Vad gäller när en tjänst kommer att bli dyrare än vad som står bestämt i offerten?

Hej, vi har av hantverkare fått offert på renovering inomhus samt för att göra en utbyggnad. Vi har fått ett pris som ska täcka samtliga delar och allt finns tydligt specificerat i form av en anbudsförfrågan från oss som hantverkaren svarat på med ett pris. Hantverkaren har skickat fakturor i 3 omgångar under tiden som arbetet pågått, vi har betalat samtliga fakturor och jag undrar nu om det går att bestrida i efterhand eller hävda att de behöver slutföra arbetet enligt det överenskomna priset? Trots att utbyggnaden inte ens är påbörjad ännu är nämligen redan summan uppnådd som den totala renoveringen och utbyggnaden skulle landa på enligt offerten (detta trots att vi själva gjort och bekostat flera av inköpen som skulle täckas i summan vi fick när de svarade på anbudsförfrågan). Det har inte varit några problem under renoveringens gång utan allt har flutit på men hantverkaren menade idag att det tagit längre tid än dom räknat med. Jag förstår ju nu att jag inte borde betalat den senaste fakturan men det har jag tyvärr gjort. Finns det något vi kan göra för att gå vidare med det här?

Lawline svarar

Hej, och stort tack för att du väljer att vända dig till oss på Lawline med din fråga!

Om jag har förstått din fråga rätt så har ni alltså fått en offert som ska täcka en renovering och en utbyggnad. Ni har under arbetets lopp hittills fått tre fakturor, vilka ni har betalat. Detta tolkar jag som att arbetet utförs under löpande räkning, fast med offerten som en sorts kostnadskalkyl. Ni har nu dock upptäckt att ni redan har kommit upp i det belopp som ni hade kommit överens om, och att priset i offerten kommer att överstigas eftersom utbyggnaden inte är påbörjad ännu. Ni undrar därför kring hur ni kan gå vidare i detta, om man kan kräva att hantverkaren står fast vid offerten och om det därmed är möjligt att bestrida fakturorna i efterhand.

Konsumenttjänstlagen är tillämplig

För att få svar på din fråga så kommer vi främst att behöva gå in i Konsumenttjänstlagen (KtjL). Denna lag gäller normalt sett när näringsidkare utför tjänster åt konsumenter. En näringsidkare är någon som yrkesmässigt bedriver verksamhet av ekonomisk art, såsom t.ex. en hantverkare (KtjL 1 §). Vad som inledningsvis kan vara bra att veta om lagen är att den alltid är tvingande till konsumentens förmån, och att t.ex. en hantverkare aldrig kan ge dig som konsument sämre villkor än de som följer av lagen.

En offert ses som ett avtalat pris

Det går först och främst att konstatera att en offert i regel ses som ett avtalat pris. Detta grundar sig i att en offert ses som ett anbud från hantverkaren att utföra arbetet till det föreslagna priset. Priset i en offert ska gälla om ni hade avtalat om ett fast pris. Om ni istället endast fick en "ungefärlig prisuppgift", så innebär det att hantverkaren får göra pristillägg på upp till 15 % av det som står i offerten (KtjL 36 §).

Hantverkaren har en viss underrättelseskyldighet

Hantverkaren kan dock också ha en rätt att höja priset priset under vissa förutsättningar. Vad som först kan vara bra att veta är dock att hantverkaren har en underrättelseskyldighet om det efter att arbetet har påbörjats visar sig att kostnaderna för det hela kan komma att bli betydligt högre än vad ni som konsumenter först hade trott och räknat med. Hantverkaren måste isåfall vända sig till er och be om anvisningar kring hur ni ska göra härnäst (KtjL 6 §). Om hantverkaren åsidosätter sin underrättelseskyldighet och det finns starka skäl att anta att ni som konsumenter hade avbeställt tjänsten om ni hade fått reda på den relevanta informationen, så har inte hantverkaren rätt till mer pengar än om ni faktiskt hade avbeställt tjänsten vid det tillfället såvida inte ni konsumenter gynnats på ett oskäligt sätt och hantverkaren därför ändå ska ha rätt till en viss ersättning (KtjL 7 §). Det är dock ni i rollen som konsumenter som måste bevisa att ni faktiskt hade avbeställt tjänsten om så hade varit fallet.

Hantverkaren kan ha rätt att höja priset under vissa förutsättningar

Jag nämnde ovan att hantverkaren kan ha rätt att göra pristillägg under vissa förutsättningar, och "nödvändiga tilläggsarbeten" är ett sådant exempel. Om det visar sig att det finns ett behov av arbete som mest lämpligen bör utföras i samband med det aktuella uppdraget, så kallas detta för ett nödvändigt tilläggsarbete. Det är alltså sådant som inte inkluderades inom ramen för det ursprungliga uppdraget, och som hantverkaren har rätt att ta betalt för. Ni ska dock i regel underrättas, om en hantverkare upptäckare att det finnas ett behov av tilläggsarbeten. Vid samma tillfälle ska då hantverkaren också be om anvisningar gällande situationen från er. Det finns endast ett par undantagsfall där hantverkaren kan ha rätt till pristillägg, trots att denne inte har underrättat er om situationen och bett om anvisningar. Ett sådant undantag vore om det inte kunnat gå att få kontakt med er och det finns särskilda skäl att anta att ni vill få tilläggsarbetet slutfört. Det är normalt upp till hantverkaren att bevisa att det rör sig om just ett nödvändigt tilläggsarbete (KtjL 8 §). Ett ytterligare tillfälle där hantverkaren kan tänkas kunna begära extra betalt är om arbetet blir dyrare på grund av dig som kund, och om hantverkaren inte borde ha kunnat förutse detta innan (KtjL 38 §).

Om priset och tiden har drivit iväg som ett resultat av arbete som kan ses som "nödvändiga tilläggsarbeten" eller som ett resultat av något som ni har gjort, kan jag förstås tyvärr inte svara på. Jag har helt enkelt inte tillräckligt med information för att kunna avgöra det.

Ni kan bestrida felaktiga fakturor

Om jag har förstått det hela rätt så har ni nu kommit upp i offertens pristak, och betalat det som ni hade kommit överens om att ni skulle betala. Som jag tidigare nämnde så det dock vara bra att komma ihåg att hantverkaren kan ha rätt att göra ett pristillägg på maximalt 15 % utöver det som ni hade bestämt, om det rörde sig om en ungefärlig prisuppgift och inte ett fast pris. Om ni menar att ni får fakturor som är felaktiga, så är det naturligtvis helt rätt att bestrida dessa. Det finns inte heller någonting som hindrar er från att bestrida era redan betalda fakturor. Det finns dock en poäng för er att faktiskt betala det som ni har kommit överens om i offerten, så att ni inte kommer i dröjsmål med betalningen. Jag skulle därefter vilja påstå att det är fritt fram att bestrida resterande, framtida fakturor, men att det som sagt kan vara bra att ha ett eventuellt tillåtet pristillägget på 15% i åtanke.

Är hantverkaren i dröjsmål?

Jag la också märke till att du nämnde att arbetet har tagit längre tid än vad det var tänkt. Om hantverkaren inte har avslutat arbetet inom den avtalade tiden, så är denne i dröjsmål (KtjL 24 §). Ni har då rätt att exempelvis kräva att hantverkaren ska slutföra arbetet, men jag uppfattar det inte som att ni har problem med att hantverkaren inte tycks vara villig att utföra sitt jobb (KtjL 28 §). Ni har dock rätt att häva den återstående delen av avtalet med hantverkaren om dröjsmålet är av väsentlig betydelse för er (KtjL 29 §). Hantverkaren kan dessutom vara skyldig att ersätta er för de skador som dröjsmålet har inneburit, så länge det inte har berott på ett hinder bortom hantverkarens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntats ha räknat med vid ingåendet av avtalet. Hantverkaren ska inte heller skäligen kunnat ha undvikit eller övervunnit dess konsekvenser (KtjL 31 §).

Sammanfattning

En offert ses i regel alltså som ett avtalat pris, och kan avse ett fast pris. Om priset i offerten är att betrakta som en "ungefärlig prisuppgift", så ger det dock hantverkaren rätt till ett pristillägg på upp till 15 % av den originella prisuppgiften. Hantverkaren kan även under vissa andra förutsättningar ha rätt till ytterligare pristillägg, exempelvis vid "nödvändiga tilläggsarbeten" eller om arbetet av någon anledning har blivit dyrare på grund av er. Hantverkaren har dock en viss underrättelseskyldighet, vilket innebär att denne måste underrätta er om det finns en misstanke om att priset kan bli betydligt mycket högre än vad ni först hade trott eller om det finns ett behov av nödvändiga tilläggsarbeten. Hantverkaren ska då också be er om anvisningar kring hur ni ska gå vidare utifrån dessa nya omständigheter.

Om hantverkaren skickar ut felaktiga fakturor så bör ni bestrida dessa. Fakturor som redan är betalda går också bra att bestrida, men det kan vara bra att ni ser till att ni betalar det som ni har avtalat om så att ni inte hamnar i dröjsmål med betalningen.

Mina råd

Kontakta hantverkaren

Jag skulle först och främst råda dig att vända dig till hantverkaren be denne att mer utförligt förklara varför arbetet håller på att bli dyrare än vad ni kom överens om. Ni har som konsumenter rätt att begära en s.k. "specificerad faktura", där antalet arbetstimmar, priser på material etc. står redovisade. Detta för att se om det kan finnas några rimliga förklaringar till varför det har blivit som det har blivit, och om det möjligtvis skulle kunna finnas några giltiga skäl för hantverkaren att gå utöver offerten gällande priset.

Bestrida eventuella fakturor

Om ni menar att ni har fått felaktiga fakturor, så kan man som sagt bestrida dessa (även om ni faktiskt redan har betalat dem) med hänvisning till offerten. Ni bestrider en faktura genom att skriftligen kontakta hantverkaren med kontaktuppgifter samt nummer, datum och belopp på fakturan som ni vill bestrida. Skriv också varför ni bestrider fakturan. Du kan på "Hallå Konsument"s hemsida se ett exempel på hur ett brev kan tänkas se ut.

Vänd dig till din kommun för att få konsumentvägledning

De flesta kommuner erbjuder kostnadsfri konsumentvägledning. Det skulle därför kanske vara en god idé att vända sig dit, om ni inte kommer överens med hantverkaren.

Vänd dig till ARN

Ett annat alternativ vore att vända sig till ARN - Den allmänna reklamationsnämnden, för att se om de skulle kunna hjälpa till i frågan. Det är en myndighet som avgör ärenden mellan konsumenter och företag, och kommer med förslag kring hur det hela skulle kunna lösas. Detta är också kostnadsfritt, men det är samtidigt endast vägledande och alltså inte rättsligt bindande. De håller med andra ord inte på med rådgivning, vilket man t.ex alltså kan få genom många kommuner.

Lawline kan hjälpa dig

Lawlines duktiga jurister kan dessutom ge dig mer ingående, juridisk vägledning inom ämnet. De kan exempelvis hjälpa dig att bestrida eventuella fakturor och råda dig kring hur du kan förhålla dig till olika frågor. Du är därför varmt välkommen till att kontakta mig på mikaela.berglind-makinen@lawline.se för mer kontakt och en eventuell offert, så återkommer jag till dig så fort jag kan.

Jag hoppas att du har fått svar din fråga, och önskar er därmed ett stort lycka till med allt!

Med vänliga hälsningar,

Mikaela Berglind MäkinenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumenttjänstlagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”