Vad gäller vid separation när bostadsrätt omfattas av gåvobrev?

FRÅGA
Ja och min sambo skall separeras.En bostadsrätt köptes 9 Aug 2011 av mina föräldrar då ägde mina föräldrar 45% var och jag 10%. 2012 flyttade ja in där med sambon, 5 Nov 2014 fick ja 90% av lägenheten som en gåva underteckand och klart.Vad har ja för rätt rättigheter?På gåvo brevet står det.Gåvan ska ej avräknas såsom förskott på arv.Sen står det.Gåvan ska vara gåvomottagarens enskilda egendom, likaså avkastningen av egendomen samt eventuell egendom som kan komma att träda i dess ställe.Gåvan ska inte omfattas av äktenskapsbalkens eller sambolagens regler om bodelning, rådighetsinskränkningar eller övertaganderätt.Arvinge ska dock ha rätt att införa giforätt i gåvan genom äktenskapsförord eller göra denna bodelningsbar enligt sambolagen genom samboavtal.Vill bara påpeka att ja har inget sambo avtal med henne. Vi har dock ett barn ihop.Vad har jag rätt till
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras i sambolagen (SamboL) och ärvdabalken (ÄB).

Som jag förstår äger du alltså för tillfället 100% av lägenheten, varav 90 % har du fått i gåva.

Att gåvan ej ska avräknas som förskott på arv innebär att det att gåvans värde inte kommer att räknas av från ditt arv från dina föräldrar i framtiden. Huvudregeln är annars att gåvor som föräldrar ger till sitt barn ska ses som förskott på arv och måste avräknas från det framtida arvet (6 kap. 1 § ÄB) Undantaget är när gåvogivaren i ett gåvobrev har skrivit att gåvan inte ska räknas som förskott på arv, vilket har skett i ditt fall. Gåvan kommer alltså inte påverka ditt framtida arv.

Att gåvan ska vara gåvomottagarens enskild egendom innebär att bostadsrätten inte kommer att ingå i bodelningen, eftersom att bostadsrätten utgör enskild egendom och inte samboegendom (4 § SamboL). Det är endast samboegendomen som ingår i bodelningen (8 § SamboL). Detta innebär att din sambo inte har rätt till hälften av bostadsrätten genom en bodelning, eftersom att egendomen faller utanför bodelningen. Detsamma gäller egendom som trätt i stället för bostadsrätten eller avkastning av egendomen, dvs. de kommer inte heller att ingå i en bodelning.

Vad gäller sambolagens regler om övertaganderätt går dessa inte att inskränka när det gäller bostadsrätt eller hyresrätt, eftersom att 22 § sambolagen är en tvingande skyddsregel. Endast fastigheter omfattas inte av övertaganderätt om sådant avtalats. Övertaganderätten innebär att om den ena sambon innehar den gemensamma bostaden med hyresrätt eller bostadsrätt och egendomen inte utgör samboegendom, har den andra sambon rätt att övertag den när samboförhållandet upphör, om den sambon bäst behöver bostaden och det med hänsyn till omständigheterna kan anses skäligt. Det krävs synnerliga skäl om samborna inte har barn tillsammans. Den som övertar bostaden ska ersätta den andra sambon för bostadens värde. Alltså innebär detta att din sambo kan ha rätt att överta bostadsrätten om hon anses bäst behöva bostaden och övertagandet kan anses skäligt. Eftersom ni har barn ihop krävs det inte synnerliga skäl, men det skulle göras en skälighetsprövning där man beaktar alla olika omständigheter som kan tala för - eller emot ett sådant övertagande.

Sammanfattningsvis räknas gåvan ej som förskott på arv. Vad gäller dina rättigheter nu när du och din sambo ska separera så kommer bostadsrätten inte ingå i bodelningen. Din sambo har således inte rätt till hälften av bostaden. Dock kan din sambo ha rätt att överta bostaden om hon anses bäst behöva den och det kan anses skäligt med hänsyn till omständigheterna. Om så skulle vara fallet måste hon ersätta dig för bostadens värde.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Johanna Ambjörn
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll