Vad ger en liten mängd amfetamin för straff? Får man två enskilda straff för innehav resp. bruk av narkotika?

Hej! Jag blev nyligen tagen med en liten mängd amfetamin (under ett gram) samt lämnade kissprov som kommer visa positivt. Jag blev tidigare i år dömd för ringa narkotikabrott. Vilket straff kommer jag kunna förvänta mig för detta? Kommer jag få två enskilda straff för innehavet samt att jag hade brukat drogen?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Till att börja med vill jag informera dig om att jag tyvärr inte kunna ge dig ett exakt svar på vilket straff samt påföljd som brotten i fråga kommer att resultera i. Detta kommer istället vara en mer generell beskrivning, men jag försöker att mot slutet dra någon slutsats.

Jag kommer dela in din fråga i tre delar.

1. Vilket brott är det fråga om?

I detta fall kommer domstolen tillämpa narkotikastrafflagen. I 1 § punkt 6 narkotikastrafflagen, som är aktuell i detta fall då det rör sig om innehav och bruk, står det vad som måste vara uppfyllt för att en person ska kunna dömas till narkotikabrott av normalgraden.

Utifrån de förutsättningar du anger så utgår jag från att innehavet/bruket har skett uppsåtligen, det vill säga genom en medveten handling. Jag förutsätter också att innehavet/bruket har varit olovligt, det vill säga, du har inte haft något legitimt skäl att använda dig av drogen i fråga. Förutsättningarna för att döma dig för narkotikabrott är därmed uppfyllda, om det inte föreligger några övriga ansvarsfrihetsgrunder eller ursäktande omständigheter (t ex nöd, nödvärn, straffrättsvillfarelse etc). Jag hittar inte några sådana i din beskrivning av händelseförloppet.

I 2 § narkotikastrafflagen anges att en person kan dömas till ringa narkotikabrott om det brott som anges i 1 § (narkotikabrott av normalgraden) med hänsyn till arten och mängden narkotika samt övriga omständigheter är att anse som ringa. I ditt fall är det fråga om en mindre mängd amfetamin. Att mängden är liten är dock inte avgörande för att du ska kunna dömas till ringa narkotikabrott. I rättsfallet NJA 1997 s. 522 dömdes den tilltalade till narkotikabrott av normalgraden för ett innehav av 8 gram amfetamin. Eftersom att ditt innehav varit av väsentligt mindre mängd, är det möjligt att domstolen kommer se detta som ett ringa narkotikabrott. Det faktum att gärningen endast bestått i eget innehav och bruk (ingen överlåtelse av narkotika) är också något som talar för att narkotikabrottet är ringa.

Sammanfattningsvis: Det är fråga om ringa narkotikabrott alternativt narkotikabrott av normalgraden.

2. Vilket straff kan du förvänta dig av den begångna brottsligheten?

Jag utgår från att gärningen kommer anses vara ett ringa narkotikabrott när jag nu ska bedöma vilket straff som kan komma att utgå.

Enligt 2 § narkotikastrafflagen kan man döma en person som begått ringa narkotikabrott till böter eller fängelse i högst sex månader. Det framgår inte att det finns några varken förmildrande eller försvårande omständigheter i detta fall (se 29 kap. 1-3 § brottsbalken), inte heller några billighetsskäl eller någon sk. ungdomsrabatt (se 20 kap. 5 och 7 § brottsbalken).

Brottet befinner sig på fängelsenivå, det är dock fråga om ett mycket lågt maximalt fängelsestraff (6 månader). När det är fråga om låga maxstraff för fängelse blir resultatet ofta att påföljden stannar vid böter. I brottsbalken finns dock ett antal skäl som istället talar för ett fängelsestraff (se 30 kap. 4 § andra stycket brottsbalken), och två skäl är aktuella i ditt fall:

Brottets art. Narkotikabrott anses vara ett s.k. artbrott, vilket innebär att straffet som huvudregel ska utgöra ett fängelsestraff. Den tilltalades tidigare brottslighet. I detta fall har du samma år blivit dömd för samma brottslighet, vilket alltså talar för ett fängelsestraff.

I NJA 1992 s. 108 dömdes en person för ringa narkotikabrott, som tidigare hade dömts för samma brott. Det faktum att hade begått det tidigare brottet ansågs dock inte vara skäl nog för ett fängelsestraff.

Sammanfattningsvis: Det är svårt att säga om det blir ett fängelsestraff för dig i detta fall. Med hänsyn till den ringa mängden amfetamin finns det dock skäl att tro att det bara blir fråga om en bötespåföljd i detta fall, trots att det är fråga om ett artbrott och ett återfall. Andra möjliga påföljder är exempelvis skyddstillsyn och villkorlig dom, vilka utgör alternativ till fängelsestraffet. Mer om de påföljdsalternativen finns att läsa om i brottsbalken kap. 27-28.

3. Kommer du få två enskilda straff för innehavet resp. bruket, eller ett gemensamt?

Frågan har avgjorts av Högsta Domstolen (HD). I domen säger HD att den som har brukat narkotika som tidigare utgjort en del av ett eget innehav av narkotika, ska dömas endast för innehavet. Om du alltså har brukat den narkotika du också innehaft så kommer du endast dömas för innehavet.

Jag hoppas du fick svar på din fråga! Om något är oklart så går det bra att kommentera under frågan, så svarar jag så fort jag kan.

Bästa hälsningar,

Sandra SöderbergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Narkotikabrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”