Vad gäller när en pool har anlagts närmare tomtgränsen än fyra meter? Och krävs bygglov?

FRÅGA
Har byggt en pool på 3,5 x 6,5, men har inte sökt bygglov. Poolen ligger dessutom närmare gränsen än 4 meter. Vi bor i Barkarby, Järfälla.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Din ärendebeskrivning saknar en uttrycklig fråga. Men jag misstänker att du undrar vad som gäller beträffande anläggande av pool utan sökt bygglov. Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av den här frågan är jordabalken (JB) samt plan- och bygglagen (PBL).

Pool och bygglov, vad gäller?

Som huvudregel krävs inget bygglov för att anlägga en pool på tomten, vilket indirekt följer av 9 kap. PBL. Enligt 9 kap. 2 § 1 st. PBL krävs generellt bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och i förekommande fall även vissa andra ändringar av en byggnad utöver tillbyggnad. Men just poolbyggen omfattas inte av bestämmelserna i det nyss nämnda kapitlet. Vilka åtgärder som vidtogs när du anlade poolen är dock för mig ovisst, men det ska noteras att schaktning eller fyllning inom ett detaljplanerat område som avsevärt ändrar höjdläget på en tomt kan kräva marklov, 9 kap. 11 § PBL.

Poolens placering i förhållande till tomtgränsen, vad gäller?

Inledningsvis ska sägas att vissa åtgärder på egen tomt närmare gränsen än 4,5 meter endast får vidtas om de grannar som berörs medger det, 9 kap. 4 § 2 st. PBL. Detta kan bli aktuellt om en mur eller ett plank som i grunden inte kräver bygglov har satts upp i samband med poolbygget. Trots ett uteblivet krav på bygglov fordrar den typen av mindre byggnadsverk att dina grannar lämnar sitt samtycke. Detsamma gäller om poolen har försetts med ett skärmtak. Enligt plan- och bygglagen kräver alltså poolen i sig inget godkännande från grannarna, däremot kan vissa tillbehör göra det.

När det sedan gäller de grannelagsrättsliga reglerna i allmänhet kan följande anföras. Den allmänna hänsynsregeln i 3 kap. 1 § JB anger att var och en vid nyttjande av sin eller annans fasta egendom ska ta skälig hänsyn till omgivningen. Lagparagrafen är som namnet antyder ganska allmänt hållen och är mer att betrakta som ett målsättningsstadgande. Här har lagstiftaren uttryckt en riktlinje för grannsämjan, vilken innebär att vidtagna åtgärder på egen eller annans fastighet inte får medföra några besvär för andra. Med andra avses en vidare krets av rättssubjekt än bara de närmaste grannarna. Huvudregeln i förhållandet mellan grannar är alltså att man ska visa skälig hänsyn till varandra. Hur långt hänsynsplikten sträcker sig är inte helt klarlagt och någon vägledning ges inte heller i lagtexten.

Praxis, dvs. domstolsavgöranden, är mycket få. Högsta domstolen (HD) har dock i ett avgörande, NJA 1990 s. 71, uttalat att underlåtenhet att klippa ner en oxelhäck mellan två villafastigheter kan innebära ett åsidosättande av de grannelagsrättsliga förpliktelserna. I rättsfallet hade fastighetsägaren mot sin grannes vilja toppklippt häcken i sin helhet varpå den sistnämnda fastighetsägaren väckte en skadeståndstalan. Domstolen anförde att det hade ankommit på ägaren till oxelhäcken att ombesörja klippningen varför skadeståndsanspråket ogillades. Domen rör naturligtvis en helt annan situation än den nu aktuella, men den indikerar ändå att det inte verkar krävas särskilt mycket för att man som fastighetsägare ska göra sig skyldig till försummelse av den allmänna hänsynsregeln. I rättsfallet ger HD uttryck för ett synsätt som bygger på att en objektiv bedömning av om grannars åtgärder framstår som skäliga med hänsyn till omständigheterna ska göras i varje enskilt fall.

Notis: HD styr rättspraxis på civilrättens område och är den yttersta uttolkaren av nästan all sådan lagstiftning. Genom sina avgöranden skapar domstolen så kallade prejudikat (normerande/vägledande rättsfall), vilka övriga domstolar i lägre instanser (tingsrätter och hovrätter) informellt har att följa.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Din ärendebeskrivning är mycket kortfattad, vilket givetvis försvårar behandlingen av ärendet. Utan att känna till de närmare omständigheterna, existensen av eventuella grannar och annat dylikt bedömer jag sammanfattningsvis, utifrån den information som finns, att ditt poolbygge inte krävde bygglov.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?