FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt30/12/2017

Vad har mor- och farföräldrar för rätt att träffa sitt barnbarn?

Jag undrar hur jag ska gå till väga för att få träffa mitt barnbarn? Pappan i fråga påstår till sociala myndigheterna att jag är missbrukare som jag då inte är och kan ta regelbundna prover på. Mitt barnbarn är 11 år. Jag har haft en tät kontakt med mitt barnbarn under alla år och är helt övertygad om att han mår dåligt av att ej få träffa mig. Sociala myndigheter hänvisar till sin sekretess. Konflikten som ständigt pågår mellan pappan och modern har gjort att mitt barnbarn ej får ha sin fina relation med sin mormor. Under de sista månaderna har pappan undanhållit sin son att få träffa sin mamma också efter en rad olika påståenden som modern ställt till med enligt fadern.Vad finns det för olika sätt att gå till väga för att mitt barnbarn ska få träffa sin mormor och övrig släkt på mammas sida ? Mitt barnbarn behöver ju sitt nätverk och har varit hos oss mycket sedan han var nyfödd.Sist sa han att livet var svart och ville dö. Hans pappa däremot är 40 år och sin 80 åriga får som ditt ombud och han har sin verbala begåvning att manipulera sociala myndigheter med. Mvh en ledsen mormor .

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om jag uppfattar din fråga rätt så undrar du vilka möjligheter det finns att få till ett umgänge mellan mor- och farföräldrar, övrig släkt och ditt barnbarn. Barns umgängesrätt stadgas i 6 kapitlet Föräldrabalken (nedan förkortad FB).

Har mor- och farföräldrar rätt att träffa sitt barnbarn?

Som utgångspunkt har mor- och farföräldrar ingen lagreglerad rätt att ha ett umgänge med sitt barnbarn men vårdnadshavaren har ett ansvar för att barnet så gott som möjligt ska få möjlighet att träffa andra personer som står barnet särskilt nära, 6 kap 15 § tredje stycket FB. I förarbetena till lagen ges det exempel på mor- och farföräldrar och andra släktingar som är personer som står barnet särskilt nära.

Vad kan man göra som mor- och farförälder om man vill ha ett umgänge med sitt barnbarn?

Som mor- och farförälder eller annan nära släkting kan man inte själv väcka talan i vid domstol om att du vill träffa sitt barnbarn utan det är Socialnämnden som fattar beslut om talan ska väckas, 6 kap 15 a § andra stycket FB.

Fortsättningsvis framgår det i att Socialnämnden ska beakta barnets behov av umgänge med mor- och farföräldrar och andra närståenden, 6 kap 15 a § andra stycket FB. Enligt förarbetena till lagen ska Socialnämnden här göra en objektiv bedömning mellan å ena sidan att barnet utsetts för domstolsprocesser, umgängesutredningar som skulle kunna påverka barnet negativt å andra sidan de fördelar för barnet med vad ett umgänge med mor- och farföräldrar och andra näraståenden.

Det framgår också i förarbetena att Socialnämnden har anledning att väcka talan om en förälder motsätter sig att barnet träffar den andra förälderns förälder, speciellt om det tidigare har funnits en nära och god relation mellan mor- eller farförälder och barnet och det skulle påverka barnet negativt om den kontakten gick förlorad.

I alla beslut som tas om umgängesrätt för barnet ska de besluta utgå ifrån vad som är barnets bästa, 6 kap 2 a § första stycket FB. Vad som är barnets bästa bedöms utifrån flera olika faktorer men barnets vilja är dock något som man ska ta hänsyn till. Hänsyn till vad barnet vill görs utifrån ålder och mognadsgrad, 6 kap 2 a § tredje stycket FB.

Om påståenden om eventuellt missbruk eller andra liknande påstående kommer upp vid en eventuell tvist i domstol krävs det att den part som påstår detta kan presentera starka bevis för det. Domstolen ska inte ta hänsyn till sådana påståenden i sin bedömning utan att det är bevisat.

Vad gör man om Socialnämnden väljer att inte väcka talan om umgänge?

Om Socialnämnden väljer att inte väcka talan om umgänge vid domstol kan beslutet tyvärr inte överklagas vilket framgår motsatsvis av 16 kap. 3 § socialtjänstlagen. Man har emellertid rätt att begära omprövning av beslutet, 27 § förvaltningslagen det vill säga att Socialnämnden prövar beslutet igen.

Mitt råd är att du tar kontakt med Socialnämnden och förklarar din situation, om de väljer att inte väcka talan om umgänge kan du som sagt begära en omprövning av beslutet. I fall Socialnämnden kommer fram till samma beslut att talan inte ska väckas finns det tyvärr inte så mycket du kan göra juridiskt.

Med vänliga hälsningar

Lovisa SidénRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000