Vad händer med en framtidsfullmakt när fullmaktsgivaren dör?

2019-11-26 i Avtal
FRÅGA
Hej!Vad händer med fullmakten när fullmaktsgivaren går bort och man har en framtidsfullmakt för den personen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När det kommer till framtidsfullmakter gäller lagen om framtidsfullmakt. För det fall fullmaktsgivaren dör gäller lagens 28 § som i sin tur hänvisar till 21 § i lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (avtalslagen)

21 § i avtalslagen stadgar att fullmakten fortfarande gäller även efter fullmaktsgivarens död. Det gäller om inte särskilda omständigheter talar för att den skulle vara förfallen. Det gäller heller inte om det var avtalat att den skulle förfalla vid fullmaktsgivarens död.

Vilka de särskilda omständigheterna skulle kunna bestå i är inte helt tydligt på ett generellt plan. I det enskilda fallet är det upp till fullmaktshavaren att företräda fullmaktsgivarens ekonomiska och/eller personliga angelägenheter på bästa möjliga sätt. Så länge de rättshandlingar man företar håller sig inom dessa ramar är de tillåtna.

Det torde ligga inom fullmaktshavarens uppdrag att bibehålla och vårda fullmaktsgivarens egendom till dess att den kan läggas under dödsbodelägarnas samförvaltning eller till dess den kommer under förvaltning av bouppteckningsman eller testamentsexekutor.

Uppdraget som avser framtidsfullmakten går som nämnt ut på att företräda fullmaktsgivarens ekonomiska och/eller personliga angelägenheter. Vid ett dödsfall blir detta handlingsutrymme sannolikt snabbt begränsat och vid det tillfälle bouppteckning sker torde det inte finnas många sådana angelägenheter kvar att ta hand om, vilket medför att fullmakten alltjämt med tiden förlorar verkan.

Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp!

Med vänlig hälsning,

Jesper Horndahl
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1257)
2020-03-30 Kan man backa från ett muntligt avtal?
2020-03-30 Är en kopia av ett kontrakt lika juridiskt bindande som ett original?
2020-03-29 Brytande av bodelningsavtal ger rätt till hävning
2020-03-29 Jag har två skriftliga rättshandlingar och ett muntligt avtal – vilket gäller?

Alla besvarade frågor (78701)