FrågaOFFENTLIG RÄTTFörvaltningsrätt31/05/2020

Vad gör man som enskild om man inte kan betala hyran?

Hej!

Jag har inkomst på 300 tusen detta år .

jag har barn Men bor hos pappan just nu blev uppsagd från jobbet och hyran är mycket för mig vet inte vad ska göra hur ska betala.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga aktualiserar reglerna i socialtjänstlagen (SoL). Varje kommun har ansvar för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver (2 kap 1 § SoL). Om den enskilde är bosatt i en annan kommun än den kommun där han eller hon vistas, ansvarar bosättningskommunen för det stöd och hjälp som den enskilde behöver. Med bosättningskommun menas som utgångspunkt den kommun där den enskilde är stadigvarande bosatt (2a kap 3 § SoL).

Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt (4 kap 1 § första stycket SoL). Den som inte kan försörja sig men som kan arbeta har rätt till försörjningsstöd endast om han eller hon står till arbetsmarknadens förfogande (normalt att man är anmäld till den offentliga arbetsförmedlingen) (4 kap 1 § andra stycket SoL). Om det finns godtagbara skäl har den enskilde rätt till försörjningsstöd även om han eller hon inte står till arbetsmarknadens förfogande. Den enskilde ska genom detta bistånd garanteras en skälig levnadsnivå (4 kap 1 § fjärde stycket SoL). Försörjningsstöd lämnas för skäliga kostnader för bland annat livsmedel, hälsa och hygien, boende, hushållsel och hemförsäkring (4 kap 3 § SoL).

Om du inte kan betala din hyra eftersom du blivit av med din anställning skulle jag råda dig att ansöka om försörjningsstöd hos socialnämnden i den kommun där du är bosatt.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Michaela IosifidouRådgivare
Hittade du inte det du sökte?