Vad händer med våra barn om min man och jag förolyckas samtidigt?

2017-02-08 i Barnrätt
FRÅGA
Vad händer med våra barn om min man och jag förolyckas samtidigt? Kan vi på förhand på något vis bestämma vem som ska bli deras nya vårdnadshavare, och i så fall hur?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om vårdnad finns i Föräldrabalken (FB) 6 kap.

Om både du och din man skulle förolyckas samtidigt ska domstolen anförtro vårdnaden åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. (FB 6 kap. 9 §)
Två personer som är gifta eller sambor kan utses som gemensamma vårdnadshavare för barnen och samma person/personer bör utses för alla era barn.

Ni kan gemensamt meddela vem/vilka ni önskar till vårdnadshavare i fallet. Gällande hur detta ska meddelas finns inget formkrav, att rekommendera är dock att ni upprättar och signerar ett skriftligt dokument där det framgår vem/vilka ni önskar förordnas som vårdnadshavare. Finns det dokumenterat kan er önskan senare bevisas. En bra idé är att meddela önskemålet i ett upprättat testamente, eftersom det då med säkerhet framkommer i fall ni skulle gå bort.
Om ni enkelt vill upprätta ett testamente kan ni göra det genom vår avtalstjänst här.

Har ni meddelat önskan om vårdnadshavare ska denna person/dessa personer förordnas om inte domstolen finner det olämpligt. Ert önskemål är alltså inte bindande men ska vägas in i bedömningen, finns ett önskemål bör utgångspunkten vara att detta ska följas.
Hänsyn tas däremot till fler omständigheter, bl.a. vilka närstående till barnen som finns och var barnen bor. Den som anförtros vårdnaden ska vara någon som är lämpad att ge era barn omvårdnad, trygghet och en god fostran. (FB 6 kap. 10 a §) Det avgörande ska vara vad som är bäst för era barn med hänsynstagande till deras vilja beroende hur gamla de är. (FB 6 kap. 2 a §)

- Sammanfattningsvis kan ni på förhand önska vem/vilka som ska bli era barns vårdnadshavare, genom t.ex. testamente. Domstolen är däremot inte bundna av önskemålet, det avgörande ska vara era barns bästa och hänsyn kan då behöva tas till fler omständigheter.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Tova Andersson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?