Vad gör jag om jag blir utsatt för umgängessabotage?

2020-11-05 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Är mamma till en dotter på 7 år. Har gemensam vårdnad med fd partner tillika biologisk pappa, numera mamma iom könskorrigering. Dottern bor främst med den andra föräldern. Hon nekar mig allt umgänge i dagsläget med hänvisning till att hon måste skydda dottern samt att hon inte vet hur dottern har det hos mig. Komplicerande faktor är att jag nyligen brutit med narkotika, något både hon och socialtjänst vet om. Vad har jag för juridiska rättigheter och vilka ståndpunkter kan vara viktiga att ta upp i kommande samarbetssamtal? Har hon verkligen rätt att neka mig allt umgänge?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Beslutsfattande vid gemensam vårdnad och rätt till umgänge regleras i föräldrabalken (FB). När din före detta partner nekar dig allt umgänge med dottern kan det inskränka barnets umgängesrätt och dessutom anses vara umgängessabotage. Nedan kommer jag att ta upp några regler som jag tror kan vara till din fördel vid samarbetssamtalet.

Vad du har för rättigheter och exempel på ståndpunkter du kan ta upp

Barn har rätt till umgänge med den föräldrar hen inte bor med. Båda vårdnadshavarna har ett gemensamt ansvar för att detta behov tillgodoses. Om barnet står under vårdnad av båda föräldrar har den vårdnadshavare som barnet bor med en skyldighet att lämna de upplysningar som krävs för att främja umgänget (6 kap. 15 § FB). Eftersom din före detta partner nekar dig allt umgänge kan det strida mot denna lagstadgade umgängesrätt som tillkommer er dotter.

Barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Vid bedömningen av vad som är barnets bästa tar man särskild hänsyn till bland annat barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna (6 kap. 2 a § FB). Du kan alltså argumentera att det strider mot barnets bästa att din dotter inte kan träffa dig.

Slutsats och hur du kan gå tillväga om ni inte kommer överens

Vårdnadshavare ska respektera och främja barnets umgängesrätt (se ovan). Annars kan man göra sig skyldig till umgängessabotage vilket kan få betydelse i en eventuell domstolstvist då umgänges svårigheter är en stark grund för överförandet av vårdnaden eller boendet till den föräldern som blivit utsatt (se rättsfallen NJA 1989 s. 335 och RH 1999:74).

Att en vårdnadshavare försvårar umgänge kan dock såklart grunda sig i en oro att barnet kommer att fara illa. Risken att ett barn far illa beaktas också i bedömningen om vad som är barnets bästa (6 kap. 2 a § FB). Din före detta partner kommer antagligen argumentera utifrån detta för att försvara sin ståndpunkt. I sådana fall kan du ge skäl för att en sådan risk inte existerar. Jag kan inte säga vad som är rätt eller fel i din situation eftersom jag saknar en del information, i slutändan måste en sådan bedömning göras av domstolen om ni inte kommer överens.

Om din före detta partner vägrar att samarbeta och nekar dig umgänge med er dotter kan du ansöka om stämning hos tingsrätten i fråga om umgänge (6 kap. 15 § FB). Du har också talerätt i frågor om vårdnad och boende. Du kan läsa mer om hur du väcker talan här.

Jag hoppas du fick svar på din fråga! Om du behöver mer hjälp erbjuder lawline gratis telefonrådgivning. Du kan också boka tid med en av våra skickliga jurister.

Gratis telefonrådgivning: ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

Boka tid med en jurist: https://lawline.se/boka.

Med vänliga hälsningar,

Elin Andrén
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (832)
2021-05-08 Vad kan man göra när samarbetssvårigheter föreligger mellan föräldrar?
2021-04-30 Förutsättningar för ensam vårdnad
2021-04-30 Komma överens om en ändring av vårdnaden
2021-04-29 Hur går man tillväga för ändring i vårdnad av barn?

Alla besvarade frågor (92143)