Vad gör jag om jag tvingats skriva under ett bodelningsavtal när jag var psykiskt utmattad?

2020-10-22 i Bodelning
FRÅGA
Min sambo tvingade mig att skriva under ett bodelningsavtal en sen kväll. Han hade hållit mig vaken flera nätter i rad och jag var psykiskt utmattad. Bodelningsavtalet avser bodelning fast egendom. Det fanns till avtalet inga underlag till styrkande av beräkning e dýl.Redan dagen bestred jag avtalets ingång till honom. Avtalat revs av oss tillsammans, men han hade tagit ej vidimerad kopia.Jag har nu ansökt om en bodelningsförrättare vi tingsrätten. Min före detta sambos ombud hävdar nu att kopian av bodelningsavtalet är giltigt och att jag borde väcka särskild talan om detta Jag vill nu hävda att avtalet inte äger sin giltighet. Vad behöver jag göra mer än att bestrida dess giltighet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag förstår det utifrån din fråga är du av uppfattningen att din sambo tvingat dig att skriva under ett bodelningsavtal. Din sambo hade vid tidpunkten hållit dig vaken flera nätter i sträck och du var psykiskt utmattad när du skrev under. Du bestred därefter avtalet till din sambo och ni rev det tillsammans, däremot hade han tagit en kopia av avtalet. Du har nu ansökt om bodelningsförrättare av tingsrätten. Din före detta sambos ombud hävdar nu att kopian av avtalet är giltigt och att du bör väcka särskild talan om du anser annorlunda. Du undrar därmed vad du behöver göra mot bakgrund av att du anser att avtalet inte är giltigt.

Innehållskravet för bodelningsavtal är spartanskt

I det du beskriver förefaller det som att ni redan gjort en bodelning. Formkraven för en bodelning är få och är att makarna upprättar bodelningen tillsammans och över bodelningen upprättar en handling som skrivs under av dem båda (9 kap. 5 § äktenskapsbalken, ÄktB). Vad avser kravet på båda parters underskrifter gäller att dessa inte behöver tillkomma samtidigt och inte heller göras personligen. En make kan därmed representeras av ombud eller ställföreträdare vid undertecknandet (prop. 1986/87:1 s. 148). Sedan underskrift har gjorts av båda parterna är det även bindande för de båda. Det är inte nödvändigt att det anges något värde för de olika posterna i bodelningshandlingen. I ett äldre rättsfall hade två makar i ett skriftligt avtal kommit överens om att deras "ekonomiska förhållanden var slutligt reglerade" och att de i fortsättningen endast hade "gemensamma intressen" i sina barn. Närmade uppgift om egendom och skulder saknades i avtalet. Högsta domstolen godtog handlingen som ett formenligt bodelningsavtal och anförde bland annat att några krav på sådana avtals innehåll utöver bestämmelserna om skriftlig form och båda makarnas underskrift inte ställdes av lagstiftaren. Att det inte framgick av texten hur delningen skett, saknade enligt HD betydelse (NJA 1994 s. 265). Som synes finns det ett grundläggande formkrav, däremot inget större innehållsmässigt formkrav (det krävs helt enkelt inte något styrkande till underlag av beräkning m.m.).

Bodelningsförrättare ska utses om det inte skett en bodelning

I det du beskriver kan det vara att bodelning redan skett och i sådana fall kommer det inte att utses någon bodelningsförrättare. En bodelningsförrättare ska utses av domstolen om makarna inte kan enas om en bodelning (17 kap. 1 § ÄktB). Motsatsvis innebär det att om det redan gjorts en bodelning ska det inte utses någon bodelningsförrättare. Bodelningsförrättarens uppgift är att få till en bouppteckning och att bodelning ska göras. I det fall du beskriver vet jag inte om motparten bestritt det på grunden att det redan skett en bodelning. Jag kommer därför i det följande att redogöra för vad som gäller dels om det anses att det redan skett en bodelning och att bodelningsförrättare inte utses, dels om det utses en bodelningsförrättare som upprättar bodelning.

Om en bodelning har skett kan du väcka en fastställelsetalan

Om vi utgår från att det skrivits under ett bodelningsavtal som till formen är giltigt är som synes enligt ovan utgångspunkten att det är bindande. Om du anser att det finns skäl till att bodelningen är ogiltig finns det möjlighet att väcka en fastställelsetalan om avtalets giltighet. En fastställelsetalan innebär att du stämmer din sambo och att det blir upp till domstol att avgöra avtalets giltighet och eventuella oskälighet. Det finns vissa ogiltighetsgrunder som kan aktualiseras; i 30-36 § avtalslagen finns bestämmelser om tvång och svek som kan göra ett avtal ogiltigt. Likväl finns det i 36 § avtalslagen en generalklausul som innebär att ett avtal kan jämkas eller lämnas utan avseende om villkoret är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt.

Det ska poängteras att det sker en restriktiv bedömning av vad som är oskäligt. Eftersom det är du som anför att avtalet är ogiltigt på grund av en ogiltighetsgrund är det du som har bevisbördan därom. Det räcker helt enkelt inte att bara berätta vad som hänt, det måste vara möjligt att bevisa med. Därmed, även om du har rätt kan det vara svårt att få rätt.

Om det utses en bodelningsförrättare kan bodelningen överklagas

Har en formenlig bodelning inte skett utan ni endast delat upp viss egendom, varom ni nu tvistar, och det har utsetts en bodelningsförrättare kan andra regler bli tillämpliga. Utses en bodelningsförrättare ska vederbörande bestämma tid och plats för bodelning samt kalla makarna till förrättningen. Kan makarna inte komma överens, ska bodelningsförrättaren pröva sådana tvistiga frågor som är av betydelse för bodelningen och inte är föremål för rättegång. I sådant fall ska bodelningsförrättaren i en av hen underskriven handling själv bestämma om bodelningen (17 kap. 6 § ÄktB). Det innebär att om det avtal du inte skrivit under är att bedöma som en bodelningshandling utan endast som ett mindre avtal i det hela får bodelningsförrättaren göra en bedömning av dess giltighet. Bodelningsförrättaren beslutar sedan om bodelning utifrån hens prövning. Om man som ena part blir missnöjd med vad bodelningsförrättaren beslutar om är det möjligt att överklaga bodelningen inom fyra veckor genom att väcka talan mot den andra maken (17 kap. 8 § ÄktB).

I ditt fall kan det, utifrån den information jag fått, argumenteras för att det redan skett en bodelning. I sådana fall kommer inte någon bodelningsförrättare att utses och du måste väcka talan om bodelningen och få fastställt dess giltighet av domstol. Oavsett om det rör sig om en fastställelsetalan eller en överklagan av bodelning genomförd av bodelningsförrättare kan det vara en god idé att du anlitar en jurist. Framförallt då din motpart redan har skaffat ett ombud. Jag rekommenderar inte att du för din talan själv. Om du är intresserad av hjälp från en av våra jurister på Lawline juristbyrå är du varmt välkommen att återkomma till mig för ett kostnadsförslag och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Då du beställt telefonuppföljning kommer jag att ringa dig på måndag, den 26 oktober, klockan 9.00. Om den föreslagna tiden inte är lämplig kan du kontakta mig per e-post, så bokar vi in en annan tid!

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2795)
2021-04-30 Ska avtalspension och pensionsförsäkring ska tas med vid en bodelning?
2021-04-30 Ska sparpengar ingå i en bodelning?
2021-04-30 Bodelning - får man ändra det man sagt?
2021-04-30 Kan jag behålla huset när min make dör?

Alla besvarade frågor (92198)