för att ärva, se Ärvdabalken 3 kap 1 § 1 st, här. Dock kan denna rätt för särkullbarn begränsas genom testamente, vilket då ofta är utformat på så vis att den efterlevande maken/makan ärver kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt, och att särkullbarnet har rätt till så kallat efterarv, dvs. rätt till arv då den efterlevande maken/makan går bort.

Att en efterlevande make/maka ärver den först avlidne med fri förfoganderätt innebär att personen får fritt disponera över den först avlidnes kvarlåtenskap under sin livstid, men personen får dock inte testamentera bort den kvotdel av den totala kvarlåtenskapen som han/hon innehar med fri förfoganderätt, dvs. den delen som är förbehållen särkullbarnet eller andra arvingar som har rätt till efterarv. Denna regel stadgas i Ärvdabalken 3 kap 2 §, här.

I Ärvdabalken 3 kap. 3 § finns en regel som säger att om den efterlevande makan väsentligen minskat värdet på den egendom han eller hon innehar med fri förfoganderätt, exempelvis genom gåva, måste hon ersätta dig som efterarvinge till fördel före hennes egna arvingar.Finns inte tillräckliga medel i dödsboet ska gåvor och liknande tas tillbaka. För att återgång ska ske krävs att mottagaren insåg eller borde ha insett att du tog skada av gåvan, och att det inte har gått mer en fem år sedan gåvan fullbordades. Enligt rättsfallet NJA 2013 s. 736 måste minskningen vara ungefär 25% av egendomen för att anses som "väsentligen minskad". Den efterlevande makan har alltså rätt att ge bort en del gåvor, men inte för hur mycket pengar som helst.

Angående din rätt att fråga om hur det står till med lån med mera finns ingen speciell bestämmelse om det, men eftersom den som har fri förfoganderätt har rätt att disponera över pengarna som personen vill under sin livstid (med undantag från de två situationerna jag skrivit ovan) bör du inte ha rätt att kräva att få veta om nya lån med mera.

Hoppas att du fick svar på din fråga, och lycka till!

Med vänlig hälsning,

Fanny Karlsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll