Vad händer om ena sambon går bort?

Min mamma äger en lägenhet där hon bor med sin sambo, som inte står som ägare. Dom har inga gemensamma barn. Om min mamma går bort innan sambon, och hennes barn vill sälja lägenheten, har hennes sambo någon rättighet att bo kvar eller kan han "tvingas" att flytta ut? Och vad händer med dom saker som dom har köpt tillsammans?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Regler om sambor finns reglerat i sambolagen (SL), se här.

Sambolagen
I det fall två personer stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll är de att betraktas som sambor och bestämmelserna i sambolagen blir tillämpliga, SL 1 §.

Samboegendom
Med samboegendom menas sambors gemensamma bostad och bohag om egendomen förvärvats för gemensam användning, SL 3 §.

I ditt fall är det din mammas lägenhet som de bor i och då utgår jag från att den är införskaffad innan och inte i samband med att din mamma blev sambo. Lägenheten ska då inte utgöra samboegendom utan är din mammas enskilda egendom.

Vad avser saker som din mamma och hennes sambo har köpt för gemensam användning inför och under deras tid som sambos utgör samboegendom, SL 3 §. Denna egendom kommer att fördelas mellan dem vid en eventuell bodelning då samboförhållandet upphör.

Upphörande av ett samboförhållande
Ett samboförhållande upphör om samborna eller någon av dem ingår äktenskap, om samborna flyttar isär eller om någon av samborna avlider, SL 2 § st. 1.

Bodelning
Sambos ärver inte från varandra om de inte upprättat ett testamente eller om de ingår äktenskap. När ett samboförhållande upphör på grund av att en av samborna avlider eller om de flyttar isär, ska på begäran av någon av samborna samboegendomen fördelas mellan dem genom bodelning, SL 8 § st. 1. Begäran av bodelning ska framställas senast när bouppteckning förrättas i det fall upphörandet beror på att den ena sambon har avlidit, SL 8 § st. 2.

Om en sambo avlider gäller bestämmelser om rätt att begära bodelning och om rätt att ta överta bostad eller bohag endast till förmån för den efterlevande sambon, SL 18 § st. 1.

Bäst rätt till lägenheten
Om den ena sambon innehar den gemensamma bostaden med bostadsrätt eller hyresrätt och utgör egendomen inte samboegendom, har den andra sambon rätt att överta den när samboförhållandet upphör, om den sambon bäst behöver bostaden och ett sådant övertagande även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt, SL 22 § st. 1. I det fall samborna inte har eller haft barn tillsammans, gäller detta dock endast om synnerliga skäl talar för det, SL 22 § st. 1. Kravet på ”synnerliga skäl” ska tolkas restriktivt. Enligt förarbeten skulle det vara tillräckligt om den ena sambon var gravid med ett gemensamt barn. Då din mamma och hennes sambo inte har några gemensamma barn kan det bli svårt för den efterlevande sambon att hävda bäst rätt till lägenheten.

Anspråk ska väckas senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde. Har den ena sambon avlidit, ska den efterlevande sambon framställa anspråk mot dödsboet inom tre månader efter det att han eller hon lämnade bostaden, SL 22 § st. 2.

Sammanfattning
Eftersom din mamma och hennes sambo inte har några gemensamma barn är chansen inte så stor att den efterlevande sambon kommer ha rätt att få bo kvar i din mammas lägenhet, SL 22 § st. 1. Då sambos inte ärver av varandra kommer i första hand du som barn få ärva, Ärvdabalken 2 kap 1 §, se här.

Vad avser samboegendomen kommer denna att fördelas genom bodelning, SL 8 §. Bodelningen ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då samboförhållandet upphörde. Begäran om bodelning ska framställas senast när bouppteckningen förrättas om ena sambon avlider, SL 8 § st. 2. Denna bestämmelse gäller endast till förmån för den efterlevande sambon, SL 18 § st. 1.

Råd
Här kan en god idé vara att din mamma och hennes sambo pratar med varandra om hur de skulle vilja gå till väga om samboförhållandet mot all förmodan skulle upphöra. Din mamma kan upprätta ett testamente där det tydligt framgår vem som ska tilldelas lägenheten om hon går bort.

Genom att upprätta ett samboavtal kan din mamma och hennes sambo avtala att någon bodelning inte ska ske eller att viss egendom inte ska ingå i bodelningen, SL 9 § st. 1. Avtalet ska upprättas skriftligen och det kan vara bra om en eller två oberoende personer bevittnar upprättandet av avtalet för att underlätta eventuell bevisning i framtiden.

För vidare rådgivning om hur man upprättar testamente eller samboavtal kan ni boka tid hos en av våra jurister på Lawlines Juristbyrå, klicka här.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du undrar något mer är du välkommen att kontakta oss igen.

Vänligen,

Emma FurwedRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning