Vad gäller vid en separation i ett samboskap?

FRÅGA
HejVad är det som gäller vid en separation om man är sambo?Båda står som ägare på huset, inget samboavtal finns skrivet men ett testamente finns om att sonen ska ärva oss samt få ta över huset ifall någon går bort.Den andra parten har gått in med mer pengar både vid köp av huset samt under levnadsåren i huset.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till att börja med kan nämnas att Sambolagen är den lag som görs gällande när sambors väljer att separera. Sambolagen är en dispositiv lag som innebär villkor kan avtalas bort helt eller delvis genom ett samboavtal.


Samboförhållande och samboegendom

För att man ska klassas som sambos krävs att man stadigvarande lever med varandra under parliknande förhållanden och har gemensamt hushåll (1 § Sambolagen). Som i de flesta samboförhållanden äger man viss egendom gemensamt. Denna egendom kallas för samboegendom och utgörs av den gemensamma bostaden och bohaget (3 § Sambolagen). Om du vill veta mer om vad som menas med "den gemensamma bostaden och bohaget" så hänvisar jag dig till regleringen i 5 och 6 § Sambolagen.

Något som är viktigt att notera är att viss egendom inte utgör samboegendom. Undantagen är följande;

- Egendom som inte förvärvats för gemensam användning (3 § Sambolagen)

- Egendom som ena sambon fått i gåva från någon annan än den andra sambon med villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda (4 § 1 p. Sambolagen)

- Egendom som ena sambon erhållit genom testamente med villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda (4 § p. 2 Sambolagen)

- Egendom som ena sambon har ärvt genom ett testamente som innehåller villkoret om att egendomen ska vara mottagarens enskilda (4 § 3 p. Sambolagen)

- Egendom som huvudsakligen används för fritidsändamål (7 § Sambolagen)

- Egendom som genom ett samboavtal villkorats som enskild (9 § Sambolagen)


Vad händer om ni som sambors separerar?

Om ni väljer att separera ska någon av er begära att en bodelning görs (8 § Sambolagen). I en bodelning ska er samboegendom fördelas mellan er. Bodelningen ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dagen som ert samboförhållande upphörde.

Det kan vara svårt att förstå hur bodelningsprocessen går till varpå jag så pedagogiskt som möjligt ska punkta upp varje steg.

1) Till att börja med kan konstateras att ni båda är skyldiga att redovisa för eran respektive samboegendom, för den gemensamma bostaden och för samboegendom som någon av er har haft hans om men som tillhör den andre (11 § Sambolagen). Detta är ni skyldiga att göra till dess att bodelningen görs eller frågan om bodelning har fallit (11 § Sambolagen)

2) När redovisningen har gjorts ska ni beräkna era andelar i samboegendomen (12 § Sambolagen). Kom ihåg att samboegendomen endast består av er gemensamma bostad och bohag. Som jag förstår det äger ni en gemensam bostad tillsammans. I denna bostad äger ni olika stora andelar. Det är dessa andelar och andelarna från bohaget som man vid det första steget ska beräkna. Den av er som gått in med en större andel i den gemensamma bostaden kommer inneha en större andel i samboegendomen. Bohaget kommer att fördelas lika mellan er

3) När andelarna har räknats ut ska ni se till era skulder (13 § Sambolagen). Om du eller din sambo har en skuld ska detta belopp dras av från den skuldsattes andel

4) När era skulder har dragits av ser man till storleken på era andelar. Bådas andelar läggs därefter ihop och delas upp lika mellan er (14 § Sambolagen). Om det av någon anledning skulle anses vara oskäligt att ni delar egendomen lika mellan er ska ni behålla er respektive egendom som andel (15 § Sambolagen)

5) Era andelar kommer i sin tur att delas upp i lotter (16 § Sambolagen). Det är i detta steg man ser till vem som ska få vad. Om en av er har ett större behov av er gemensamma bostad eller bohag har denne rätt att få denna egendom i avräkning på sin lott. Om värdet på egendomen är ringa kommer inte någon avräkningen på lotten att ske


Dold samäganderätt

Det är viktigt att ha i åtanke att det finns vissa undantag från lagens regler. Utgångspunkten i ett samboförhållande är att var och en av er äger sin egendom och svarar själv för sina skulder. Ur rättspraxis (NJA 1980 s.705) har det däremot utvecklats en princip om dold samäganderätt. Principen innebär att sambors kan samäga egendom som endast en av sambornas är ägare till. Dold samäganderätt kan hävdas vid en bodelning när viss egendom inte anses utgöra samboegendom. Principens syfte är att ge den "dolda ägaren" en ekonomisk trygghet vid en upplösning av samboförhållandet. För att kunna åberopa dold samäganderätt krävs att samtliga tre kriterier är uppfyllda;

1) Egendomen har förvärvats för gemensamt bruk

2) Den dolda ägaren har bidragit med någon form av ekonomisk insats i samband med förvärvet

3) Det ska vid förvärvet ha funnits en gemensam partsvilja att samäga egendomen


Testamentet till er son

Om någon av er skulle avlida kommer er son att ärva den avlidna. Detta eftersom arvsordningen i Ärvdabalken blir aktuell (2 kap. 1 § Ärvdabalken). Den kvarlevande av er har rätt att påkalla en bodelning som ska framställas senast när bouppteckningen förrättas (8 och 18 § Sambolagen).


Hur kan ni underlätta för er själva vid en framtida separation?

Jag skulle råda er att skriva ett samboavtal där ni kommer överens om vem som ska få vad vid en bodelning (9 § Sambolagen). Detta kan vara bra ur bevishänseende om ni skulle bli oense. Vidare kan ni slippa eventuella problem kring den dolda samäganderätten om ni upprättar ett samboavtal som tydligt anger vem som äger vad och vem som ska få vad vid en separation.

Vänligen,

Erica Rinaldo
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2926)
2021-06-20 Vilka räknas som sambos rent juridiskt?
2021-06-14 Häva samboavtal
2021-06-14 När ska en bostad räknas som samboegendom?
2021-06-14 Kan sambo kräva del av arv?

Alla besvarade frågor (93233)