Vad gäller när någon hotar mig då jag ska vittna i domstol?

2017-12-06 i Övriga brott
FRÅGA
Om jag ska vittna för en dom och om någon hotar mig genom att säga"Om du vittnar så bör du tänka om för ditt eget bästa" och jag har även spelat in samtaletRäknas detta som hot och vilken lag kan jag då nyttja?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Övergrepp i rättssak

Det är mycket riktigt så att personen som hotat dig har begått ett brott. Brottet heter övergrepp i rättssak och innefattar bland annat att någon med våld eller hot om våld angriper någon annan för att hindra honom/henne från att avge en vittnesutsaga (17 kap. 10 § brottsbalken (BrB)). Om brottet anses vara av normalgraden döms personen till fängelse i högst fyra år. (17 kap. 10 § 1 st. BrB). Om brottet istället anses vara ringa (mindre allvarligt) döms hen till böter eller fängelse i högst sex månader (17 kap. 10 § 4 st. BrB).

Vad gäller i ditt fall?

Meningen som du citerat tyder på att hot om våld föreligger: "...så bör du tänka om för ditt eget bästa" och det har ett klart samband med vittnesutsagan: "om du vittnar...". Det är jättebra i bevishänseende att du har ett inspelat samtal om detta, då det kommer att underlätta mycket i processen. Det enda du behöver göra nu är att polisanmäla händelsen.

Är brottet av normalgraden eller ringa?

Frågan är om brottet anses vara av normalgraden eller ringa. Detta kommer att spela roll i påföljdsvalet, som jag förklarat i första stycket. I rättsfallet RH 2005:12 dömdes en person för ringa övergrepp i rättssak efter att ha sagt till ett vittne innan rättegång att denne skulle "passa sig för vad han sa vid rättegången". Domstolen motiverade att: "det rör sig om ett enstaka hot, som har varit allmänt hållet och som därmed inte kan anses vara av allvarligare karaktär". I detta fall torde det också röra sig om ett enstaka hot, som är allmänt hållet och som därmed inte är av allvarlig karaktär. Min tolkning, utifrån din fråga, är att domstolen därför kommer att bedöma brottet som ringa övergrepp i rättsak. Allt beror på omständigheterna i fallet.

Kom ihåg att du, utöver polisanmälan, även har rätt till annan hjälp. Om du är rädd för någon, till exempel den åtalade i ett brottmål, eller om du av någon annan orsak har särskilt svårt för att vittna när en viss person är närvarande, kan du meddela detta till domstolen. Domstolen kan då bestämma att den person som du är rädd för inte får vara närvarande under förhöret. Vidare har du alltid rätt till ett vittnesstöd som kan närvara under hela processens gång.

/Vänligen,

Viktoria Tomsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (1027)
2021-12-02 Lag om straff för vissa internationella brott - Aggressionsbrott
2021-11-30 Preskriptionstid för brott som begås av ens chef
2021-11-30 Fördbudet mot dubbel bestraffning
2021-11-30 Rubricering av narkotikabrott och brott mot knivlagen

Alla besvarade frågor (97613)