Vad gäller vid löfte om återbetalning när näringsidkaren i efterhand godtyckligt uppställer nya villkor för den ifrågavarande återbetalningen?

2020-04-26 i Avtal
FRÅGA
Hej! Jag köpte en omplaceringshund via en organisation för 8 månader sedan. Tyvärr kunde vi inte ha kvar henne nu p.ga Coronakrisen och enligt organisationen och kontraktet så var vi tvungna att omplacera via dem. Vi lämnade över henne till organisationen och både muntligt och i ett meddelande sa dem att de betalar tillbaka mig 3900kr så fort de hittat en ny familj och dem har fått betalat (inga nya avtal skrevs). De hittar en ny familj, skriver avtal med familjen, de betalar och hunden skrivs över på dem. Jag ber om att få mina pengar och ett dygn senare säger organisationen att en 2 veckors prövotid ska gå och lämnar inte nya ägaren tillbaka hunden så får jag mina pengar, lämnar de tillbaka hunden ska de få tillbaka sina pengar först men jag får vänta på ytterligare en ny familj, ytterligare en prövotid och eventuellt om allt går bra få mona pengar då. Organisationen hade inte nämnt något om en prövotid till mig när jag frågat om hur allt skulle gå till innan de omplacerade henne. Dessutom hade jag inte velat lämna iväg vår hund på prov då hon redan haft flera hem och lider av grov separationsångest. Känns som jag blivit totalt blåst? Kan jag kräva betalning genast? Hunden står tyvärr inte på mig längre och rättsligt äger ju nya provfamiljen henne så tekniskt borde jag få mina pengar redan nu och inte efter prövotiden? Organisationen har ju både skrivit och muntligt sagt att jag skulle få mina pengar så fort de hittat en ny familj och fått betalt.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Jag tolkar ditt ärende enligt följande. Du har efter åtta månader och i enlighet med det ifrågavarande avtalet valt att lämna tillbaka en omplaceringshund till samma organisation som från början förmedlade köpet. Genom ett muntligt och ett skriftligt meddelande har du blivit lovad att få tillbaka pengarna så fort en ny familj hade hittats åt hunden, vilket nu har skett. Återbetalningen uteblev dock och anledning till detta var ett ytterligare uppställt villkor i vilket organisationen nu förbehåller sig rätten att hålla inne dina pengar tills en prövotid om två veckor hos den nya familjen har löpt ut. Du undrar därför huruvida du omedelbart kan kräva att få pengarna tillbaka. Tillämplig lagstiftning på det här området är:

Skuldebrevslagen (SkrbL).

Lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållanden (avtalsvillkorslagen, AVLK).

Lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (avtalslagen, AvtL).

Jag kommer i den fortsatta framställningen att utgå från att du har agerat i egenskap av konsument (fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet) och att din motpart, organisationen, är en juridisk person eller i vart fall någon fysisk person som bedriver näringsverksamhet (2 § AVLK).

Avtalet och den separata överenskommelsen

Inledningsvis förtjänas det att sägas att det som har manifesterats i kontraktet utgör grunden för den rättsliga bedömningen. Men utifrån din ärendebeskrivning verkar dock det aktuella avtalet sakna en tydlig reglering för vad som ska gälla för parterna vid återlämning av hund samt hur och när återbetalning ska ske. För annars menar jag att den separata överenskommelsen som träffades muntligt avseende din återbetalning framstår som ganska överflödig. Oaktat detta kan följande konstateras. I botten för den så kallade allmänna avtalsrätten är löftesprincipen starkt är förankrad och dessutom lagstadgad. Bindande avtal kommer till stånd när anbud (erbjudande om att ingå avtal) och accept (svar på ett sådant erbjudande) överensstämmer och är bekräftad av båda parter (1 § AvtL). Därefter gäller i stort sett den gamla devisen pacta sund servanda (avtal ska hållas).

Givet att det ursprungliga kontraktet är oreglerat i just den här frågan är det enligt min mening den separata överenskommelsen som istället blir avgörande för tolkningen av rätten till återbetalning enligt vad som sades muntligt och genom det erhållna meddelandet. Och såvitt jag förstår äger du enligt det avgivna löftet (anbudet) en ovillkorade rätt att få tillbaka dina pengar så fort en ny familj har hittats. Så redan på basis av avtalslagens inledande bestämmelse (1 § AvtL) torde du kunna kräva pengarna tillbaka.

När i tiden ska återbetalningen ske?

Mot bakgrund av det ovan anförda står det för mig hyfsat klart att du har en fordran om 3 900 kr på organisationen i fråga och att denna har en skuld till dig på ett belopp som motsvarar din fordran. Det nu sagda brukar betraktas som en enkel fordring och för sådana blir skuldebrevslagens regler delvis analogt tillämpliga trots att något formellt skuldebrev inte finns. Om ingenting sades (avtalades) vid fordringens uppkomst beträffande förfallodag, alltså i samband med att den separata överenskommelsen slöts, är gäldenären (den skuldsatte) skyldig att betala vid anfordran, när borgenären (fordringsägaren) så kräver (5 § SkrbL). Förenklat uttryckt: Organisationen är skyldig att ombesörja återbetalningen så fort du framställer ett sådant krav.

Det nya avtalsvillkoret avseende prövotiden

På det här området gäller den så kallade oklarhetsregeln, vilken kommer till uttryck i avtalsvillkorslagen (10 § AVLK). Den innebär att avtalsvillkor som framstår som oklara och inte har varit föremål för en individuell förhandling (vilket är fallet här) blir vid en eventuell tvist tolkade till förmån för konsumenten. Även oskäliga avtalsvillkor som har bestämts på förhand och trots att dessa eventuellt skulle ha godkänts av dig kan i efterhand komma att jämkas eller helt ogiltigförklaras om dessa skulle strida mot god sed eller resultera i en betydande obalans till nackdel för dig som konsument (11 § AVLK).

Som jag förstår det har förbehållet om den två veckor långa prövotiden varken framgått av kontraktet eller den separata överenskommelsen. Om organisationen mot förmodan skulle åberopa att prövotiden är något sorts standardvillkor eller att denna kanske utgör en lokal sedvänja i branschen menar jag att den typen av argumentation inte får någon bäring på den rättsliga bedömningen i ett konsumentförhållande. Du ska medvetandegöras om alla de villkor som följer av avtalet och organisationen i egenskap av näringsidkare äger inte rätt att godtyckligt stipulera nya avtalsvillkor, vilken det även finns stöd för i rättspraxis (tidigare domstolsavgöranden).

I rättsfallet NJA 2011 s. 600, som egentligen rörde helt andra sakomständigheter, uttalade Högsta domstolen ungefär följande, vilket otvetydigt är applicerbart på just ditt ärende. Standardvillkor måste komma till motpartens kännedom före avtalsslutet för att bli en del av avtalet. För alla avtalsvillkor som en konsument inte har getts möjlighet att påverka uppställs det höga krav på att näringsidkaren vidtar skäliga åtgärder för att uppmärksamma konsumenten om dessa. Framförallt om det kan finnas bestämmelser i ett avtal som objektivt sett skulle kunna framstå som överraskande eller särskilt betungade. Notis: Högsta domstolen (HD) styr rättspraxis på civilrättens område och är den yttersta uttolkaren av nästan all sådan lagstiftning. Genom sina avgöranden skapar HD så kallade prejudikat (normerande rättsfall), vilka övriga domstolar i lägre instanser (tingsrätter och hovrätter) informellt har att följa.

Sammanfattning och ytterligare rådgivning

Enligt allmänna avtalsrättsliga principer är parterna bundna av de förpliktelser som har manifesterats i avtalet. Den separata överenskommelsen får här ligga till grund för den rättsliga bedömningen och enligt denna har du rätt att få tillbaka pengarna under förutsättning att en ny familj hittas åt hunden. Så har nu skett och mot bakgrund av avsaknaden av en bestämd förfallodag för den fordring som har uppstått menar jag att du när som helst kan kräva att få tillbaka dina pengar. Och det nya avtalsvillkoret om den aktuella prövotiden bedömer jag slutligen som en ren nullitet (obetydlighet, en icke-fråga).

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan, via den kostnadsfria telefonrådgivningen eller ånyo genom några av våra betaltjänster. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1383)
2020-11-30 Köp av tjänst för näringsidkare
2020-11-30 Olika användarvillkor
2020-11-29 Muntliga avtal och dess bundenhet
2020-11-29 Person som har gett pengar som gåva och i efterhand hävdar att det varit ett lån

Alla besvarade frågor (86825)