Vad händer med enskild egendom när make dör?

2021-06-28 i Enskild egendom
FRÅGA
Hur håller vi reda på enskild egendom (pengar) vi fått dels som gåva dels via arv? Vi är gifta och har inga barn. Vad händer när vi går bort?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar över vad som händer med en makes enskilda egendom då denne går bort. Vidare förstår jag de specifika förutsättningarna som att ni varken har några gemensamma barn eller särkullbarn och jag utgår även ifrån att det ni inte har upprättat några testamenten rörande de aktuella enskilda egendomarna.

Det korta svaret på din fråga är att er enskilda egendom kommer att tillfalla den efterlevande maken i det fall någon av er skulle gå bort. En makes enskilda egendom kan således ärvas av den andra maken då äktenskapet upphör genom att någon dör. Om äktenskapet däremot upphör genom en skilsmässa kan den enskilda egendomen inte tillfalla den andra partnern. I det följande redogör jag mer grundligt för de rättsliga utgångspunkterna till varför det är på detta sätt.

Reglerna om äktenskap och arv finner du i äktenskapsbalken (hädanefter förkortad ÄktB) samt i ärvdabalken (hädanefter förkortad ÄB).

Vid dödsfall ärver den efterlevande maken den bortgångnes enskilda egendom

Först och främst är det viktigt att förstå vad som utgör enskild egendom och vad som är så kallat giftorättsgods. Det senare uppstår genom exempelvis ett äktenskapsförord, instruktioner i ett gåvobrev eller genom att det i ett testamente är angett att ärvd egendom skall vara just enskild. Utmärkande för enskild egendom är att det inte ingår i en eventuell bodelning. (7 kap. 2 § ÄktB)

Giftorättsgods är på sätt och vis motsatsen till enskild egendom då det utgörs av allting som inte har gjorts till enskild egendom. Därför ska alltså giftorättsgods (till skillnad från enskild egendom) ingå i en eventuell bodelning. (7 kap. 1 § ÄktB och 10 kap. 1 § ÄktB)

Då någon av makarna i ett äktenskap dör, börjar man med att upprätta en bodelning mellan den efterlevande maken och den avlidnes dödsbo. (9 kap. 1 § ÄktB och 23 kap. 1 § andra stycket ÄB)

Som jag redan har konstaterat ovan kommer enskild egendom undantas från denna bodelning. I bodelningen är det nämligen makarnas giftorättsgods som läggs samman och sedan delas lika mellan den efterlevande maken och dödsboet. (11 kap. 3 § ÄktB)

Därefter kommer sådan enskild egendom som är hänförlig till respektive make att läggas till på dennes bodelningshalva. På så sätt har makarna delat lika på giftorättsgodset medan de behåller sin enskilda egendom var för sig. Den totala slutposten som nu återstår på den avlidna makens sida utgör dennes kvarlåtenskap och ska fördelas enligt ärvdabalkens regler.

Som du har beskrivit scenariot i din fråga är ni gifta utan några gemensamma barn eller särkullbarn. Det innebär att den avlidne makens kvarlåtenskap (det vill säga dennes bodelningshalva från giftorättsgodset samt dennes enskilda egendom) kommer att tillfalla den efterlevande maken. (3 kap. 1 § ÄB)

Jag hoppas att du fick hjälp med din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Fredrik Nygren
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?