Vad har jag som suppleant för ansvar vid konkurs?

2019-09-25 i Bolag
FRÅGA
Hej,Jag är suppleant i ett AB där ägare/VD är ordinarie ledamot.Dvs 2 st i styrelsen förutom revisorer.Vilket ekonomiskt personligt ansvar har jag som suppleantom bolaget tex går i konkurs etc.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln för aktiebolag är att personerna kring bolaget inte har något ansvar. Istället ansvarar bolaget själv i form av en juridisk person. Det betyder att du inte har något ekonomiskt ansvar om bolaget skulle gå i konkurs. Istället får borgenärerna fordringar i konkursboet.

Det finns dock några undantag då personerna kring bolaget kan bli ansvariga.

Undantag då personerna ansvarar

Om en styrelseledamot i sitt uppdrag uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar bolaget ska han eller hon ersätta skadan (29 kap. 1 § 1 meningen aktiebolagslagen). I ditt fall kan du inte skada bolaget uppsåtligen så länge du bara är suppleant och inte tar några beslut. Kallas du in och sitter i styrelsen som ledamot kan det dock bli aktuellt. Även då hör det dock till ovanligheterna men kan aktualiseras om en oansvarig ledamot missköter bolaget. Typiskt sett är om ledamoten agerar mot vinstsyftet.

Om en styrelseledamot tillfogar en aktieägare eller någon annan skada genom att bryta mot lag eller bolagsordningen kan personen bli ansvarig (29 kap. 1 § 2 meningen aktiebolagslagen). Återigen handlar det om att personen varit delaktig i ett beslut eller handling som lett till skadan.

Undantagen riktar in sig på handlingar som varit oaktsamma eller vårdslösa och därigenom skadat bolaget. Faktumet att bolaget går i konkurs utgör inget undantag. Man får istället se på handlingarna som orsakade konkursen och se om styrelseledamöterna genom oaktsamhet orsakat det. Då kan ett ekonomiskt ansvar bli aktuellt.

Ansvaret är då personligt

Ansvaret är individuellt vilket betyder att hela styrelsen inte straffas som ett kollektiv. Har ett beslut eller en handling orsakat bolaget skada ska bara den eller de ledamöter som varit delaktiga till det ansvara. De delaktiga brukar vara de som skrivit under ett beslut eller varit med på ett möte då något beslutats utan att ta avstånd från det. Likaså kan man vara delaktig genom att ingå avtal åt bolaget.

Du är suppleant

Du säger att du är styrelsesuppleant. Det innebär i så fall att du är reserv för en ledamot och kan bli inkallad om någon av ordinarie ledamöter för förhinder. Blir du inte inkallad har du inte varit delaktig och kan följaktligen inte ha varit delaktig i någon som tillfogad någon skada. Blir du inkallad och medverkat i beslut eller handlingar beror det på vad de varit för något. Det krävs som sagt någon typ av oaktsamhet och vårdslöshet. Här blir det svårt för mig att säga något särskilt. Men som sagt är huvudregeln att personerna runt ett aktiebolag inte har något ansvar.

Sammanfattningsvis kan sägas att personerna runt ett bolag som huvudregel inte har något ansvar. Istället ansvara bolaget själv som juridisk person. Styrelseledamöterna kan dock bli ansvariga om de genom att bryta mot lag, uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar bolaget, aktieägarna eller någon annan. Konkursen i sig medför alltså inget ekonomiskt ansvar utan det skulle eventuellt varit handlingar som orsakat konkursen.

Du säger att du är suppleant vilket betyder att du är reserv för en ledamot. Som reserv kan du inte bli ansvarig för något utan det kräver att du trätt in i någon ordinarie ledamots stället och tagit del i ett beslut.

Hoppas du fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen med en ny!

Vänligen,

David Naud Björklund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (655)
2020-08-06 Bolagsstämma beslutsförhet
2020-07-31 Aktieägares personliga ansvar
2020-07-17 Sälja aktiebolag till underpris
2020-07-15 Har aktieägare i fåmansbolag rätt till insyn?

Alla besvarade frågor (82723)