Vad händer om en byggare försöker lägga på extra kostnader utanför avtalat pris och om priset för ett visst arbete är för dyrt jämfört med branschpraxis?

FRÅGA
Vi skrev kontrakt med en byggare som försöker ta extra kostnader på varje del han gör, dessutom vi betalde 250 000kr på plattan som är 40kvm och alla säger att det är för dyrt och att han lurade oss. Hur ska vi göra?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar utgår jag från att byggaren är en näringsidkare som utför arbetet inom ramen för sin professionella verksamhet. Vidare tolkar jag det som att byggaren ska uppföra en byggnad om 40 kvm.

Vilken lag?

Ert avtal omgärdas av tvingande lagstiftning; 1 § första stycket p.2 och andra stycket, konsumenttjänstlagen (1985:716) (KtjL). Lagen tillåter dock stor frihet för parterna i utformning av avtalet. Men det får aldrig vara till nackdel för konsumenten i förhållande med vad KtjL föreskriver. Anledningen till att lagen tillämpas är på grund av att ni – vilket jag presumerar – är privatpersoner vars beställning av ett bygge (arbetet på fast egendom, alternativt småhusentreprenad) gått till en näringsidkare.

Du beskriver att byggaren försöker ta extra betalt, utan fog i överenskommelsen antar jag att du menar. Om denna delen inte är, eller inte fullständigt avgjord i avtalet föreskriver 8 § KtjL att om det när tjänsten utförs framkommer behov av artbete som på grund av sitt samband med uppdraget lämpligen bör utföras samtidigt med etta (tilläggsarbete), är näringsidkaren nödgad att informera er och invänta era anvisningar. Har ni inte funnits tillgängliga, får byggaren utföra tilläggsarbetet om:

1. Priset är obetydligt, eller lågt i förhållande till priset för den avtalet tjänsten, eller

2. om det finns särskilda skäl att anta att konsumenten önskar få tilläggsarbetet utfört i samband med uppdraget.

Näringsidkaren är skyldig att uföra tilläggsarbete som inte kan uppskjutas utan fara för allvarlig skada för er, och här likt ovan gäller detta om ni är oanträffbara. För priset av tilläggsarbetet hänvisas man till 38 § KtjL, nringsidkaren har rätt till pristillägg (utöver det avtalade priset från början). Likaså gäller här att extra kostnad utgår om tjänsten fördyrats på grund av er och som näringsidkaren inte förutsåg när avtalet träffades.

För betalningen avseende 250 000 kr för plattan om 40 kvm gäller följande. I Sverige råder avtalsfrihet, vilket innebär att envar är fri att överhuvudtaget ingå avtal, med vem man vill och till vilket innehåll man önskar. Principen kompletteras av den kanske mest betydande; pacta sunt servanda (avtal ska hållas). Med betydelsen att parter som utväxlat samstämmiga viljeförklaringar, binds till överenskommelsen utan möjlighet att frånträda. Detsamma gäller för ert avtal, till och med det i svensk rätt tunga konsumentskyddet ger vika för avtalet vad gäller vilket pris som gäller se 36 § första stycket ("I den mån priset inte följer av avtalet") KtjL. Det finns i svensk rätt likväl några få, betydelsefulla inskränkningar av pacta sunt servanda. Mest relevant är 36 § lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar (AvtL). Paragrafens tillämpningsområde är stundvis diffust. I stora drag tar den sikte på oskälighet, och vad oskälighet är skiljer sig från fall till fall. Kurt Grönfors uttryckte det som att det är tillåtet att göra en god affär, men inte en orimligt god affär på den andres bekostnad. 36 § AvtL sätter den yttersta gränsen för hur god en affär får vara.

Hur ska ni göra?

Om ni anser er lurade, att ni kanske kan på goda grunder visa på att plattan i själva verket borde vara mycket billigare, har ni åtminstone en utgångspunkt att argumentera utifrån.Kommer ni inte överens, kvarstår för er att antingen acceptera nuvurande avtal eller gå vidare med en stämning, troligtvis med grund i 8 § KtjL och 36 § AvtLBehöver ni hjälp att komma vidare med ärendet, uppmanar jag er att kontakta någon av Lawlines skickliga jurister https://lawline.se/contact

Hälsningar,

Pontus Fridén
Fick du svar på din fråga?