Vad händer om ena maken förlorar sin rättshandlingsförmåga?

2017-02-25 i God man
FRÅGA
Jag och min make är 80 år. Vi äger var sitt hus. Om någon av oss förlorar sin rättskapacitet t ex genom en stroke, kan den friske maken sälja den sjukes hus utan juridiskt krångel?
SVAR

Hej, och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!

Det finns framför allt två rättsliga åtgärder som brukar aktualiseras när en person blir oförmögen att tillvarata sina rättsliga intressen på grund av sitt hälsotillstånd. Dessa två åtgärder är anordnande av godmanskap och anordnande av förvaltarskap.

Godmanskap ska anordnas enligt 11 kap. 4 § föräldrabalken (här) om det behövs med anledning av att någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Anordnande av godmanskap beslutas av rätten, som också utser en god man, vars uppgift är att bevaka huvudmannens intressen. Godmanskapet innebär dock inte att huvudmannen förlorar sin rättshandlingsförmåga. Huvudmannen kan alltså på egen hand ingå avtal och andra rättshandlingar, utan den gode mannens inblandning. I ert exempel skulle alltså den drabbade kunna sälja huset själv, eller ge den andra maken fullmakt att göra det.

Om den drabbade maken inte förstår innebörden av sitt handlande, ligger det dock nära till hands att tillämpa lagen (1924:323) om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning (här). Enligt lagen är nämligen avtal som slutits under påverkan av en psykisk störning ovillkorligt ogiltiga. Om sjukdomstillståndet är permanent, blir det alltså i praktiken omöjligt att sluta avtal med den sjuke. I så fall kan den sjuke inte själv sälja sitt hus, utan det måste istället den gode mannen göra.

Förvaltarskap får enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken (här) anordnas när den som behöver en god man enligt 4 § är ur stånd att vårda sig eller sin egendom. Förvaltarskap får dock inte anordnas om godmanskap eller andra mindre ingripande åtgärder är tillräckliga. Förvaltarskap skiljer sig från godmanskap på så vis att huvudmannen förlorar sin rättshandlingsförmåga. Den som har en förvaltare kan alltså inte på egen hand sluta avtal eller andra rättshandlingar; det får endast förvaltaren göra. I ert exempel skulle alltså den drabbade inte kunna sälja huset eller ge någon annan fullmakt att göra det. Istället skulle det vara upp till förvaltaren att avgöra om huset ska säljas.

En god man eller förvaltare får dock inte sälja huvudmannens fasta egendom hur som helst. I 14 kap. 11 § föräldrabalken (här) föreskrivs att en god man eller förvaltare måste inhämta överförmyndarens samtycke för att sälja eller byta bort fast egendom. Överförmyndaren får enligt samma paragraf endast lämna samtycke om åtgärden är lämplig med hänsyn till egendomens natur och huvudmannens behov och samlade tillgångar. Det måste med andra ord ligga i huvudmannens intresse att sälja huset ifråga; annars samtycker inte överförmyndaren.

Kort sammanfattat är det alltså inte så enkelt som att den friske maken kan sälja den sjuke makens hus. Istället ska en god man eller förvaltare förordnas, med uppdrag att bevaka den sjuke makens intressen. Den gode mannen eller förvaltaren får sälja ett hus endast med överförmyndarens samtycke. Överförmyndaren får i sin tur samtycka endast om försäljningen är lämplig.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.

Med vänlig hälsning,

Jonatan Sundqvist
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (531)
2021-07-26 Vad får en god man göra?
2021-07-26 God man vid försäljning av fastighet
2021-07-25 Vem betalar arvode till god man?
2021-07-15 Ansökan om god man

Alla besvarade frågor (94234)