Vad händer med samägd, belånad bostad när sambo dör

Hej, Jag och min sambo har ett bolån , och jag undrar vad kommer att hända med bolånet om en av oss dör? och vad händer om båda två avlider kan våra barn behålla bostaden?

mvh,

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga. 

Regler kring dödsbo, bouppteckning och så vidare finns i Ärvdabalken (ÄB). När någon avlider så övertas dennes skulder och tillgångar av dödsboet, och skulderna ska jämte tillgångar antecknas i bouppteckningen (ÄB 20 kap. 4 §). Om den döde som i ert fall var sambo, den efterlevande sambon har begärt bodelning enligt Sambolagen med anledning av dödsfallet och bostaden är samboegendom ska värdet av den och inteckningar i den antecknas separat enligt tredje stycket i paragrafen. 

En sambo har enligt Sambolagen 16 § under vissa förutsättningar rätt att överta bostad i samband med bodelning, så även om bodelningen sker på grund av dödsfall (se 18 §), men om bostaden är intecknad/belastad med panträtt gäller detta enligt tredje stycket 16 § endast om sambo "befrias från ansvar för fordringen eller att medel till att betala denna har satts under särskild vård". Har den efterlevande sambon möjlighet att lösa ut bostaden ur dödsboet får han eller hon i ett sådant fall alltså göra det.

Om ni har ett solidariskt betalningsansvar för det gemensamma lånet (vilket är det normala) innebär det att banken kan kräva endera av er på hela skulden, och om en av er då dör kan banken endera kräva dödsboet på hela eller del av lånet, eller kräva den av er som lever på hela eller en del av lånet. 

Eftersom det är ett bolån så förutsätter jag att bostaden är säkerhet för lånet, dvs att det finns inteckningar/panträtt i bostaden. Om dödsboet inte har medel att lösa lånet kan banken kräva att fastigheten utmäts och säljs för att täcka skulden. Även om bostaden då ägs gemensamt av dödsboet och den kvarvarande sambon så kan den sambons halva dras in i försäljningen (se Utsökningsbalken, UB, 8 kap. 8 §). Alternativt kan halva bostaden bjudas ut på auktion, och det innebär då att kvarlevande sambon sedan samäger den med nye köparen (UB 8 kap. 9 § 2 stycket). Normalt använder man möjligheten till indragning då köpintresset för en halv bostad (oavsett typ) är ganska lågt och det ger ett alltför lågt försäljningspris att sälja så. 

Om det skulle vara så att skulden inte kan täckas med dödsboets tillgångar ens om bostaden säljs ska dödsboet försättas i konkurs av boutredningsmannen (ÄB 19 kap. 11 §). Även dödsboet själv (som ju är en juridisk person) kan ansöka om att försättas i konkurs, och även banken i ditt exempel kan ansöka om att dödsboet ska försättas i konkurs (1 kap. 2§ Konkurslagen.) I konkurslagen finns särskilda regleringar när det gäller fordringar med solidariskt betalningsansvar och sk regressrätt (rätt att i sin tur kräva pengar) i 5 kap. 5 - 9 §§.

Så om era barn kan behålla bostaden när ni dör går inte att svara på utefter frågan. Om en ev kvarvarande skuld kan lösas eller era barn för banken får ta över skulden kan de det, men om bostaden utmäts och säljs på auktion eller dras in i en konkurs av dödsboet kan de av naturliga skäl inte det (däremot kan de under förutsättning att de är myndiga buda på auktionen om de vill).

En möjlighet att öka skyddet för både barnen och den efterlevande är att teckna ett s.k. låneskydd. Det är enkelt förklarat en livförsäkring på samma belopp som summan av skulden, och vid dödsfall faller försäkringen ut och löser lånet. Er bank kan hjälpa er med vilka möjligheter att teckna låneskydd ni kan ha. En annan möjlighet att öka skyddet är att teckna ömsesidiga livförsäkringar på en summa som är lika stor som eller högre än skulden, och vid dödsfall kan användas för att lösa skulden. 

Det finns flera aspekter och frågor att ta hänsyn till som inte riktigt ryms inom det här svaret, och det är en god ide att få kvalificerad juridisk rådgivning och hjälp med hur man så långt det är möjligt kan försöka skydda sig/se till att sambon respektive barnen får en möjlighet att behålla fastigheten i samband med att den ena eller båda av er dör. Via Lawlines sponsor Familjens Jurist kan ni boka tid för rådgivning, se här.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000