Vad händer med arvet om jag DNA testar mitt barn?

2020-04-05 i Bröstarvinge
FRÅGA
Hej jag har en dotter som idag är 40 år. Nu har det framkommit att jag kanske inte är far till barnet. Om vi gör en DNA test och det visar sig att jag inte är fadern, vad händer då? Ärver hon honom? Har hon rätt till laglott från mig?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Som jag förstår det undrar du vad som gäller för arvsrätten om du DNA-testar ditt barn. De relevanta bestämmelserna i föräldrabalken (FB) och ärvdabalken (ÄB).

Vad innebär mitt rättsliga faderskap för arvsrätten?

Laglotten tillkommer bröstarvingar (7 kap. 1 § ÄB). Barn klassas som bröstarvingar och är alltså de närmsta arvingarna (2 kap. 1 § första stycket ÄB). Med barn menas här de som den avlidna är rättslig fader eller moder till. Fader- och moderskap regleras i 1 kap. FB. Ett faderskap kan antingen presumeras, om barnet tillkommer under ett äktenskap mellan en man och kvinna, eller fastställas genom en faderskapsbekräftelse eller dom om den födande kvinnan var ogift (1 kap. 1 och 3 § FB). Faderskap är sedan en rättslig status som kräver ett beslut eller dom i domstol för att upphävas (3 kap. 1 § FB).

Vad riskerar jag med DNA-test?

Ett DNA-test i privat regi har ingen egen betydelse för din rättsliga ställning som fader. Skulle det vara så att du, i anslutning till DNA-testet, vill häva ditt faderskap, så skulle detta innebära att du inte är en förälder i lagens mening. Det är först då det får verkningar för arvsfrågan. Din dotter ärver alltså fortsatt av dig och för att hon skulle få ärva så som bröstarvinge av någon annan krävs det, förutom att ditt faderskap upphävs, en fastställelse av den andre som fader i domstol (3 kap. 5 § FB).

Jag hoppas att detta svar hjälper dig!

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bröstarvinge (430)
2021-04-16 Hur vet en arvinge om denne har rätt till ett arv från utlandet?
2021-03-30 Kan föräldrarna göra tjejerna i familjen arvslösa?
2021-03-20 Vem tar hand om underårigas arv vid båda föräldrarnas död?
2021-03-06 Hur fördelas arvsandelarna mellan efterlevande make, särkullsbarn och gemensamma barn

Alla besvarade frågor (91305)