Konsument - Vad gäller vid fel i tjänst?

FRÅGA
Vi har renoverat vårt badrum och kommit överens om pris, muntligt och via sms. Vi har redan betalt ca 75% av det överenskomna priset. Efter en besiktning fick vi klarhet i att visst arbete inte var utfört på ett fackmanna mässigt sätt enligt underskrivet Kvalitetsdokument. Nu när vi vill dra detta vidare så kommer en offert på ett betydligt högre pris. Hur långt efter utfört arbete kan man komma med offert? Kan vi bestrida en offert som kommer 1 1/2 månad efter redan utfört arbete? Dock har vi inte haft krav på faktura i tidigare överenskommelse. Hur går vi vidare?
SVAR

Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag utgår från att du beställt den här tjänsten i egenskap av konsument av en näringsidkare, således är konsumenttjänstlagen (ktjL) tillämplig. Vidare kommer jag även utgå från att det du mottagit efter utförd tjänst är en faktura och inte en offert; offerter är prisförslag som lämnas innan tjänsten påbörjas. Konsumenttjänstlagen föreskriver ett minimiskydd för dig som näringsidkaren inte får avvika från på ett sätt som gynnar dig sämre än vad lagen föreskriver (3 § ktjL), skulle näringsidkaren erbjuda en lösning som är förmånligare men som avviker från vad lagen föreskriver är detta naturligtvis tillåtet.

Vad gäller angående priset?

Inledningsvis bedömer jag utifrån det du nämner i din fråga som att du och näringsidkaren redan varit överens om ett bestämt pris för tjänsten. Således har enbart näringsidkaren rätt till ytterligare ersättning om det tillkommit tilläggsarbete eller tjänsten har fördyrats på grund av omständigheter som kan härledas till kunden (38 § första stycket ktjL). Inledningsvis ska näringsidkaren alltid förvissa sig hos kunden om denne önskar utföra tilläggsarbete (8 § första stycket ktjL) men om kunden inte är anträffbar får ersättnings giltigt tilläggsarbete enbart ske om 1. om priset för tilläggsarbetet är obetydligt eller lågt i förhållande till ursprungliga tjänsten eller 2. om det finns särskilda skäl att anta att kunden önskar få tilläggsarbetet utfört (8 § andra stycket ktjL). Till sist kan näringsidkaren få ersättning för sådant arbete som inte kunnat skjutas upp utan att allvarlig skada hade tillfogats kundens egendom, under förutsättningen att kunden inte är anträffbar eller kan lämna anvisningar (8 § tredje stycket ktjL).

Vanligtvis lämnar hantverkare en ungefärlig prisuppgift i samband med att de ingår ett tjänsteavtal. Fakturan får inte överstiga 15 % av prisförslaget om inget annat är avtalat (36 § andra stycket ktjL).

Vilka åtgärder kan du vidta vid fel i tjänst och kan du bestrida fakturan?

I och med att en besiktningsman redan konstaterat att tjänsten är behäftad med fel (9 § andra stycket första punkten ktjL) tänkte jag hoppa direkt till att redogöra för vilka åtgärder du kan vidta. Vad gäller den tid du har på dig att bestrida fakturan är 2 månader från det du märkt eller bort märkt felet alltid skälig tid, dock inte senare än 3 år (17 § ktjL). Således är det lämpligt att räkna din tidsfrist från det du mottog besiktningsprotokollen och reklamation bör inte ske senare än 2 månader därefter för att undvika tvist.

Inledningsvis har du rätt att hålla inne motsvarande belopp som svarar för felet (19 § ktjL). Detta är det påtryckningsmedel du har att tillgripa för att förmå näringsidkaren att svara för sitt bristande utförande. Därefter kan du i första hand söka avhjälpande, i andra hand prisavdrag och i sista hand hävning (16 § första stycket ktjL). Du får utöver detta söka skadestånd under vissa förutsättningar för de förluster felet har åsamkat dig (16 § andra stycket ktjL). Med hävning avses att alla insatser ska återgå, av naturliga skäl kan detta bli problematiskt vid installationsjobb. Men med det sagt kan du slippa betala för tjänsten men kan tvingas ersätta det material som näringsidkaren inte kan återfå, dock högst ett belopp som motsvarar den nytta du haft för just det materialet (23 § första stycket ktjL).

Slutsats

Du har rätt att bestrida den faktura du mottagit av hantverkaren samt får hantverkaren skicka sin faktura när han vill inom 3 år från det att arbetet avslutades, annars förlorar han sin rätt till betalning (2 § andra stycket preskriptionslag). Därutöver kan du aktualisera de påföljder jag tog upp i stycket ovan. Slutligen bedömer jag dina möjligheter att få igenom eventuella anspråk gentemot näringsidkaren som goda.

Om du är intresserad av att gå vidare i ditt ärende och få hjälp med att driva dina krav mot hantverkaren är du varmt välkommen att kontakta oss på Info@lawline.se eller boka en tid med av våra verksamma jurister här.

Hoppas det var svar på din fråga.

MVH,

André Blomquist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumenttjänstlagen (338)
2020-02-08 Städbolag har förstört bänkskiva
2020-01-31 Verkstad utför arbeten som inte avtalats, vad gäller?
2020-01-27 Husbyggare fakturerar mer än avtalat - vad gäller?
2020-01-23 Konsumenttjänst – fast eller löpande pris utifrån offert?

Alla besvarade frågor (77159)