FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott31/07/2022

Vad gäller vid förfalskad namnteckning i ett avtal?

När grannen får reda på att min make ligger döende i respirator kommer grannen in till mig med en handling och säger att jag skall skriva under denna handling. Detta gällde ett tillstånd att bygga ett plank vid vår gemensamma tomtgräns. Jag själv var aldrig tillfrågad i detta ärende tidigare, men kände mig då indirekt tvingad att skriva under handlingen. För att vara hygglig mot grannen förfalskade jag då min makes namnteckning ( det behövdes bådas namnteckning ) det var tydligen bråttom att "bygget" kom igång, grannen kunde inte vänta till dess min makes hälsotillstånd eventuellt förbättrades. Jag var i chocktillstånd över läkarens besked att min make kanske inte skulle överleva. Frågan är: Gäller namnteckningen som jag förfalskade i det sammanhanget och kan jag straffas för mitt handlande ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline, 

UTREDNING

Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är brottsbalken (BrB) och lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (avtalslagen, AvtL)

Den straffrättsliga aspekten - Vad gäller?

I 14 kap. 1 § 1 st. BrB sägs att den som obehörigen, genom att skriva eller på liknande sätt ange en annan persons namn eller på annat sätt, framställer en falsk urkund eller ändrar eller fyller ut en äkta urkund döms, om åtgärden innebär fara i bevishänseende, för urkundsförfalskning till fängelse i högst två år. I 14 kap. 2 § BrB uttalas att är brott som avses i 1 § att anse som ringa, döms för förvanskning av urkund till böter eller fängelse i högst sex månader. Och vid bedömande av om brottet är ringa ska det särskilt beaktas om urkunden är av mindre vikt eller om gärningen har begåtts för att hjälpa någon till hans eller hennes rätt. 

Utifrån din ärendebeskrivning bedömer jag dock att omständigheterna talar för att det inte är fråga om någon urkundsförfalskning. Möjligen går det att argumentera för att du istället kan ha gjort dig skyldig till brottet förvanskning av urkund, dvs. den mildare varianten. Ringa brott kräver att samtliga omständigheter kan betraktas som ringa. Exempelvis kan ett agerande för att hjälpa någon annan eller om urkunden endast varit avsedd att nyttjas inom en begränsad krets utgöra förmildrande omständigheter.

Men jag ställer mig samtidigt tveksam till om det överhuvudtaget är något brott begånget. För brottet urkundsförfalskning uppställs i lagtexten krav på att gärningen ska ha skett obehörigen. Här kanske man kan laborera med ett hypotetiskt samtycke, dvs. att din man, om han hade fått frågan, troligtvis hade godkänt att du skrev på för hans räkning. Men detta kan naturligtvis inte fastställas med säkerhet. Däremot går det eventuellt, i vart fall utifrån din ärendebeskrivning, att hävda tillfällig sinnesförvirring hos dig. 

Den som befinner sig i ett sådant tillstånd är inte sig själv och en chock är ett typexempel på ett tillstånd som kan medföra just tillfällig sinnesförvirring. Det finns emellertid inget lagstöd för att tillfällig sinnesförvirring skulle kunna utgöra en s.k. ansvarsfrihetsgrund. Men i doktrinen (den rättsvetenskapliga litteraturen) har det framförts sådana uppfattningar, dvs. att bristande medvetenhet i uppsåtsbedömningen bör leda till ansvarsfrihet (uppsåt = avsikt). Från praxis kan Högsta domstolens (HD) avgörande NJA 1976 s. 183 nämnas samt hovrättsfallen RH 1995:150 och RH 1999:139.

Men det kanske mest centrala är ju att det i princip är din man som behöver påkalla Polismyndighetens uppmärksamhet, dvs. göra en polisanmälan, eftersom han formellt är att betrakta som brottsoffer. Men något sådant misstänker jag inte kommer att ske och då kommer det sannolikt inte heller att bli någon prövning i domstol, vilken för övrigt brukar föregås av en sedvanlig förundersökning. 

Den civilrättsliga aspekten - Vad gäller?

Förfalskning utgör i och för sig inte någon uttrycklig ogiltighetsgrund, men i 36 § AvtL uttalas bl.a. att avtalsvillkor får jämkas eller lämnas utan avseende, om villkoret är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt. Har villkoret sådan betydelse för avtalet att det icke skäligen kan krävas att detta i övrigt skall gälla med oförändrat innehåll, får avtalet jämkas även i annat hänseende eller i sin helhet lämnas utan avseende.   

Mot bakgrund av ovanstående skulle din make sannolikt kunna åberopa 36 § AvtL med hänvisning till ”omständigheterna vid avtalets tillkomst”. Då han aldrig lämnade sitt samtycke till det aktuella avtalet borde det på den grunden gå att få avtalet ogiltigförklarat. Att du skrev på för egen del är, såvitt jag kan bedöma, utan betydelse eftersom bådas underskrifter trots allt utgjorde ett krav. I det här sammanhanget ska även nämnas att den som påstår att en namnteckning är äkta också är den som i regel bär bevisbördan för detta, se hovrättsfallet RH 2014:27. Med andra ord är det er granne som måste bevisa att din makes namnteckning är äkta för det fall vederbörande skulle hävda att det var din make (och inte du) som de facto skrev på för din makes räkning.     

Notis: HD styr rättspraxis på det här området och är den yttersta uttolkaren av all sådan lagstiftning. Genom sina avgöranden skapar domstolen s.k. prejudikat (normerande/vägledande rättsfall), vilka övriga domstolar i lägre instanser (tingsrätter och hovrätter) informellt har att följa.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”