Vad händer med egendomen när sambo går bort?

2018-09-17 i Sambo
FRÅGA
Vi är sambo men jag står ensam ägare till bostadsrätten,men lånet är på båda vem ärver inga barn gemensammt men jag ett och sambo ett som han aldrig träffat vad händer?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig tills oss på Lawline med din fråga!

Frågor om sambos rättigheter regleras av bestämmelserna i Sambolagen (SamboL). Bestämmelser om arv finns i Ärvdabalk (ÄB).

Huvudregel i svensk rätt är det saknas legal arvsrätt för sambos. Istället är det den avlidnes bröstarvingar, barn, barnbarn, syskon och föräldrar som ärver den avlidnes kvarlåtenskap, se 2 kap ÄB.

Vid en sambos bortgång, kan det dock bli aktuellt att göra en bodelning enligt Sambolagen. Det är dock inte obligatoriskt för sambos att bodela och det är endast den efterlevande sambon som kan begära att en bodelning ska genomföras, senast i samband med att bouppteckning efter den avlidne görs, se 8 § och 18 § SamboL. En sambos rätt att begära bodelning gäller dock inte om ni tidigare avtalat bort delningsrätten av samboegendomen, se 9 § SamboL. Jag kommer dock i mitt svar utgå från att du och din sambo inte avtalat om att lagens bestämmelser inte ska tillämpas.

Innan kvarlåtenskapen efter den avlidne sambon kan fördelas i arvskifte, måste därför frågan om bodelning i samboförhållandet avgöras eftersom en bodelning kan innebära att samboegendom ska delas lika mellan den efterlevande sambon och dödsboet efter den avlidne.

Vad omfattas av en bodelning mellan sambor?

I en eventuell bodelning mellan sambos, ingår endast begränsad egendom, så kallad "samboegendom", 3 § och 8 § SamboL. Samboegendom är endast gemensam bostad och bohag, under förutsättning att egendomen har införskaffats för gemensam användning. Egendom som förvärvats före samlevnaden antas normalt inte ha införskaffats för gemensam användning. Undantag finns i 4 § och 7 § SamboL.

Bostad och Bohag

Det är alltså bostad och bohag som har förvärvats för gemensam användning ska delas lika vid en bodelning, oavsett vem som är ägare 3 § SamboL. Med bostad menas exempelvis bostadsrätt som innehas huvudsakligen för att utgöra det gemensamma hemmet, 5 § SamboL. I din fråga framgår det inte om bostadsrätten förvärvades av dig innan samboförhållandet eller om bostadsrätten förvärvades när samboförhållandet inletts eller i nära anslutning till det. Det avgörande för om bostaden ska ingå i en eventuell bodelning eller inte, är alltså om syftet med förvärvet har varit för för att du och din sambo skulle bo där tillsammans. Det spelar alltså ingen roll om bostaden förvärvats av dig och att du står som ensam ägare till bostaden. Är bostaden att anse som samboegendom har din sambo alltså rätt till hälften av värdet av bostaden vid en bodelning, den andra hälften tillfaller dödsboet. Men skulle det vara så att du exempelvis ägde bostaden innan ni blev sambos har din nuvarande sambo ingen rätt till bostaden, även om din sambo har ha betalat på lånen. Men om du ägt en bostad sedan tidigare och samma bostad byts ut mot en bostad för dig och din sambo, kan bostaden bli föremål för delning.

Bostad och bohag som förvärvats av bara ena sambon, kan alltså komma att ingå i en bodelning om egendomen var avsedd för gemensamt bruk. Efter att skulder har täcks, läggs samboegendomen samman och delas lika mellan samborna, 14 § SamboL. Skulle en hälftendelning av samboegendomen leda till ett oskäligt resultat med hänsyn till samboförhållandets längd, ekonomiska förhållanden, såsom insatser till den gemensamma ekonomin, samt omständigheter i övrigt kan bodelningen istället göras så att sambon med störst behållning får behålla mer av sin egendom, 15 § SamboL. Jämkningsregel gäller även till förmån för den avlidnes arvingar.

Rätt att överta bostad och bohag

Din sambo kan även ha rätt att överta gemensam bostad och bohag om det efter en behovsprövning visar sig att din sambo bäst behöver egendomen. Övertagandet måste vara skäligt och den övertagande sambon måste i så fall ersätta dödsboet för dess värde, 16 § och 17 § SamboL. Om bostadsrätten i frågan inte är samboegendom, kan din sambo ändå i vissa fall ha rätt att överta bostaden, mot ersättning om ett övertagande är skäligt och din sambo bäst behöver bostaden. Det krävs även synnerliga skäl för ett övertagande eftersom ni inte har barn tillsammans, 22 § SamboL. Övertagandet prövas i sådana fall av domstol, se 31 § SamboL. Båda bestämmelsen ovan är tvingande och går alltså inte att avtala bort.

Sammanfattning

Enligt huvudregel i svensk rätt saknar sambos arvsrätt. Det inte obligatorisk att bodela vid dödsfall, men den efterlevande sambon har möjlighet att begära bodelning av samboegendomen, som endast omfattar begränsad egendom, bostad och bohag som är införskaffad för gemensamt bruk. Rättsföljden av att egendom är samboegendom blir att värdet av egendomen kan bli föremål för likadelning, oavsett vem av samborna som är ägare till egendomen ifråga och trots att ena sambon äger hela eller stora delar av samboegendomen, inklusive bostaden. Samboegendomen delas då lika mellan dödsboet efter den avlidne (som fördelas i arv mellan arvingarna till denne ) och den efterlevande sambon. En hälftendelning som leder till ett oskäligt resultat kan även jämkas, av såväl av efterlevande sambo och den avlidnes arvingar.

Vilka som är arvsberättigade efter dig och din sambo när ni avlider framgår av 2 kap ÄB. Det är i första hand den avlidnes barn som ärver, vilket innebär att ditt barn kommer ärva hela din kvarlåtenskap, under förutsättning att det inte finns något testamente som anger annat. Detsamma gäller för din sambos barn. Barn till den avlidne har alltid rätt att minst få ut sin laglott, även om de aldrig har träffas eller har någon kontakt, se 7 kap 1 § ÄB.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Paula Zackrisson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (387)
2019-08-06 What are the laws regarding property within common law relationship?
2019-07-28 Ärver mina barn eller min sambo min egna bostad om jag går bort?
2019-07-22 Vad händer med arvet om jag har skulder hos Kronofogden?
2019-07-19 Ärver tidigare gifta sambor varandra?

Alla besvarade frågor (72151)