Vad gäller vid brottet tjänstefel?

2021-01-20 i Övriga brott
FRÅGA
Hej jag blev nyss stannad av trafik polisen. De gjorde en flygande inspektion av a-traktorn. De sa att min mitt avgasrör låter för mycket. Det jag undra är för några månader innan, blev jag stannad av samma poliser. Då fick jag ned slag och registreringsbesiktning för att bakre växellåda saknades. När det står på transportstyrelsen att man får plocka ner bakre växel låda om man har elektonisk strypning. Men nu blev jag stannad igen med samma A-traktor och med samma avgasrör. De gav mig nedslag på avgasröret så jag måste kontrollbesikta den. Jag fick nedslag på de av samma trafikpoliser.Det känns lite som om de sparar saker till nästa gång de ser mig. Och jag har en ljuddämpare på A-traktorn. A-traktor är även reggistreringsbesiktad för ett par månader sen med samma avgasrör och samma bullerljud!Jag undrar om det är nåt tjänst fel som har begåtts?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Det ska inledningsvis noteras att jag inte besitter någon sakkunskap avseende a-traktorer, avgasrör, växellådor, avgasrör och andra dylika komponenter. Däremot ska naturligtvis de juridiska spörsmålen kopplade till besiktningsinstitutet flygande inspektion samt det straffrättsliga tjänstefelsansvaret undersökas. Och den lagstiftning och andra föreskrifter som främst behöver beaktas vid besvarandet ditt ärende följer enligt nedan.

Brottsbalken (BrB).

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om flygande inspektion.

Brottet tjänstefel, vad gäller?

I 20 kap. 1 § 1 st. BrB sägs att den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften skall dömas för tjänstefel till böter eller fängelse i högst två år. Om gärningen med hänsyn till gärningsmannens befogenheter eller uppgiftens samband med myndighetsutövningen i övrigt eller till andra omständigheter är att anse som ringa, skall inte dömas till ansvar.

Med myndighetsutövning avses beslut eller faktiska åtgärder som grundar sig på samhällets maktbefogenheter, vilket kan innefatta beslut som antingen är gynnande eller betungande för den enskilde och därmed innebär förmåner, rättigheter eller skyldigheter för densamma. Det krävs vidare att gärningsmannen (i det här fallet de aktuella poliserna) har underlåtit att agera på det sätt som gäller för uppgiften i dennes myndighetsutövande och att detta har skett uppsåtligen (avsiktligen) eller av oaktsamhet (vårdslöshet). Om ingetdera föreligger kan inte något straffrättsligt ansvar utkrävas. Huruvida så är fallet i den nu uppkomna situationen är av förklarliga skäl ganska svårt att med säkerhet säga någonting om. Uppsåt förefaller vara tveksamt, däremot bör oaktsamheten prövas. Den kan bestå i att inte skaffa sig kunskap om gällande rätt (rättsregler) och vid bedömningen av om gärningsmannen har handlat oaktsamt måste hänsyn tas till vilka krav på noggrannhet och omsorg som var skäligen hade kunnat ställas på denne vid tidpunkten för det inträffade.

Även om de nedslag som gjordes under den flygande inspektionen eventuellt var felaktiga och/eller inte alls var förenliga med bestämmelserna i 2 och 4 kap. i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om flygande inspektion och även om oaktsamhet eller till och med uppsåt skulle föreligga (och gå att bevisa) hos poliserna är det min uppfattning att gärningarna inte kommer att betraktas som någonting annat än ringa. I den sista meningen i det lagrum (den lagparagraf) som reglerar brottet tjänstefel (se ovan) uttalas att en gärning som vid en helhetsbedömning anses som ringa inte utlöser något straffansvar. Vid den här bedömningen tas i och för sig även hänsyn till om någon drabbats av en skada eller om det förelegat en påtaglig risk för skada eller olägenhet av annat mer allvarligt slag. I så fall kan det bli fråga om ett brott av normalgraden, vilket är straffbart. Men något sådant kommer enligt min mening att bli svårt att lyckas bevisa i det här fallet varför en polisanmälan dessvärre framstår som en tämligen lönlös åtgärd.

För att bättre förstå när tjänstefelsansvar kan komma att bli aktuellt rekommenderas att studera Högsta domstolens (HD) rättspraxis (rättspraxis = tidigare domstolsavgöranden) och några intressanta rättsfall som redan nu kan nämnas är NJA 1985 s. 502, NJA 1992 s. 838 och NJA 2017 s. 491. Notis: HD styr rättspraxis på straffrättens område och är den yttersta uttolkaren av nästan all sådan lagstiftning. Genom sina avgöranden skapar domstolen så kallade prejudikat (normerande rättsfall), vilka övriga domstolar i lägre instanser (tingsrätter och hovrätter) informellt har att följa.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.

Notera dock att vi på straffrättens område endast ger den här typen av inledande rådgivning och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån inte åtar sig däremot inte några straffrättsliga uppdrag fullt ut. I så fall behöver du vända dig till en brottmålsbyrå.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (941)
2021-05-08 Får jag bjuda min nästan 20-åriga sambo på alkohol hemma?
2021-05-02 När kan åklagaren väcka åtal?
2021-04-30 Får man bära skjutvapen
2021-04-30 Griftefrid

Alla besvarade frågor (92074)