Vad ingår i bodelning vid skilsmässa

2020-11-02 i Bodelning
FRÅGA
Vad gäller vid bodelning om vi som makar inte bor gemensam bostad. Ena parten bor i hus, andra i hyreslägenhet. Var och en är skrivna i sina respektive bostäder.Hur utförs bodelning då och vad innefattar den?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om bodelning finns i Äktenskapsbalken (ÄktB).

Makars egendom

En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7:1 ÄktB). Egendom kan bl a bli enskild egendom genom att man upprättar ett äktenskapsförord, att man fått en gåva med villkoret om att den ska vara makens enskilda egendom eller att man erhållit testamente med det villkoret att den skall vara mottagarens enskilda (7:2 ÄktB).

Om huset och hyresrätten ej utgör enskild egendom (7:2 ÄktB) så gäller följande. Huset utgör giftorättsgods och ska således ingå i en eventuell bodelning (10:1 ÄktB). En hyresrätt åsätts normalt inget värde. Detta hänger ihop med att det är straffbart att villkora om en ersättning vid övertagande av en hyresrätt (12:65 Jordabalken). Mot denna bakgrund skulle t.ex. du sålunda inte kompenseras om din maka övertog hyresrätten. Detta är dock juridiskt oklart vad som gäller i dessa fall. Det går inte enkelt att svara på om och hur mycket ersättning som den övertagande maken ska kompsera den andra maken med när det gäller hyresrätt. Om det varit fråga om en bostadsrätt, hade bostadsrättens värde avräknats på den övertagande makens lott. Detta hade inneburit att den andra maken hade kompenserats.

Vad ingår i bodelningen?

Huvudregeln är att allt giftorättsgods ska ingå i bodelningen (10:1 ÄktB). Däremot får ni ta undan kläder och andra föremål i skälig omfattning från bodelningen som ni har uteslutande till ert personliga bruk, liksom personliga presenter (10:2 ÄktB). I 10 kap. Äktb finns flera bestämmelser om egendom som ni kan ta undan från bodelningen.

Hur utförs bodelningen?

När ett äktenskap upplöses, ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning. En bodelning behöver inte genomföras om makarna endast har enskild egendom och ingen av makarna begär att få överta bostad eller bohag från den andra maken (9:1 ÄktB). Vidare ska bodelningen genomföras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes (9:2 ÄktB). Varje make är således skyldig att redovisa för sin egendom fram till dess att bodelningen sker (9:3 ÄktB). I samband med bodelningen ska ni upprätta en handling som skrivs under av er båda (9:5 ÄktB).

Vid beräkningen av era andelar i boet ska så mycket avräknas från ert giftorättsgods så att det täcker de skulder som var och en av er hade när talan om äktenskapsskillnad väcktes (11:2 ÄktB). Vad som sedan återstår av ert giftorättsgods, sedan avdrag har gjorts för att skulderna ska täckas, ska läggas samman. Sedan ska värdet delas lika mellan er (11:3 ÄktB). Summan av det giftorättsgods som den ena maken ska få för täckning av skulder och vid delning av återstående giftorättsgods utgör den makens andel i boet (11:6 JB).

Efter att bodelningen upprättats ska giftorättsgodset fördelas på lotter. Varje make har rätt att på sin lott i första hand få sin egendom (11:7 ÄktB). I det fall en av er har fått giftorättsgods som överstiger den andres andel så kan den som har fått mer giftorättsgods betala motsvarande belopp i pengar (11:9 ÄktB).

Sammanfattningsvis gäller att huset och hyresrätten inte ingår i en eventuell bodelning om det utgör enskild egendom enligt 7:2 ÄktB. Utgör huset giftorättsgods ska det ingå i en eventuell bodelning. Vad avser bostaden så gäller att en hyresrätt ska övertas av den make som har störst behov av bostaden (11:8 ÄktB). Med anledning av att en hyresrätt inte har något värde så finns det således inget klart svar om ersättning kommer erläggas den part som inte tilldelas bostaden. En bodelning kan jämkas om den är oskälig med hänsyn till äktenskapets längd, makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt (12:1 ÄktB).

Hoppas du fick svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Vänliga hälsningar,

Minela Kurjakovic
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2784)
2021-04-21 Kan man kräva tillbaka pengar efter avslutat äktenskap?
2021-04-17 När har en ny partner rätt till ens hus?
2021-04-17 Kommer jag att stå för hälften av min makes skulder när vi skiljer oss?
2021-04-16 övertagande av bostad

Alla besvarade frågor (91410)