Vad händer om man glömmer betala i kassan?

FRÅGA
Hej min fru glömde och betala i kassn en grjer som kostade ungefär 100 kr för man böter fast polisen skrivet anmälan
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag kommer i mitt svar till dig att redogöra för vad som krävs för brottet stöld (i din frus fall det som brukar kallas snatteri) och vilket straffet kan bli.

Förutsättningar för stöld/snatteri

För att man ska ha begått stöld krävs att man olovligen tar vad som tillhör någon annan med uppsåt att tillägna sig det. Tillgreppet ska innebära skada (8 kap. 1 § Brottsbalken, BrB). Om det tillgripnas värde och övriga omständigheter är att anse som ringa, döms man för ringa stöld (8 kap. 2 § BrB). Jag kommer i mitt svar till dig att använda den mer vedertagna benämningen snatteri, vilket är det som benämns ringa stöld rent juridiskt.

Straffet är böter om din fru döms

Straffet för snatteri är böter eller fängelse i högst sex månader (8 kap. 2 § BrB). Enligt praxis går gränsen mellan snatteri och stöld vid ett värde om 1.000 kr (jfr NJA 2009 s. 586).

Straffet för snatteri är enligt redogjort för ovan böter eller fängelse i högst sex månader. I regel är det böter som är aktuella vid snatteri. Om din fru döms blir det för att ha snattat en låg summa varför straffet om hon fälls blir böter. Enligt Åklagarmyndighetens RättsPM 2012:7 (Strafföreläggande i bötesmål) är böterna för snatteri mellan 60-250kr trettio dagsböter.

Det krävs uppsåt för att du ska fällas

För att fällas till ansvar för snatteri krävs det att din fru haft uppsåt till brottet. Uppsåt kan väldigt förenklat förklaras med att man ska haft avsikt till något. Om det skett som du skriver att din fru glömde att betala kan det eventuellt argumenteras för att hon inte hade uppsåt att tillägna dig varan.

Det som kan hända är antingen att åklagaren lägger ner fallet i brist på bevis, att åklagaren beslutar att utfärda ett strafföreläggande eller att din fru blir åtalad. Utfärdar åklagaren ett strafföreläggande får hon en viss tid på sig att godkänna eller bestrida det. Om hon godkänner det betalar hon böterna, om hon bestrider det kan åklagaren väcka talan vid tingsrätt.

Det är åklagaren som vid eventuell rättegång ska visa att hon utfört stölden och att hon hade uppsåt att tillägna sig den. Din fru har som åtalad ingen skyldighet att visa att hon inte begått stölden. I brottmål är beviskravet högt ställt. För en fällande dom krävs att det är ställt utom rimligt tvivel att hon begått gärningen hon är åtalad för. Det är åklagaren som har en skyldighet att lägga fram bevisning som är så entydig att det inte finns några rimliga alternativ. I rättegången kommer domstolen att ta hänsyn till såväl det din fru berättar som det eventuella vittnen berättar och det annan bevisning visar. Vad utgången i hennes mål blir är i slutändan upp till domstolen och är svårt att sia om för mig.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (504)
2019-05-23 Vad händer om man stjäl något som är mindre värt än vad man tror?
2019-05-21 Brott begånget av minderårig
2019-05-21 Påföljd vid snatteri
2019-05-18 Min vän har lånat min hund och vill att jag ska betala för hundmaten. Måste jag detta?

Alla besvarade frågor (69309)