FrågaAVTALSRÄTTAvtal23/05/2020

Vad gäller vid ett borgensåtagande? Går det att begränsa löftesmannens ansvar och ålägga borgenären viss informationsplikt?

Hejsan,

Jag har en 22-årig dotter som söker mindre lägenhet men hon kan inte få ett kontrakt då hon ej har någon inkomst. Hon söker aktivt jobb men har för tillfället endast a-kassa. Nu undrar dottern om jag borga för henne?

Kan man på något sätt utforma ett borgensavtal så att jag minimerar min risk om dottern ej skulle kunna betala sin hyra? T ex att hyresvärden meddelar mig direkt om hyran ej blir betald och att hon då antingen betalar sin hyra eller måste säga upp lägenheten?

Jag vill som sagt inte riskera mer än ca 3 månadshyror (uppsägningstiden) om dottern skulle få problem med betalningen. Kan man juridiskt sett göra något sorts kontrakt där jag är skyddad på detta sätt eller finns någon annan lösning på situationen där jag har motsvarande skydd för min del? Jag vill ju givetvis hjälpa henne men känner att det är mycket som står på spel om det inte skulle fungera. Jag har tillsammans med min sambo ett relativt nystartat företag (AB) och jag vill förstås inte att det ska drabba varken vår privata ekonomi, eller företagets, om det inte skulle fungera för henne. Jag behöver därför presentera ett förslag för min sambo som innebär så liten risk som möjligt för att kunna ha en chans att "få igenom" förslaget hos honom, då det inte är hans dotter utan min sedan ett tidigare förhållande, och därför är situationen extra känslig.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Jag tolkar ditt ärende enligt följande. Din dotter står i begrepp att söka egen bostad. Hon är dock arbetssökande och uppbär i dagsläget endast ersättning från en a-kassa, vilket avsevärt försvårar hennes möjligheter att kunna få ett hyreskontrakt. Din dotter har därför frågat dig om du kan tänka dig att gå in som garant i egenskap av borgensman vid en eventuell framtida kontraktsskrivning. Frågor har uppkommit kring borgensavtalet, vad som gäller och hur ett sådant kan utformas för att om möjligt kunna minimera ditt eget åtagande.

Inledningsvis förtjänas det att sägas att det här området i mångt och mycket är oreglerat. Den lagstiftning som i förekommande fall kan bli tillämplig är den gamla handelsbalken (HB) från 1734, i vilken några äldre stadganden fortfarande kan göras gällande beträffande just institutet borgen (10 kap. 8-12 §§ HB). I sin helhet upplevs ofta handelsbalken av många som svårförståelig på grund av språkbruket och idag betraktas dessutom flertalet bestämmelser som obsoleta (föråldrade, obrukliga), vilket inte direkt underlättar problemlösningen. Även jordabalken (JB), vilken är den huvudsakliga fastighetsrättsliga lagstiftningen i Sverige, kommer att beröras nedan.

Allmänt om borgen och några inledande hållpunkter

De grundläggande reglerna om borgen återfinns följaktligen i 10 kap. HB. Här kan terminologin och vissa begrepp vara bra att ha klara för sig, vilka följer enligt nedan. Och notera gärna att rättsfiguren borgenär inte på något sätt är synonymt med en borgensman.

Borgenär = Fordringsägare och i det här fallet fastighetsägaren, alltså din dotters framtida hyresvärd.

Gäldenär = Låntagare eller den skuldsatte och i det här fallet din dotter i egenskap av blivande hyresgäst.

Löftesman = Borgensman, vilken naturligtvis är den mer moderna beteckningen för en garant som i det här fallet kommer att utgöras av dig själv.

Notis: I den fortsatta framställningen kommer det äldre begreppet löftesman att användas istället för borgensman för att på så sätt undvika eventuella missförstånd och därmed få en tydlig distinktion till borgenären.

Märk väl att borgen är ett avtal mellan borgenären och löftesmannen, även om gäldenären (din dotter) ofta kan vara den som de facto tar initiativet till att en borgensförbindelse överhuvudtaget kommer till stånd. Det nu sagda är förvisso ganska naturligt eftersom det är gäldenären som måste prestera en säkerhet för att kunna bli beviljad exempelvis ett lån. Det finns dock inga särskilda regler för ingående av borgen, vilket innebär att allmänna avtalsrättsliga principer gäller för avtalsslutet. Mycket förenklat betyder detta att det i princip råder fullständig avtalsfrihet på det här området varför parterna godtyckligt kan reglera hur det aktuella borgensåtagandet ska se ut. Att löftesmannens ansvar vanligtvis brukar manifesteras i ett skriftligt avtal innebär inte att muntliga överenskommelser inom ramen för ett borgensåtagande blir ogiltiga. Det föreligger således inga formkrav för den här typen av avtal, men att upprätta en skriftlig borgensförbindelse kan givetvis ändå vara mycket fördelaktigt för parterna i fråga.

Olika former av borgen, vad gäller?

Det finns två huvudsakliga former av borgensansvar, proprieborgen och enkel borgen. Den förra likställs med uttrycket "att gå i borgen såsom för egen skuld" och innebär att så snart månadshyran är förfallen kan hyresvärden (borgenären) omedelbart kräva betalning, antingen av din dotter som hyresgäst (gäldenär) eller av dig i egenskap av löftesman (borgensman). Med detta menas alltså att hyresvärden, under förutsättning att hyran verkligen är förfallen till betalning, fritt kan välja vem denne önskar att rikta sitt anspråk mot, vilket framgår av 10 kap. 9 § HB. Den senare formen, enkel borgen, betyder att hyresvärden först måste kräva din dotter på hyran och få hennes eventuella oförmåga att kunna betala fastställd innan han kan nyttja ditt borgensåtagande. Ditt ansvar som löftesman vid enkel borgen är således subsidiärt (sekundärt) i förhållande till din dotter. I lagtexten används den mycket ålderdomliga formuleringen "det gäldenären ej själv gälda gitter", vilket helt enkelt är ett uttryck för den nyss nämnda regeln om hur enkel borgen fungerar och detta stadgas i 10 kap. 8 § HB.

Går det att reglera ett begränsat åtagande för dig och en informationsskyldighet för hyresvärden i borgensavtalet?

Mot bakgrund av det ovan anförda och framförallt med tanke på den avtalsfrihet som råder på det här området går det ganska snabbt att konstatera att ett begränsat åtagande för dig liksom en viss informationsskyldighet för hyresvärden är fullt möjligt att avtala om. Detta är således mer en ren förhandlingsfråga och än ett juridiskt spörsmål. Det förtjänas dock i sammanhanget att påpeka att en alltför ofördelaktig överenskommelse för hyresvärden naturligtvis lätt kan rendera i ett uteblivet hyreskontrakt för din dotter eftersom hon själv saknar ekonomiska medel. På kreditmarknaden är det för övrigt ganska vanligt att borgenären (typiskt sett en bank) åläggs en viss informationsplikt gentemot löftesmannen enligt vilken borgenären måste upplysa om väsentliga förhållanden och eventuella förändringar som rör krediten eller gäldenärens solvens (betalningsförmåga).

Så det korta svaret på din fråga om huruvida det är möjligt att föreskriva att hyresvärden direkt ska meddela dig vid en av din dotter utebliven betalning lyder: Ja, det är fullt möjligt. Och eftersom det inom borgensinstitutet inte förekommer några tvingande regler som måste iakttas av parterna lyder svaret på din andra fråga att det genom ett skräddarsytt avtalsinnehåll mycket väl går att begränsa ditt borgensåtagande, både till tid och särskilda belopp. Det är också möjligt för den som specifikt går i borgen för just en hyresgäst att säga upp sitt åtagande så att det upphör att gälla efter viss tid (12 kap. 28 a § JB), vilket är en stor fördel eftersom detta inte kommer att skapa några inlåsningseffekter för dig som löftesman den dagen din dotter uppbär en tillräcklig stor egen inkomst. Detta har lagstiftaren också uttalat i förarbetena (de statliga utredningar som föregår en ny lag eller lagbestämmelse, se prop. 1997/98:46 s. 21 ff och s. 55 f samt SOU 1996:148). Frågan har också prövats av Högsta domstolens (HD) ett flertal gånger och framgår således av domstolens praxis (praxis = tidigare domstolsavgöranden, se bland annat NJA 2000 s. 569). Detta gäller alltså även om inte någon sådan uppsägningsrätt uttryckligen skulle vara stipulerad i borgensavtalet.

Notis: HD styr rättspraxis på civilrättens område och är den yttersta uttolkaren av nästan all sådan lagstiftning. Genom sina avgöranden skapar domstolen så kallade prejudikat (normerande rättsfall), vilka övriga domstolar i lägre instanser (tingsrätter och hovrätter) informellt har att följa.

Sammanfattning och ytterligare rådgivning

Sammantaget kan följande konstateras. Det är borgenären och löftesmannen som träffar avtal om borgen. Huruvida en proprieborgen eller en enkel sådan ska aktualiseras är en fråga som parterna själva förfogar över. Avtalsfriheten är nästintill absolut varför goda möjligheter finns att kunna reglera dina förpliktelser som löftesman på ett sätt som bäst passar dig. Men det förutsätter naturligtvis att hyresvärden samtycker till de ifrågavarande villkoren. Vid borgen som avser en hyresgästs skyldigheter äger löftesmannen slutligen alltid rätt att frånträda borgensåtagandet efter viss i jordabalken angiven tid.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan, via den kostnadsfria telefonrådgivningen eller ånyo genom några av våra betaltjänster. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”