vad händer när avtal på bestämd tid inte sägs upp och det inte avtalats något om förlängning av avtalet?

2020-09-29 i Avtal
FRÅGA
HejHar en fråga gällande ett hyreskontrakt på en frisörstol.Frågan gäller om jag har något kontrakt då kontraktstiden redan passerat ett år och jag har inte skrivit på för ett nytt år. Set står ingenstans att det sker per automatik nytt år?Eller har jag 3 månaders uppsägning eller kan jag bara avsluta med omedelbart mitt kontrakt?Ett utdrag från kontraktet1. Hyrestol/rumStol /rum uthyres till hyrestagare på heltid/deltid till en överenskommet belopp av 9999kr per månad2. AvtalsperiodAvtalsperioden är ett år från här angivet datum 2019-06-01. Hyresbeloppet kan omförhandlas vid varje hyresperiod slut.3. Uppsägningstid Uppsägningstiden är 3 mån innan kontraktets förlängning.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att hyra ut en stol på en salong innebär många gånger att personen som hyr är egenföretagare och alltså inte arbetstagare på salongen. I en sådan situation blir inga arbetsrättsliga regleringar är tillämpliga. Att hyra ut en stol innebär att man upplåter en nyttjanderätt på salongen. Denna nyttjanderätt regleras av avtalet mellan salongens ägare och personen som hyr stolen.

Nyttjanderätt av lös egendom:
Att vara inhyrd på en salong när man själv är egenföretagare brukar inom juridiken räknas som att salongens ägare upplåtit en nyttjanderätt till en frisör, om att nyttja en del av salongen i sin egen verksamhet. Vad gäller denna form av nyttjanderätter, dvs. nyttjanderätt till lös egendom, finns idag ingen rättslig reglering. Detta innebär att man måste gå till ert avtal för att kunna avgöra frågan om avtalets uppsägning. Det blir alltså här fråga om ett fall av avtalstolkning.

Hur sker avtalstolkning?

Hur ett avtal ska eller kan tolkas är omöjligt att ge ett kort och koncist svar på. Det är i slutänden domstolen som avgör vilken metod som ska användas. Vid en tvist kan dock parterna lägga fram argument, som talar för eller emot, att en eller flera metoder och regler ska användas. Domstolen har använt många olika tolkningsmetoder när den ska tolka avtal. Utöver olika metoder för avtalstolkning har domstolen utvecklat flera tolkningsregler i rättspraxis. Här nedan följer grundläggande tolkningsmetoder som kan användas i ditt fall:

- Språkinriktad tolkning – är precis vad det låter som, avtalet tolkas efter sin ordalydelse och den språkliga innebörden.

- Teologisk tolkning – innebär att avtalet tolkas mot bakgrund av avtalets ändamål. Här försöker man identifiera avtalets ändamål och därefter se om det är möjligt att uppnå ändamålet utifrån hur avtalsinnehållet är utformat.

- Branschinriktad tolkning – innebär att avtalet tolkas utifrån de vedertagna branschnormer som finns.

- Norminriktad tolkning – innebär om avtalet inte har behandlat vissa frågor eller villkor försöker man fylla ut avtalet med normer.

- Systeminriktad tolkning – innebär att en avtalsbestämmelse, som ingår i ett strukturerat avtal, tolkas mot bakgrund av andra avtalsbestämmelser som på något sätt är sammankopplade med varandra.

- Oklarhetsregeln – innebär att den som sett till att en viss formulering eller ett visst villkor tagits med i avtalet också ansvarar för den delen. Är det oklart hur en del av avtalet ska uppfattas så tolkas den delen till den ansvariges nackdel.

- Minimiregeln – innebär att en oklar avtalsbestämmelse ska tolkas på det sättet som innebär minsta betungande resultatet för den förpliktigade, dvs. den som är skyldig prestera p.g.a. den aktuella bestämmelsen.

Hur ska ditt avtal tolkas?

Utifrån den information jag har är min bedömning att ditt avtal ska tolkas på så sätt att avtalet löpte på bestämd tid under ett år, och när avtalet inte sades upp förlängdes avtalet ytterligare ett år. Att jag bedömer att avtalet skall tolkas på detta sätt beror framför allt på en språklig och ändamålsenlig tolkning av avtalet. Att uppsägningstiden är tre månader "innan kontraktets förlängning" och att hyresbeloppet kan omförhandlas vid "varje hyresperiods slut" samt att "avtalsperioden är ett år" tyder alla på att syftet med avtalet var att avtalet skulle sägas upp för att upphöra gälla och att avtalet annars förlängs med en ny avtalsperiod.

Det går eventuellt också att tolka avtalet på så sätt att avtalet anses förlängt på obestämd tid. Det som tyder på detta är bland annat oklarhetsregeln och minimiregeln eftersom denna tolkning är mindre betungande för dig. En annan omständighet som kan tyda på att avtalet skall tolkas på detta sätt är att 12 kap. jordabalk, även kallad hyreslagen, stadgar att ett hyresavtal, som är ingånget på bestämd tid, anses förlängt på obestämd tid (se 3 § 3 stycket hyreslagen) när avtalet saknar bestämmelser om verkan av utebliven uppsägning. Hyreslagen är inte tillämplig i ditt fall men kan eventuellt användas som tolkningshjälp för att visa på normer. Denna tolkning av avtalet förfaller dock mindre naturligt än ovanstående.

Sammanfattning och handlingsplan:

Sammanfattningsvis är det avtalet som ska läggas till grund för din situation eftersom det inte finns några tillämpliga lagregler. För att bedöma situationen måste därmed en avtalstolkning ske. Hur avtal ska tolkas bedöms av domstolen i varje enskilt fall. Min bedömning utifrån den information jag har är att avtalet bör tolkas på så sätt att avtalet, när det inte sades upp vid avtalstidens slut förlängdes på ytterligare ett år. Detta skulle innebära att avtalet löper till 2021-06-01 och att avtalet ska sägas upp tre månader innan detta datum för att upphöra. Att uppmärksamma är dock att domstolen kan komma fram till en annan tolkning vid en bedömning av alla omständigheter i fallet.

Jag rekommenderar att du först och främst försöker komma överens med ägaren av salongen. Hör med ägaren hur han eller hon har tänkt att avtalet ska gälla. Eventuellt kan ni komma fram till en lösning som passar er båda där ni slipper gå till domstol. Om ni inte kommer överens om en lösning rekommenderar jag att du anlitar en jurist som kan analysera avtalet åt dig samt driva tvisten i domstol. Vill ha stöd och råd från någon av Lawlines professionella jurister kan du kontakta mig för ändamålet på elise.sohlberg@lawline.se.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Elise Sohlberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1489)
2021-05-31 Boka tid med jurist
2021-05-28 Tolkning av avtal gällande hyra av parkeringsplats.
2021-05-28 Får företag fotografera barn?
2021-05-28 Får ett företag neka mig att köpa en tjänst?

Alla besvarade frågor (93065)