Vad händer med egendom som finns hos gäldenären vid konkurs eller utmätning som inte tillhör gäldenären?

Hej, jag har två frågor rörande konkurser.

1. Ex. En person lämnar in sin bil till en bilverkstad för att få bilen reparerad. Under tiden som bilen är i bilverkstaden går bilverkstaden i konkurs. Vem förfogar då över bilen? Kommer bilen ingå i utmätningen/konkursen? Har bilens ägare möjlighet att hämta tillbaka bilen från konkursboet?

2. Ex. En företag har sålt en maskin på avbetalning till en bilverkstad som går i konkurs. Vad händer med maskinen? Har säljaren möjlighet att hämta tillbaka maskinen från konkursboet eller dras maskinen in i utmätningen/ konkursutförsäljningen?

Tacksam för svar!

God Jul!

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar dina frågor som att det rör vad som händer med egendomen om den förvaras hos någon som går i konkurs eller är föremål för utmätning. Detta regleras delvis i konkurslagen (KL) och utsökningsbalken (UB).

Vilken egendom ingår vid utmätning och konkurs?

Egendom som ingår i en konkurs eller utmätning är utmätningsbar egendom (se 3 kap. 3 § KL). Med utmätningsbar egendom avses bland annat lös egendom som tillhör gäldenären. (4 kap. 17 § UB) Enkelt förklarat skulle man kunna säga att lös egendom är det som inte utgör fast egendom, tex fastigheter. Detta innebär att både maskinen och bilen anses vara lös egendom och att det därmed utgör egendom som kan bli föremål för utmätning eller konkurs om det tillhör gäldenären.

Vad tillhör gäldenären?

För att göra det säkrare från borgenärernas (de som lånar ut egendom/pengar) perspektiv, har det tagits in en presumtionsregel i 4 kap. 18 § UB som innebär att om egendomen befinner sig i gäldenärens besittning så förutsätts det att den tillhör gäldenären och är därmed utmätningsbar. Lite översiktligt skulle besittning kunna beskrivas som att när någon har saken hos sig, så besitter den egendomen. För att bryta presumtionen om att det tillhör gäldenären krävs antingen att det framgår av utredningen att hen inte är ägare eller att någon annan, tredje man, styrker sin äganderätt.

Gemensamt för dina frågor innebär detta att när bilen och maskinen befinner sig hos bilverkstaden eller hos företaget som går i konkurs så förutsätts det att de tillhör gäldenären och de kan utmätas. Men detta betyder inte att det är kört för den som egentligen äger egendomen, utan denna kan nå framgång och få tillbaka den genom att visa att gäldenären inte är ägare till egendomen. Hur man styrker sin äganderätt och därmed får separationsrätt, dvs rätt att separera från gäldenärens tillgångar, är beroende av vilken typ av besittning gäldenären har. Nedan tänkte jag gå igenom de olika scenarion som dina frågor rör.

Bilen på bilverkstaden

När det gäller en bil som förvaras hos en verkstad så har bilverkstaden besittning över bilen. De besitter dock bilen med begränsad rätt eftersom de inte äger bilen, utan enbart tillfälligt förvarar den. Bilägaren utgör ägare och har därmed separationsrätt på grund av bibehållen äganderätt till egendom i gäldenärens besittning. Men för att äganderätten ska få "rättslig verkan" vid en konkurs eller utmätning så krävs det att:

bilen går att identifiera och bilen ska vara bibehållen, dvs inte förändrad.

Detta innebär alltså att bilen inte kommer ingå i konkursen eller utmätningen om bilägaren kan peka ut sin bil samt att den är "oförändrad". Bilägaren har därmed bättre rätt till bilen än konkursboet och har möjlighet att hämta den från konkursboet.

Maskinen på avbetalning

När det gäller maskinen som är köpt på avbetalning så förutsätter jag att den inte ännu är fullt betald samt att den befinner sig hos bilverkstaden. I och med att den befinner sig hos bilverkstaden besitter de alltså maskinen, men äger inte denna fullt ut eftersom att de inte betalat hela summan. För att företaget som sålt maskinen ska få separationsrätt krävs det att dem har tagit in ett återtagandeförbehåll i försäljningsavtalet. Ett återtagandeförbehåll innebär att säljaren har rätt att under vissa förutsättningar ta tillbaka den sålda varan. För att det ska vara ett giltigt förbehåll måste det dock uppfylla följande kriterier:

Det ska ingå i parternas avtal, det ska uppställas före eller senast samtidigt med avlämnandet av varan det måste vara kopplat till viss specifik egendom och ett bestämt köp och egendomen får inte överlåtas.

Om det finns ett sådant giltigt återtagandeförbehåll i avtalet, får säljaren en särskild form av separationsrätt som innebär att säljaren har rätt att få täckning för sin köpeskillingsfordran ur det värde som kan frigöras vid en försäljning av objektet. I praktiken så återtar man oftast inte varan utan erhåller enbart värdet.

Sammanfattningsvis krävs det separationsrätt till egendom för att den ska undantas från gäldenärens utmätning eller konkurs. Separationsrätt får man på lite olika sätt. När det gäller bilen så undantas den om den går att identifiera och är oförändrad och när det gäller avbetalning så krävs det att det finns med ett giltigt återtagandeförbehåll i avtalet.

Hoppas det var svar på din fråga!

God jul!


Malin HedlundRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Utmätning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”