Vad ingår i en bodelning mellan sambor?

Hej, Bodelningsprocess avslutat samboskap. A, Vad är det jag ska rikta fokus på i sammanställning inför en bodelningsförättare? B. Som jag förstått det ska "Bodelning av samboegendomen ska enligt sambolagen ske senast 1 år efter att samboförhållandet tog slut". Vad händer om min tidigare sambo lämnat in ansökan om bodelning 2018 i maj och först i maj 2019 kommer hon mha bodelningsförättare med ett anspråk? C. Vad gäller i bodelningsprocess med avseende betalda kostnader för boende och dess lån, mat och andra fasta kostnader? Gäller det att dela kostnaderna, Historiskt tillbaka från det att blev sambo till avslutade samboskap?" Ska jag lägga ned jobbet och sammanställa allt vad jag betalt för? D. Bostad, jag står själv på BR kontraktet, själv tagit samtliga lån och själv betalt hyra och amorteringar. Vad kan jag yrka för min tidigare sambo inte ska få göra anspråk på min bostad? Hon har under 8 år inte betalt någoting för boende, försäkringar etc. E. Vad gäller ifall min tidigare sambo haft starkt reducerat studiemedels lån på grund av jag betalt hushållets fasta kostnader? F. Min tidgare sambo är från Asien. Jag bekostade ett längre besök för hennes mamma till Sverige, där jag betalade för flygbiljetter, försäkring mat och upphälle. Kan jag yrka dessa kostnader.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår det vill du veta lite mer om vad som gäller när en bodelning görs mellan två sambor. I mitt svar kommer jag därför att börja med att gå igenom vad en bodelning är och vad som generellt gäller när en bodelning görs efter att ett samboförhållande har tagit slut. En bodelning mellan sambos skiljer sig nämligen lite från en bodelning mellan makar. Därefter kommer jag att besvara dina mer specifika frågor. Jag har lagt dem i en liten annan ordning för att ge en mer logisk uppbyggnad.

De regler jag kommer hänvisa till i mitt svar hittar du i Sambolagen (SamboL) och Äktenskapsbalken (ÄktB).

Samboegendom delas i bodelningen

När två makar skiljer sig så ska som utgångspunkt all egendom delas, men i en bodelning mellan sambos så är det endast den så kallade samboegendomen som delas. Samboegendomen utgörs av sambornas gemensamma bostad och gemensamma bohag (SamboL 3 §).

En gemensam bostad kan vara en bostadsrätt som någon av samborna äger om bostaden är avsedd att vara sambornas gemensamma hem och innehas huvudsakligen för det ändamålet (SamboL 5 §). Båda samborna behöver alltså inte äga bostaden för att den ska anses vara deras gemensamma, det räcker att bostaden införskaffades för att de skulle bo där tillsammans (SamboL 3 §). Om en sambo äger en bostadsrätt sedan tidigare som den andre sambon flyttat in i så är bostaden dock inte deras gemensamma och räknas inte som samboegendom.

Det gemensamma bohaget utgörs av möbler hushållsmaskiner och andra saker som är avsedda för det gemensamma hemmet och som införskaffats med den avsikten (SamboL 6 §). Bohag som endast används av den ene sambon, eller saker om används för fritidsändamål är inte gemensamt bohag och utgör därmed inte samboegendom (SamboL 7 §).

All egendom som inte är samboegendom, exempelvis pengar, bilar, pensionssparande, aktier, m.m. ska inte tas med i bodelningen. Hade ni varit gifta hade allt ni äger som utgångspunkt ingått i delningen, men eftersom ni bara var sambos ska endast samboegendomen tas med.

1) Inom hur lång tid efter separationen kan bodelningen genomföras?

Som jag förstår det så begärde din före detta sambo att en bodelning skulle göras i maj 2018, men att själva förfarandet inleddes först i maj 2019. Det finns inga formkrav för hur en begäran ska framställas, det kan ske muntligen eller skriftligen och behöver inte registreras någonstans. En bodelning ska dock ha begärts inom ett år från dess att samboförhållandet upphört (SamboL 8 §). Så länge begäran gjordes inom ett år från dess att ni flyttade isär så har begäran kommit i tid (SamboL 2 §). Själva bodelningen behöver dock inte ha genomförts inom denna ettårsfrist.

2) Kan min före detta sambo kräva att få ta del av värdet i bostadsrätten vi bott i, men som jag äger?

Om bostaden räknas som er gemensamma bostad kan din före detta sambo göra anspråk på den i bodelningen, eftersom den då är samboegendom. Bostadsrätten är samboegendom om du införskaffade bostadsrätten för att ni skulle bo där tillsammans och den använts som ert gemensamma hem. Om du köpte bostadsrätten innan ni hade planer på att flytta ihop kan du använda det argumentet för att bostadsrätten inte ska ses som samboegendom.

När era andelar beräknas så har du rätt att dra av skulder som kan hänföras till samboegendomen (SamboL 12-13 §§). Det innebär att din sambo endast har rätt att ta del av den vinst du skulle göra på bostadsrätten om den hade sålts dagen ni separerade. Som utgångspunkt ska samboegendomen delas lika mellan samborna (SamboL 14 §). Det finns dock en jämkningsregel som kan användas om den ene sambon har väldigt mycket mer samboegendom och skulle behöva dela med sig av oskäligt mycket egendom till den andre vid en likadelning (SamboL 15 §). Att du ensam äger bostadsrätten och betalat på lånet och alla hyror under åren ni bott tillsammans är ett argument du kan använda för att hävda att det vore oskäligt om din före detta sambo fick ta del av hälften av värdet på en eventuell vinst.

3) Kan jag kräva ersättning för kostnader som jag haft under förhållandet?

I en bodelning tas bara hänsyn till den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget. Löpande kostnader för boendet ingår alltså inte i delningen, och inte heller andra kostnader du haft på grund av förhållandet, exempelvis utgifterna för hennes mammas resa och vistelse i Sverige.

Rent civilrättsligt så är det inte heller möjligt att kräva ersättning för kostnader i efterhand, om inte du och din före detta sambo haft en överenskommelse om att hon har en skuld till dig. Detta gäller såväl löpande boendekostnader som engångskostnader. Generellt sett så gäller även att den som påstår sig ha ett ekonomiskt anspråk måste bevisa att en sådan överenskommelse faktiskt ingåtts, så här ser jag att det kan bli svårt för dig oavsett om din före detta sambo aldrig erkänt en skuld till dig.

4) Vad ska tas med i en sammanställning till en bodelningsförrättare?

Om samborna inte är överens om hur delningen ska göras, eller om det överhuvudtaget ska göras en delning, kan någon av dem ansöka om att tingsrätten utser en bodelningsförrättare (SamboL 26 §). Som jag förstår det har din sambo ansökt om detta och tingsrätten har beviljat hennes ansökan. Det finns inga speciella regler för bodelningsförrättare i sambolagen, utan de återfinns i ÄktB 17 kap.

En av bodelningsförrättarens uppgifter är att se till att en bouppteckning kommer till stånd. I en bouppteckning ska sambornas egendomsförhållanden anges så som de såg ut vid separationen. Du behöver alltså lämna information om vilka tillgångar och vilka skulder du hade när samboförhållandet tog slut. Tidpunkten för detta är när du och din före detta sambo flyttade isär (SamboL 2 §). Du är dock bara skyldig att lämna information de tillgångar du har som är samboegendom, det vill säga gemensam bostad och gemensamt bohag, och skulder som är knutna till samboegendom (SamboL 20 § och ÄktB 9:7). Du behöver alltså inte redovisa andra tillgångar och skulder du har.

Att vägra lämna uppgifter till en bouppteckning kan leda till att boutredningsmannen ansöker om att tingsrätten förelägger dig att inkomma med uppgifterna mot vite (ÄktB 17:5). Om du fortsätter vägra att ge boutredningsmannen information om dina egendomsförhållanden kan domstolen tvinga dig att betala vitet.

Sammanfattning och hur du går vidare

I en bodelning mellan dig och din före detta sambo ska bara samboegendom ingå, det vill säga er gemensamma bostad och ert gemensamma bohag. Om din bostadsrätt införskaffades för att utgöra ert gemensamma hem kan din före detta sambo alltså göra anspråk på att få ta del i dess värde. Utgångspunkten är att all samboegendom läggs ihop och delas lika mellan samborna. För din egen skull kan det vara bra att redogöra för de kostnader du haft för boendet då det kan ha betydelse för en jämkning av delningen. Med tanke på att du betalat betydligt mer av era gemensamma boendekostnader, och dessutom äger bostaden ni bott i, så bör du argumentera för att en likadelning är oskälig och därför ska jämkas.

Vad gäller löpande kostnader och andra utgifter du haft under förhållandet är det dock svårt att kräva någonting tillbaka. I bodelningen är inte möjligt att lägga fram ett krav på ersättning för alla dessa kostnader, eftersom det är ett civilrättsligt anspråk som inte hör hemma i en bodelning. Men även civilrättsligt tror jag att det är svårt för dig att nå någon framgång med ett sådant krav utan någon form av bevisning på att din före detta sambo erkänt en skuld till dig.

En boutredningsman ska vara objektiv och agerar inte å din före detta sambos vägnar. Du kan alltså lägga fram dina argument inför boutredningsmannen och då kommer denne göra en bedömning av hur er egendom bör delas enligt de regler som finns (ÄktB 17:6). Om du sedan inte är nöjd med resultatet kan du väcka talan mot din sambo i tingsrätten inom fyra veckor från dess att du delgavs boutredningsmannens beslut (ÄktB 17:8).

Om du känner att du är i behov av mer juridiskt stöd rekommenderar jag att du anlitar en professionell jurist som är inriktad på familjerätt. Lawline har även juristbyrå som du kan ta hjälp av om du önskar, och skulle du vara intresserad av ett prisförslag kan du höra av dig till mig å natalie.accord@lawline.se.

Eftersom du valt telefonuppföljning till din fråga kommer jag att ringa dig från hemligt nummer på måndag 24 juni klockan 17:30. Om tiden inte passar kan du höra av dig till mailen här ovan så kan vi komma överens om en annan tid.

Med detta hoppas jag att du fått svar på dina frågor.

Vänliga hälsningar,

Natalie AccordRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning