FrågaFAMILJERÄTTFaderskap24/12/2022

Vad händer om man vägrar att medverka i en faderskapsutredning?

Hej! Vad händer om jag inte skriver på dokument om faderskap och vägrar att lämna ett DNA-prov? Kan faderskap fastställas på annat sätt? Socialnämnden har sagt att de kommer att gå till domstol för att lägga ner fastställandet om faderskap ifall jag inte skriver på papper. Något jag ännu inte har gjort efter 1½ år. Löper jag ekonomiska risker eller andra risker genom att inte vara samarbetsvillig i ärendet och låta dem gå till domstol för att lägga ner det? Om det är av betydelse, så bor jag i ett annat EU-land och inte i Sverige.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår det som att du undrar vilka konsekvenserna som följer av att man vägrar att lämna DNA-prov för fastställande av faderskap, huruvida faderskapet kan fastställas på annat sätt och vilka risker som följer av att inte medverka i ärendet om faderskap. För att besvara dina frågor kommer jag använda mig av bestämmelser i föräldrabalken (FB) samt lagen om rättsgenetisk undersökning vid utredning av faderskap.


Hur fastställs faderskap?

Socialnämnden är skyldig att försöka utreda vem som är far till barnet och se till att faderskapet fastställs om barnet har sin hemvist i Sverige (2 kap. 1 § FB). Faderskapet fastställs antingen genom bekräftelse eller dom, förutsatt att modern inte är gift (1 kap. 3 § FB). Eftersom du inte är villig att samarbeta i ärendet är det inte aktuellt med bekräftelse av faderskap utan istället hade faderskapet fått bekräftas med dom. Rätten kan förklara att du är fader till barnet genom att genomföra en genetisk undersökning eller om det genom utredning kan fastställas att du haft samlag med barnets mor under den tid då barnet kan ha tillkommit och det med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att barnet tillkommit genom samlaget (1 kap. 5 § FB).


Vad händer om man vägrar att medverka i en faderskapsutredning?

Socialnämnden kan verka för att en genetisk undersökning, d.v.s ett DNA-prov, görs beträffande dig, modern och barnet (2 kap. 6 § FB). Socialnämnden kan inte tvinga dig att lämna ett DNA-prov, men ärendet kan lämnas över till en domstol om du vägrar.  En domstol kan på begäran av parterna i målet om faderskap eller när det annars behövs besluta om att genomföra en rättsgenetisk undersökning och på så vis tvinga dig till att lämna DNA-prov (2 § lagen om rättsgenetisk undersökning vid utredning av faderskap). Om du inte medverkar till undersökningen får rätten vid vite förelägga dig att visa att ett prov som behövs för undersökningen tagits (5 § lagen om rättsgenetisk undersökning vid utredning av faderskap). Det finns med andra ord ekonomiska risker med att inte medverka till faderskapsutredningen. Om ett sådant föreläggande inte följs kan rätten besluta om ett nytt föreläggande som innebär att provtagningen kommer till stånd med hjälp av biträde från Polisen (6 § lagen om rättsgenetisk undersökning vid utredning av faderskap).


Kan utredningen om faderskap läggas ner?

Under vissa omständigheter kan dock en utredning om faderskap läggas ner.

Socialnämnden får lägga ner en utredning om faderskapet om någon av följande punkter är uppfyllda (2 kap. 7 § FB):

  • Det visar sig omöjligt att få de upplysningar som behövs för bedömning av faderskapsfrågan.
  • Det framstår som utsiktslöst att försöka få faderskapet fastställt av domstol.
  • Det har lämnats ett samtycke av modern eller en särskilt förordnad vårdnadshavare eller en tillfällig vårdnadshavare enligt 4 kap. 8 § FB till adoption av barnet.
  • Det av särskilda skäl finns anledning att anta att en fortsatt utredning eller en rättegång skulle vara till men för barnet eller utsätta modern för påfrestningar som innebär fara för hennes psykiska hälsa.

Sammanfattning och rekommendation

Jag har full förståelse för att du befinner dig i en jobbig situation och av olika anledningar inte vill medverka till utredningen. Det är dock av vikt att du är medveten om de risker, bl.a vad gäller vitesföreläggande, som finns avseende att inte medverka till en faderskapsutredning. Det är också viktigt att notera att ett beslut om nedläggande av faderskapsutredning gäller tills vidare och inte är definitivt. Om det skulle vara så att nya omständigheter framkommer kan utredningen därför upptas igen.


Jag önskar dig stort lycka till i framtiden och hoppas att mitt svar har varit behjälpligt, annars är du välkommen att kontakta Lawline via info@lawline.se för information om hur du kan få mer juridisk hjälp eller boka tid hos en av våra jurister.


Vänliga hälsningar,

Minou LionRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Faderskap? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”