Vad händer om två personer hyr en lägenhet och en av de vägrar att betala sin del av hyran?

Hej, jag har en fråga jag och min exfru skilde oss i februari 2022 vi har bott i en lägenhet och vi är båda skrivna på adressen och hyreskontraktet först var hon villig att flytta men hon har ändrat sig så följden är att vi bor fortfarande ihop fast är skilda, jag kan tillägga jag betalar hyran hon betalar inte någon hyra, jag vill självklart att hon ska flytta men hur ska jag gå tillväga? Finns det något lagligt sätt att åtgärda detta?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om det finns något sätt för dig att få din exfru att flytta från lägenheten som ni båda bor i. Din fråga regleras i jordabalken (hädanefter JB) och skuldebrevslagen (hädanefter SkbrL).

Din frus besittningsskydd

Hyresavtal regleras i 12 kap. JB, även kallad hyreslagen. En person som hyr en lägenhet har vissa garantier. Det mest centrala är det så kallade besittningsskyddet, som innebär att personen inte kan skiljas från sitt boende hur som helst. Besittningsskyddet innebär att en person som hyr en lägenhet, även om hyresvärden vill säga upp avtalet, har en garanti att avtalet ska förlängas såvida inte hyresrätten är förverkad, se 12 kap. 46 § JB. Det kan även finnas andra grunder som gör att besittningsskyddet är satt ur spel men det gäller då till exempel att bostaden är en tjänstebostad eller liknande. Av vad jag kan avgöra utifrån din fråga bör inget sådant undantag vara aktuellt. Din exfrus rätt att nyttja lägenheten är alltså tryggad gentemot er gemensamma hyresvärd, och har i strikt mening inget med er relation inbördes att göra. 

Om en person är inneboende är saken annorlunda, och den inneboende har inget besittningsskydd, se 12 kap. 45 § JB. Det är dock inget som är aktuellt i ert fall eftersom ni ingått hyresavtalet tillsammans och ni båda är att anse som hyresgäster gentemot hyresvärde. Detta innebär i sin tur att en av er inte kan kräva att den andra lämnar lägenheten, eftersom båda har rätt att bo i lägenheten. 

Betalningsansvaret för hyran

När två eller fler hyr en lägenhet och båda står på hyreskontraktet är huvudregeln att de båda ansvarar solidariskt för att betala hyran. Det kan finnas andra upplägg i hyresavtal men i avsaknad av specialreglering ansvarar båda hyresgästerna solidariskt för hyrans betalning. Detta innebär att båda kan krävas på 100% av summan, och hyresvärden kan framställa sitt anspråk mot den som är bäst lämpad. Krasst innebär detta att en hyresvärd inte har något intresse av hur ni inbördes lägger upp betalningsansvaret. Hyran ska dock betalas till sin helhet varje månad. 

Vid solidariskt betalningsansvar finns det en så kallad regressrätt, som innebär att en person som har betalt hela beloppet man ansvara solidariskt för kan vända sig mot de andra betalningsansvariga och kräva ersättning för att man betalt andras andel. Denna inbördes ansvarsfördelning när flera personer har ett solidariskt ansvar gentemot en annan part följer av 1 kap. 2 § SkbrL, och lagrummet ger uttryck för en sedan länge härskande princip i svensk rätt. 

Detta innebär att du i teorin kan vända dig mot din exfru och kräva ersättning för hennes del av hyran i efterhand. Däremot finns det ett par problem med detta. Det första är att avgöra hur fördelningen av ansvaret ska se ut. Huvudregeln här bör vara att det ska delas lika om inget annat framkommer. 

Det andra problemet är något svårare att reda ut. Det är nämligen så att man kan hävda att hon inte har ett betalningsansvar, eftersom ni båda under en längre tid har agerat som att hon inte har det, och att man därför kan säga att ni genom ert gemensamma handlande (även kallat konkludent handlande) har avtalat om att hon har rätt att bo i lägenheten gratis. Detta kan då baseras på att du under en längre tid inte har krävt att hon ska betala sin andel, utan att ni har bott tillsammans under den gemensamma föreställningen att hon har rätt att bo i lägenheten gratis. Hur stor framgång hon skulle ha med denna invändning går inte att säga, men det kan bli ett problem om du gör slag i saken och framställer ett krav på att hon ska ersätta dig för hennes del av hyran som du betalt under en period. 

Sammanfattning

Du har dessvärre ingen möjlighet att kräva att din exfru flyttar från lägenheten eftersom hon gentemot er gemensamma hyresvärd fortfarande har ett besittningsskydd och en självständig rätt att nyttja lägenheten. Att hon ska betala sin halva av hyran är inte förutsättning för detta, utan det som sker om delar av hyran helt uteblir är att er gemensamma hyresrätt är förverkad, se 12 kap. 42 § 1 p. JB. Detta får då effekten att du också måste lämna lägenheten vilket jag antar att du vill. En annan sak är att du snällt kan be henne lämna men jag utgår från att du redan har försökt den vägen. 

Vad gäller betalningen av hyran har du, så som jag ser det, en möjlighet att framställa ett regresskrav för att hon ska ersätta dig för att du betalt hennes del av ert solidariska ansvar gentemot hyresvärden. Detta sker då enklast genom att man skickar ett betalningsföreläggande via Kronofogdemyndigheten. Om man till exempel säger att du har betalt hela hyran på 10 000kr under en period av 5 månader blir det då 5 månader x 5000 = 25 000kr som du kan kräva av henne. Du måste dock kunna styrka att hon inte fullgjort sin betalningsskyldighet. 

Du kan läsa mer om betalningsföreläggande här. Om man skickar ett betalningsföreläggande kan två saker ske. Antingen accepterar personen kravet, och kravet blir då giltigt direkt. Personen kan dock bestrida kravet. Då skickas hela processen till domstol, eftersom man måste reda ut tvisten kring betalningsansvaret. 

Om du skulle ha några frågor kring mitt svar är du välkommen att kontakta mig på: Daniel.Hogman@lawline.se 

Hoppas att du fick svar på din fråga! 

Daniel HögmanRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”