Vad har jag rätt till när ett samboförhållande upphör och kan min sambo vägra en bodelning?

FRÅGA
Hej. Jag o min sambo köpte ett hus för 2,5år sedan. Vi äger 50/50. Jag betalade halva huset kontant. Vi skrev en revers på halva kontantinsatsen. Den förfaller vid en separation. 1,5 milj. Vi har separerat för 6 mån sedan. Hon bor kvar i huset med sina barn. Mina barn är vuxna. Jag har flyttat till en lägenhet. Jag vill ha huset. Hon vägrar göra bodelning eller sälja huset. Hon har alltså inte betalt ett öre i huset. Jag har lämnat in till tingsrätten om offentlig försäljning. Jag har betalt alla möbler. Alla abonemang står på mig. Jag betalar alla räkningar o min del av lånet. Det enda hon betalar är sin ränta på sitt lån. 1800 kr... Nu mina frågor.Kan jag yrka på ersättning för rörliga kostnader som el,vatten,tv,sophämtning i efterhand?Kan jag yrka ersättning för hyra på min del? Jag betalar ju faktiskt dubbla hyror nu.Jag tror även att hon hyr ut delar av huset utan min tillåtelse. Vad gör jag ? Polisanmäler? Avhysning?Finns det möjligheter att kringgå att jag skall dela alla möbler jag har köpt till gemensamma hemmet?Det är ju bara 2 år sedan jag köpte allt och har kvitto på allt.Stefan
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När föreligger det ett samboförhållande?

Här blir frågan avgörande utifrån en del faktiska faktorer. När det gäller ett äktenskap så är det lätt att bedöma om det är ett äktenskap eller inte. Det är som ett avtal som ingås genom vigseln, och det är dokumenterat att parterna är gifta. Samboförhållande bygger på faktiska förhållanden vilket är avgörande för om man ska tillämpa Sambolagen eller inte. De faktiska faktorer som krävs är:

1. Det ska vara ett stadigvarande sammanboende

2. Ett parförhållande och

3. De ska ha ett gemensamt hushåll.

När två personer bor med varandra brukar man säga att det föreligger en presumtion för att samboförhållande föreligger och därmed att sambolagen ska tillämpas. I domstolens praxis har man uttalat att det föreligger en sexmånaders presumtion när det kommer till samboendet. Samboförhållandet ska ha pågått i 6 månader för att man ska anses vara sambos. I ditt fall hade ni gemensamt hushåll samt förhållandet varade i 2 år vilket klart tyder på att det har förelegat ett samboförhållande i ert fall. Båda har rätt till en likadelning av samboegendomen vid en bodelning.

Vad är samboegendom?

När ett samboförhållande upphör kan båda eller den ena av sambon begära bodelning. Vilket innebär att egendomen ska fördelas lika mellan sambona. Vad som ingår i en bodelning är samboegendom, vilket är gemensam bostad och bohag. (se 3 § Sambolagen) Det räcker inte att man har gemensam bostad och bohag. Utan det krävs också att man ska ha köpt bostaden eller bohaget för gemensamt bruk för att det ska räknas som samboegendom.

Vad innebär rekvesitet att man införskaffat något för gemensamt bruk?

Det innebär att sånt som man ägde innan man träffades, eller egendom som man införskaffade innan man flyttade ihop, kan aldrig vara samboegendom. Utan bara sådant man köper med tanke på samboförhållandet, att det ska delas gemensamt, kan vara samboegendom. Allt annat är inte det.

Är huset samboegendom?

Avgörande för att huset ska vara samboegendom är alltså om denne köptes för gemensam användning vilket den verkar har gjort i detta fallet.

Rätt att begära bodelning?

Du har rätt att begära att samboegendomen, i det här fallet huset och bohag/möbler som förvärvats för gemensam användning, fördelas mellan er genom en bodelning.

En bodelning skall genomföras på begäran av någon av samborna, och den andra sambon kan inte vägra att bodela. Bodelningen är ett avtal som du och din f.d. sambo kan upprätta genom en överenskommelse. Om ditt ex vägrar att göra bodelning är mitt förslag att du kontaktar en jurist som kan hjälpa er att genomföra en bodelning.

Det finns även möjlighet att anlita en bodelningsförrättare att sköta bodelningen. Bodelningsförrättaren förordnas av domstol (vänd dig till din lokala tingsrätt) och betalas normalt av samborna hälften var. Det kan dock bli kostsamt.

Vem ska få bostaden?

Vid en bodelning är det den sambo som bäst behöver bostaden eller bohagen rätt att få egendomen avräknad vid bodelning. Men förutsättningen är även här att det ska anses skäligt. För ett övertag av huset krävs det att du är i störst behov av bostaden och att det med hänsyn med övriga omständigheter kan anses som skäligt att du tar över bostaden. Den som ska bo med de gemensamma barnen får vanligtvis bo kvar i bostaden. Men observera att skälighetsbedömningen ska göras i varje enskilt fall. Eftersom att hon har barn lutar det mest åt hennes håll att hon ska få bostaden. Om ni inte hade haft gemensamma barn kan ett övertagande endast ske om det finns synnerliga skäl (22§ 1 st SamboL). Observera dock att om hon får bostaden så för hon ska kunna ta över bostaden så måste hon kunna kompensera dig, dvs du ska få hälften av värdet på all samboegendom. Kan hon inte lösa ut dig ur huset så kommer ni vara tvungna att sälja huset även fast hon skulle ha bäst rätt till det.

Kan jag yrka på ersättning för rörliga kostnader som el,vatten,tv,sophämtning i efterhand? Kan jag yrka ersättning för hyra på min del?

Kostnader som den ene sambon haft för den andre är inte något som ska delas upp i efterhand. Ska hyra eller annan ersättning utges måste det bestämmas i förväg. Varken kontanta medel (pengar) eller de övriga kostnader som du nämner ingår i en bodelning vid samboskaps upphörande. Du kan alltså inte retroaktivt begära att din sambo ska betala för ert gemensamma hushåll eller kräva henne på pengar. (det hade funnits regler om ni varit gifta men tyvärr träffar dessa inte samboförhållanden).

Det ni får göra är att försöka komma överens om en uppdelning. Vid en bodelning skulle ni kunna försöka komma överens om att du ska få lite mer en hälften av samboegendomen för att kompensera för för dina ekonomiska förluster eller om ni möjligtvis upprättar en revers som hon i framtiden får betala av. Kommer ni inte överens så finns det tyvärr inte något rättsligt stöd som gör att du kan begära ersättning ifrån henne.

Finns det möjligheter att kringgå att jag skall dela alla möbler jag har köpt till gemensamma hemmet?

Möbler är bohag vilket räknas som samboegendom (se 3 § sambolagen). Det finns inga möjligheter att kringå uppdelningen även fast det är så att du har köpt allt. Hon har rätt till halva värdet av all samboegendom oavsett vem som har köpt in dem från början. Enda sättet för dig att skydda dig hade varit om ni hade haft ett samboavtal som sade att all egendom som du köpte in skulle vara din egendom och inte ingå i samboegendomen. Så till framtiden rekommenderar jag dig att du upprättar ett samboavtal om du vill vara säker på att det vid en eventuellt separation inte ska ingå i bodelningen.

Eventuellt möjligheten till jämkning

Det skulle eventuellt kunna finnas en möjlighet att jämka utfallet vid en bodelning 15 § SamboL. Motsvarighet finns i 12 kap 1 § Äktenskapsbalken. Lagtexten är utformad på samma sätt som för makar: "I den mån det med hänsyn särskilt till samboförhållandets längd men även till sambornas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är oskäligt att en sambo när samlevnaden upphör skall lämna egendom till den andra i den omfattning som följer av 12–14 §§, skall bodelningen i stället göras så att den förstnämnda sambon får behålla mer av sin egendom." Denna regel har dock inte avsett bostad och bohag som anskaffats för makarnas gemensamma användning. Men som exempel kan nämnas att egendomsförhållandena innebär att ena sambon äger en dyr fritidsfastighet som inte utgör samboegendom, medan den andra sambon äger en stor fastighet som fungerar som sambornas gemensamma hem (och som också är införskaffad med det syftet), som då utgör samboegendom. I en sådan situation kan det vara rimligt att likställa de två fastigheterna med varandra i bodelningen, för att bodelningen ska leda till ett jämnare resultat. En bedömningsgrund för jämkning vid äktenskap är att man tar hänsyn till hur länge förhållandet har varit och använder då en femårsregel. Men enligt förarbetena till sambolagen bör inte denna femårsregel läggas till grund för tillämpningen av jämkningsregeln utan man får kolla på alla omständigheter i sin helhet. Det är dock svårt för mig att ge ett korrekt svar utan insyn i övriga ekonomiska omständigheter som kan ha betydelse vid en jämkning. Det skulle kanske finnas en möjlighet för jämkning, men domstolen gör en bedömning i varje enskilt fall och brukar oftast vara svåra att få igenom.

Sammanfattningsvis så har du tyvärr inte så mycket stöd i lag för att kunna få ersättning för de utgifter som du nämner. Det bästa är om ni kan komma överens om en uppdelning. Både för de ekonomiska och tidsmässiga aspekterna. Dock kan vi konstatera att du har rätt till en bodelning och du har rätt till halva värdet av all samboegendom. Känner du att du behöver ytterligare hjälp så hör gärna av dig till mig så kan vi ordna en tid med en jurist på byrån.

Hoppas det var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Gustav Persson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3063)
2022-01-27 Hur skiftas arv gällande bostad om ena sambon avlider?
2022-01-25 Behöver man skriva ett samboavtal?
2022-01-17 Hur ska vi dela våra tillgångar om vi har avtalat bort sambolagen?
2022-01-17 Samboavtal formkrav

Alla besvarade frågor (98667)