Vad händer med efterarvet från min mor när min omgifta far går bort?

Hej!

Jag har en fråga angående arv. Min mor gick bort 2015 och efterlämnade mig och mina två syskon samt vår pappa. Mina föräldrar var gifta när min mor gick bort. Nu har vår pappa hittat en ny och kommer gifta om sig. Min fråga är vad som händer med arvet från min mor och min far när min far går bort? Eftersom att han ärvde allt från min mor då de var gifta har vi som bröstarvingar ett arv från vår mor och därefter också rätt att ärva vår far. Samtidigt som hans nya fru komme ärva en del. Eftersom vi är särkullsbarn har vi ju rätt till åtminstone vår laglott, men hur funkar det med arvet från vår mor? Utgå i svaret från att de inte skriver något testamente som krånglar till situationen ytterligare. Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Bröstarvingars arvsrätt

Bestämmelser om rätt till arv och fördelning av arv regleras av bestämmelserna i Ärvdabalken (ÄB). Du som bröstarvinge, det vill säga avkomling till dina föräldrar tillhör första arvsklassen och den som i första hand ärver dina föräldrar till lika stora delar som dina syskon, andra bröstarvingar till dina föräldrar 2kap. 1§ ÄB.

Bröstarvingar har alltid rätt att få ut sin laglott, vilket utgör hälften av arvslotten, se 7 kap. 1§ ÄB. Arvslotten utgör värdet av halva kvarlåtenskapen. Den andra hälften av kvarlåtenskapen kallas den disponibla kvoten och är den del som arvlåtaren genom testamenteras kan förfoga över.

För de fall ett eventuellt testamente skulle inskränka laglotten, måste varje bröstarvinge påkalla jämkning för att få ut sin laglott, se 7 kap. 3§ ÄB. Finns dock inget testamente kommer arvet att fördelas i enlighet med den legala arvsordningen, 2kap. ÄB.

Huvudregel är att bröstarvingar ärver i samband med arvlåtarens död men eftersom dina föräldrar var gifta vid tidpunkten för din mors bortgång, ärver den efterlevande maken före gemensamma barn, se 3 kap 1§ ÄB . Din far kommer därför ha ärvt kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt, med vilken han kan förfoga över egendomen på alla sätt, förutom att testamentera bort den. Detta framgår av 3 kap. 2 ÄB. Precis som du har konstaterat har ni sedan rätt till efterarv från er mor som inträder först vid eran fars bortgång, men även då rätt till arv från er far, 3 kap 2§ ÄB.

Efterarvsrätt

Efterarvet innebär rätt till en viss kvotdel av efterlevande makes hela förmögenhetsmassa. Kvotdelen motsvarar det ursprungliga arvets andel av den efterlevande makes totala förmögenhetsmassa.

Enligt huvudregeln har efterarvingarna rätt till hälften av den totala kvarlåtenskapen vid den efterlevandes bortgång, se 3 kap 2§ 1 st ÄB. På grund av att värdet på egendomsmassan kan såväl öka som minska, gäller en kvotdel istället för den summa som din far ärvde med fri förfoganderätt.

Exempel på detta är om dina föräldrars sammanlagda giftorättsgods uppgick till ett värde 100.000 kr. All egendom tillfaller din far varav hälften på grund av giftorätt och hälften på grund av arv från eran mor, se 10 kap 1§ ÄktB, 9 kap 5 ÄktB samt 11 kap. 3§ ÄktB. Eftersom hälften av din fars totala kvarlåtenskap utgjordes av din mors egendom, ska efterarvsrätten utgöras av hälften av din fars kvarlåtenskap vid tidpunkten för hans bortgång.

Efterarvet från din mor

När din far går bort kommer arvet efter båda dina föräldrar att realiseras, se 1 kap 1§ ÄB och 3 kap 2§ ÄB. Efterarvet efter er mor kommer dock att realiseras innan dess att arvet efter er far fördelas. Efterarvet från er mor innebär att du och dina syskon har rätt till hälften av din fars kvarlåtenskap, se 3kp 2§ 1 st ÄB.

Även om din far är omgift vid tidpunkten för hans bortgång, kommer fördelning av efterarvet ske enligt bestämmelserna i 3 kap ÄB innan eventuell bodelning förrättas i det nya äktenskapet, se 3 kap 6§ ÄB.

För den händelse bodelning i din fars nya äktenskapet skulle ske under hans livstid, finns en bestämmelse som skyddar dig och dina syskons rätt till efterarv. Av 3 kap. 6 § 2 stycket ÄB framgår att från eventuell bodelning ska undantas värden som din far innehaft med fri förfoganderätt på grund av arv från din mor.

Kvarlåtenskapen från din far kommer således att utgöras av det han fick och har kvar från bodelning efter din mor, samt eventuell enskild egendom. Du och andra efterarvingar till din mor, kommer att tilldelas hälften av kvarlåtenskapen som utgör arv och den andra hälften ingår i bodelningen med din fars nya fru, till den del som är giftorättsgods. Eftersom bröstarvingar tar lika stor del var, kommer du och dina syskon ärva lika mycket från eran mor, förutsatt att det inte finns något testamente som anger annat, se 2 kap 1§ ÄB.

Arvet efter din far

Först efter det att efter arvet från din mor har fördelats enligt den legala arvsordningen, kommer arvet efter din far fördelas. När någon av makarna avlider ska en bodelning förrättas, mellan din far och hans nya fru innan arvskifte kan genomföras, se 9 kap 1§ ÄktB , 23 kap 1§ ÄB.

Kvarlåtenskapen efter din far kommer således att utgöras av hans bodelningsandel samt eventuell enskild egendom som återstår efter efterarvsfördelningen. Kvarlåtenskapen kommer sedan fördelas lika mellan dig, dina syskon samt andra eventuella bröstarvingar till din far, 2 kap 1§ ÄB.

Efterlevande makes nya makes rätt till arv

Enligt huvudregel ärver efterlevande make före gemensamma barn, vilket innebär att din fars nya fru saknar arvsrätt om de inte har gemensamma barn, se 3 kap 1§ ÄB . Den efterlevande maken är inte heller skyddad mot ett eventuellt testamente från din far. När det inte finns gemensamma barn kommer arvlåtarens kvarlåtenskap istället att tillfalla arvlåtarens bröstarvingar, det vill säga du och dina syskon, se 3 kap. 8 § ÄB.

Sammanfattningsvis innebär det att din fars nya fru enbart kommer vara arvsberättigad före gemensamma barn eller på grund av testamente från din far, i annat fall saknar hon arvsrätt och kommer bara vara dödsbodelägare fram till dess att bodelning skett, se 18 kap 1§ ÄB.

Sammanfattning

Vid din fars bortgång kommer du och dina syskon få rätt till arv från båda era föräldrar. Dels kommer ni ha rätt till efterarv från er mor, som ger er rätt till hälften av allt som er far äger vid hans bortgång. Resterande kvarlåtenskap, efter en bodelning med hans nya fru, utgör arv från er far och kommer fördelas lika mellan dig och dina syskon.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Paula Reich ZackrissonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Efterarv? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”