Vad händer när skulderna i ett dödsbo är större än tillgångarna?

2020-11-05 i Arvsskifte
FRÅGA
Hej!Min pappa gick bort för en månad sedan. Vi har tagit en kontakt med företag där pappa hade skulder och de flesta har fryst räntor mm. Kommunen (hemtjänsten) har dock inte gjort det utan skickar ut påminnelser med hot om inkasso. Hur ska man hantera det? Ska räkningarna betalas? Vi fick till oss att inga pengar på pappas konto fick röras. Vad är det som gäller rent juridiskt? Vad händer om det finns skulder kvar när dödsboet är tomt? Blir mamma betalningsskyldig då eller måste hon sälja huset?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag tolkar det som att du undrar vad som händer när skulderna i ett dödsbo är större än tillgångarna. Regler gällande arv och dödsbo etc. finns i ärvdabalken (ÄB).

Det finns ingen lag i svensk rätt som säger att dödsbodelägarna ärver den avlidnes skulder. Dödsbodelägare är den avlidnas arvingar, testamentstagare och den efterlevande maken/sambon (18 kap. 1 § första stycket ÄB). Skulderna i dödsboet ska betalas med hjälp av tillgångarna i dödsboet.


Vad händer när tillgångarna inte räcker till för att betala skulderna?

Ett dödsbo är en juridisk person. Det innebär att dödsboet kan ha tillgångar och skulder. Om skulderna är större än tillgångarna kan dödsbodelägarna ansöka om att dödsboet sätts i konkurs (2 kap. 3 § konkurslagen). Då avslutas dödsboet med hjälp av en konkursförvaltare och dödsbodelägarna blir inte personligt ansvariga för skulderna.

Dödsbodelägare kan bli återbäringsskyldiga

Om dödsboets tillgångar som skulle ha använts för att täcka skulderna, har delats upp mellan dödsbodelägarna, kan dödsbodelägarna bli skyldiga att betala tillbaka det som de har tagit emot (21 kap. 4 § första stycket ÄB). Det innebär att om någon har tagit emot arv efter din pappa kan det krävas att det ska betalas tillbaka för att betala av skulderna.

Vad händer med huset?

Efter din pappas bortgång ska en bodelning göras enligt äktenskapsbalkens regler om dina föräldrar var gifta och om dina föräldrar var sambor ska en bodelning göras om din mamma begär det (23 kap. 1 § andra stycket ÄB). Jag kommer börja med att förklara vad som gäller om dina föräldrar var gifta och kommer använda mig av äktenskapsbalkens regler. Äktenskapsbalken förkortas till ÄktB.

Om huset inte är din mammas enskilda egendom, utan ägdes av dina föräldrar gemensamt så är huset deras giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Vid en bodelning ska dina föräldrars egendom fördelas mellan dem (9 kap. 1 § första stycket ÄktB). I bodelningen är det giftorättsgodset som ska ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Om huset är giftorättsgods utgör alltså hälften av husets värde din pappas tillgångar som ska användas för att betala av hans skulder. Om din mamma inte vill sälja huset måste hon lösa ut din pappas dödsbo, dvs. hon måste betala halva husets värde till dödsboet (11 kap. 10 § ÄktB).

Om dina föräldrar var sambor ska som sagt en bodelning göras om din mamma begär det. Om hon gör det ska bodelningen göras enligt sambolagen som förkortas till SL. I bodelningen ingår då dina föräldrars samboegendom (8 § SL). Samboegendom är dina föräldrars gemensamma bostad och bohag som har förvärvats för gemensam användning (3 § SL). Om huset ägdes av dina föräldrar gemensamt eller om en av dina föräldrar har köpt det, men att syftet var att det skulle vara deras gemensamma bostad, så utgör det samboegendom. Om din mamma vill behålla huset måste hon precis som enligt äktenskapsbalkens regler lösa ut din pappas dödsbo ur huset (17 § andra stycket SL).

Om din mamma inte begär bodelning är det endast det som din pappa äger som räknas in i hans kvarlåtenskap. Äger han halva huset är det en del av hans kvarlåtenskap och då ska hans dödsbo lösas ut även om en bodelning inte begärs.

Sammanfattning

Din mamma har inget personligt ansvar att betala din pappas skulder. Skulderna ska betalas med hjälp av de tillgångar som din pappa har efterlämnat sig. Eftersom det i ert fall verkar som att tillgångarna inte räcker för att betala skulderna, bör ni ansöka om konkurs för dödsboet. Om någon dödsbodelägare har tagit tillgångar ur dödsboet som arv, kommer de behöva betala tillbaka detta för att betala skulderna. Din mamma är inte skyldig att sälja huset för att betala skulderna, men om din pappa ägde huset tillsammans med din mamma kommer hans del behövas lösas ut eftersom det är en del av tillgångarna som ska bidra till att betala av hans skulder.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Hälsningar,

Hanna Ullerholt
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (679)
2021-11-30 Hur fördelas bröstarvingars arv?
2021-11-30 Arv efter förälder och styvförälder
2021-11-15 Vem eller vilka ärver efter en avliden?
2021-11-03 Kan min partners barn ärva av mig om vi gifter oss?

Alla besvarade frågor (97574)