​Vad gäller när ett förskott på arv redan förbrukats inför bouppteckningen?

2018-09-26 i Förskott på arv
FRÅGA
Förskott på arv, som redan förbrukats inför bouppteckningen.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om förskott på arv finns i Ärvdabalken (ÄB) 6 kap. Jag kommer i mitt svar utgå från att din fråga är vad som gäller i situationen när ett barn har fått ett förskott på arv från en förälder och redan har förbrukat detta förskott när föräldern gått bort. Hur ska förskottet hanteras när det är dags att göra en bouppteckning över förälderns egendom?

Vad som kan vara bra att veta är att det finns fler regler än de jag nämner i mitt svar som kan göra att mitt svar blir annorlunda. Vill du ha ett mer specifikt svar är du välkommen att återkomma med en till fråga mer lite mer information om din situation. Framför allt gäller det om den avlidne föräldern är gift och om den i så fall är den första eller andra av föräldrarna som går bort.

Vad är förskott på arv?
Om en förälder under sin livstid ger gåvor till sina barn är utgångspunkten att detta ska räknas som förskott på arv. Detta gäller naturligtvis inte för gåvor som föräldern avsett annat med (ÄB 6 kap. 1 §). Förskott på arv innebär alltså att barnet får egendom eller pengar redan när föräldern är vid livet istället för när föräldern gått bort.

I bouppteckningen ska arvingarna räkna som om den avlidne aldrig gav ett förskott
När föräldern gått bort ska arvet efter denne fördelas mellan arvingarna, d.v.s. barnen. För att kunna göra detta måste barnen börja med att göra en bouppteckning, vilket innebär att de ska gå igenom och skriva ner vad föräldern hade för egendom och eventuella skulder.

I bouppteckningen ska de räkna med sådant som föräldern gett som förskott på arv (ÄB 6 kap. 5 §). De ska alltså räkna som att föräldern vid sin bortgång fortfarande hade kvar den egendom eller de pengar denne gett som förskott på arv. Det belopp förskottet ska värderas till i bouppteckningen är det värde gåvan hade vid gåvotillfället, alltså då barnet fick förskottet (ÄB 6 kap. 3 §).

Exempel
Låt säga att föräldern vid sin bortgång har egendom till ett värde av 500 000 kr (och inga skulder) och under sin livstid har gett bort egendom eller pengar värt 100 000 kr till ett av barnen. I bouppteckningen ska barnen då räkna som att föräldern hade egendom värd 600 000 kr vid sin bortgång.

Vid bouppteckningen spelar det alltså som utgångspunkt ingen roll om barnet som fått förskottet redan förbrukat egendomen. Förskottet måste inte faktiskt finnas med bland den avlidnes egendom men det ska ändå räknas med i bouppteckningen som om föräldern fortfarande hade kvar egendomen. Det spelar inte heller någon roll om egendomen är värd mer eller mindre idag än då barnet fick gåvan, utan det är värdet vid gåvotillfället som gäller.

Förskottet på arvet dras av efter arvet fördelats lika mellan arvingarna
Arvet efter den avlidne föräldern ska fördelas lika mellan dennes barn. Om den avlidne har två barn, så får de alltså hälften var av egendomen. Är arvet värderat till 600 000 kr ska barnen därmed få egendom värd 300 000 kr var (enligt mitt exempel).

Men praktiken finns det ju bara 500 000 kr och det ena barnet har ju redan fått 100 000 kr i förskott. Förskottet ska därför nu dras av från det barnets arv som fick förskottet (ÄB 6 kap. 6 §).
- Barn 1 (som redan fått ett förskott) får alltså 200 000 kr i arv.
- Barn 2 (som inte fått förskott) får 300 000 kr i arv.

Sammanfattning
- Förskottet på arvet ska räknas med i bouppteckningen som om den avlidne aldrig gett ett förskott.
- Värdet på förskottet i bouppteckningen ska beräknas till värdet vid gåvotillfället.
- Det spelar som utgångspunkt ingen roll om barnet redan har förbrukat förskottet
- Den avlidnes egendom (arvet) ska fördelas lika mellan dennes barn.
- När arvet har fördelats, ska värdet på förskottet dras av från det barnets arv som fått förskottet.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Har du ytterligare funderingar är du välkommen att återkomma med en ny fråga eller kontakta våra jurister på Lawlines juristbyrå om det skulle uppstå problem med bouppteckning och arvsfördelning som gör att du behöver vidare juridisk hjälp.

Med vänliga hälsningar

Tova Andersson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll