Vad gäller om sekretess för en lärare som vittnar i domstol?

FRÅGA
Vad gäller om sekretess för en lärare som vittnar i domstol
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om sekretess för lärare och annan skolpersonal återfinns i Offentlighets- och sekretesslagens 23:e kapitel. Där stadgas att uppgift om en enskilds personliga förhållanden kan röjas, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående lider men. Det finns två olika huvudregler beroende på typen av information:

1. För uppgifter som hänför sig till psykologisk undersökning eller behandling och för uppgift om enskilds personliga förhållanden hos psykolog eller kurator, gäller s.k. stark sekretess, vilket betyder att sekretesskydd gäller i första hand och uppgiften får endast lämnas ut om det står klart att så kan ske utan att visst men eller viss skada uppkommer.

2. För uppgift om enskilds personliga förhållande i skolans elevvårdande verksamhet, samt för uppgift som hänför sig till ärende om tillrättaförande av elev eller om skiljande av elev från vidare studier, gäller s.k. svag sekretess, vilket betyder att offentlighet gäller i första hand och uppgiften får endast sekretessbeläggas om det kan antas att visst men eller viss skada kan uppstå.

Sekretess hindrar t.ex. inte att uppgifter lämnas till en annan myndighet om det finns en föreskrift om detta i lag eller förordning (t ex vittnesplikten inför domstol). I Sverige har alla som huvudregel en skyldighet att vittna, en så kallad vittnesplikt, vilken följer av 36:1 Rättegångsbalken. Denna regel träder således in när man blir kallad till domstolen som vittne. Vittnesförläggandet brukar förenas med en vitesklausul som slår in om man inte dyker upp. I värsta fall kan du bli hämtat av polisen och förd till domstolen.

Det är alltså en bedömning som får göras från fall till fall. Sekretessen får brytas i vissa fall.

Vänligen

Greta Apelman
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?