Vad händer om förskott på arv är så stort att avräkning inte kan ske?

Om den ene bröstarvingens förskott på arv är så stora att boets tillgångar inte räcker till för avräkning av förskotten. Vad händer då? Ska den vars arv inte räcker till för avräkning tillföra eget kapital?

Lawline svarar

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 6 kap. 4 § ärvdabalken (ÄB) är en arvinge som fått ett förskott som inte kan till fullo avräknas på dennes arvslott inte skyldig att återbära överskottet, om det inte gjorts en bestämmelse om detta då förskottet gavs.

Det finns en bestämmelse i 6 kap. 1 § 2 st. ÄB som anger att om en make av sitt giftorättsgods har gett ett förskott på arv till en bröstarvinge som är makarnas gemensamma, ska avräkning göras på arvet efter den först avlidna maken. Om detta arv inte räcker till, ska det som återstår avräknas på arvet efter den andra maken. Detta gäller dock alltså endast när det handlar om gemensamma bröstarvingar samt giftorättsgods (den egendom som delas lika vid bodelning).

Hoppas du fått svar på din fråga!
Vänligen,

Emma FagerbergRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning